Uchwała Nr XXI/ 154/2008

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 30 września 2008

 

 

            w sprawie: zmian w budżecie

 

                        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

 

Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na podstawie umowy finansowej Nr-2008-1-IE1-COM06-00059 2 Program „Uczenie się przez całe życie”,  oraz umowy z ROPS z Województwa Śląskiego „Wzmocnienie gminnej świetlicy dla dzieci i młodzieży w Koconiu”  „Wzmocnienie gminnej świetlicy dla dzieci i młodzieży w Lasie” oraz decyzją wójta

 

Zmniejszyć plan dochodów majątkowych o kwotę: 864.000,00

 

Dział 600- Transport i łączność                                          403.750,00

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

   § - dotacje rozwojowe                                                     403.750,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie                                       310.250,00

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

   § - dotacje rozwojowe                                                       310.250,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      150.000,00

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

   § - dotacje rozwojowe                                                       150.000,00

 

Zmniejszyć plan dochodów bieżących gminy o kwotę:             50.000,00

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

                    i od in. jednostek nieposiadających osobowości

                    prawnej oraz wydatki związane z ich poborem      50.000,00

Rozdział 75619 – wpływy z różnych rozliczeń

   § - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst

           na podstawie odrębnych ustaw                                       50.000,00

 

Zwiększyć plan dochodów bieżących gminy o kwotę:                  188.382,10

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

                    i od in. jednostek nieposiadających osobowości

                    prawnej oraz wydatki związane z ich poborem          77.598,30

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody

                            jst na podstawie ustaw

    §  – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst

           na podstawie odrębnych ustaw                                          77.598,30  

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                63.244,80

Rozdział 80195- pozostała działalność

   § - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

         gmin pozyskane z innych źródeł                                          63.244,80

 

Dział 851- Ochrona zdrowia                                                         47.539,00

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

   § -wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na

        dofinansowanie własnych zadań bieżących                            47.539,00

 

Zmniejszyć plan wydatków majątkowych gminy o kwotę:              997.650,00

 

Dział 600 – Transport i łączność                                                   432.650.00

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

   § 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               403.750,00

   § 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   28.900,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                365.000,00

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

   § 6058- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 310.250,00

   § 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        54.750,00                                                 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                200.000,00

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

   § 6058- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 150.000,00

   § 6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  50.000,00

 

Zwiększyć plan wydatków bieżących gminy o kwotę:                     272.032,10

 

Dział 750- Administracja publiczna                                                12.107,00

Rozdział 75023- urzędy gmin

   § 4210- zakup materiałów i wyposażenia                                     8.600,00

   § 4300- zakup usług pozostałych                                                 3.507,00    

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego                                           50.000,00

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów

                              i pożyczek jst

   § 8070 – odsetki dyskonto od krajowych skarbowych papierów

                  Wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów   50.000,00

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

                  przeciwpożarowa                                                        20.000,00

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

    § 4270 – zakup usług remontowych                                              20.000,00   

 

Dział 758 -  Różne rozliczenia                                                           25.650,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

   § 4810- rezerwy                                                                           25.650,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie                                                     64.736,10

Rozdział 80195- pozostała działalność

   § 4428- podróże służbowe zagraniczne                                            21.081,00

   § 4308 – zakup usług pozostałych                                                    42.162,10

Rozdział 80144 – inne formy kształcenia osobno niewymienione

    § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                                     1.284,00

    § 4120 – składki na fundusz pracy                                                   209,00

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia                                                             99.539,00

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

   § 4110 –składki na ubezpieczenia społeczne                                     700,00

   § 4120 – składki na fundusz pracy                                                   200,00   

    § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe                                            18.608,00

    § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                      59.935,00

    § 4300 – zakup usług pozostałych                                                  18.096,00

    § 4350 – zakup usług dostępu sieci Internet                                     2.000,00

 

 

 

 

§ 2

 

Dokonać zmian w załączniku nr 4 i 4.1 do Uchwały Nr XII/99/2007 Rady Gminy Ślemień  z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie budżetu na rok 2008 który stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 

Uchylić załącznik 6 do Uchwały Nr XX/146/2008 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 sierpnia 2008, dotyczącego zabezpieczenia środków Gminy w I kwartale 2009 r. rzeczowej realizacji inwestycji, załącznik  7 do Uchwały Nr XX/146/2008 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 sierpnia 2008 w sprawie zabezpieczenia środków Gminy w I kwartale 2009 r. rzeczowej realizacji programów kultury i turystyki.

 

§ 3

 

Po dokonaniu zmian ujętych w § 1,

- plan dochodów budżetu gminy wynosi: 11.974.791,89 złotych

- plan wydatków budżetu gminy wynosi: 11.457.011,65 złotych

Deficyt budżetu gminy 517.780,24 złotych zostanie spłacony z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczotka Henryk
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-17 11:33:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Szczotka Henryk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-17 11:33:41
  • Liczba odsłon: 2466
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022863]

przewiń do góry