Załącznik do Uchwały NrXIII/98/2004

Rady Gminy Ślemień

z dnia 25 lutego 2004r

Wysokość stawek miesięcznych /za powierzchnię 1m 2 / za najem lokali komunalnych na terenie

Gminy ŚlemieńLP

Wyszczególnienie

Stawki

1

Lokale biurowe,przemysłowe,rzemieślnicze

Od 2.00 zł do 20.00 zł

2

Lokale handlowe,gastronomiczne i gastronomiczno-handlowe

Od 2.00 zł do 30.00 zł

3

Lokale przeznaczone na cele usług bankowych

Od 20.00 zł do 60.00 zł

4

Lokale służące celom kulturalno-oświatowym /również widowiskowym/,służby zdrowia,pomocy społecznej i innym celom

Od 2.00 zł do 20.00 zł

5

Lokale wynajmowane na prowadzenie działalności statutowej organizacjom społecznym

Od 2.00 zł do 10.00 zł

6

Pomieszczenia składowe

Od 5.00 zł do 20.00 zł

7

Pomieszczenia mieszkalne

Od 2.00 zł do 20.00 zł

8

Inne nie objęte wykazem w punkcie od 1 do 7

Od 2.00 zł do 20.00 zł

 

 


 


Uchwała Nr.XIII/ 92 /2004

Rady Gminy Ślemień

z dnia 25 lutego 2004rw sprawie:wystąpienia ze Związku Międzygminnego d/s Ekologii w Żywcu
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr.142 poz.1591 z pózn.zm/ oraz & 16 pkt.3 Statutu Związku Międzygminnego d/s Ekologii w Żywcu stanowiącego zał.Nr.2 do Uchwały Nr.XXV/159/2000 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 11 grudnia 2000r Rada Gminy w Ślemieniuuchwala§1


Wystąpić ze Związku Międzygminnego d/s Ekologii w Żywcu


§2Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęecia.

 

 


 

Uchwała Nr XIII/ 96 /2004

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 25 lutego 2004r


w sprawie:uchylenia Uchwały Nr.XII/ 87/2003 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2003rNa podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. Z 2001r Nr.142 poz.1591 z póżn.zm/ Rada Gminy w Ślemieniuuchwala co następuje§1


Uchyla się Uchwałę Nr.XII/87/2003r Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie zmiany Uchwały Nr.VI/43/2003r z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Las


§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 


 

Uchwała Nr. XIII// 95/2004

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 25 lutego 2004rw sprawie uchylenia Uchwały Nr.XII/86/2003r Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 30 grudnia 2003rNa podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001r Nr.142poz.1591 z póżn.zm./ Rada Gminy w Ślemieniu
uchwala co następuje§1Uchyla się Uchwałę Nr XII/86/2003r Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie zmiany Uchwały Nr.VI/42/2003r z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Kocoń
§2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


 


Uchwała Nr.XIII/97/2004

Rady Gminy Ślemień

z dnia 25 lutego 2004r

w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa,określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 art.40 ust.1art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr.142 poz.1591,ze zm./art.6 ust.12 oraz art.14pkt.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U.z 2002r Nr.9 poz.84,ze zm/ art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym /tekst jednolity 1993r Nr.94 poz.431.ze zm/ art.6ust.8 ustawy z dnia 30 pażdziernika 2002r o podatku leśnym /Dz.U Nr.200 poz.1682 ze zm./ Rada Gminy w Ślemieniu uchwala:§1


1.Zarządza się pobór podatków i opłat na terenie Gminy Ślemień przez inkasentów wymienionych

w § 2 uchwały

2.Poborowi w drodze inkasa podlegają następujące podatki i opłaty lokalne:

1/podatek od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatek rolny i leśny, w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego

2/podatek od posiadania psów

3/opłata targowa

3.Podatki ,o których mowa w ust.2 pkt.1 i 2 można uiścić w kasie Urzędu Gminy

§2


Inkasentami uprawnionymi do poboru podatków i opłat lokalnych wymienionych w §1 ust 2 pkt.1,2

są inkasenci w sołectwie:


1.Kocoń Bąk Barbara zam.Kocoń

2.Las Ponikiewski Józef zam.Las

3.Ślemień Targosz Danuta zam.Ślemień


Inkasentem uprawnionym do poboru opłaty ,o której mowa §1 ust.2 pkt.3 jest pracownik Urzędu Gminy inspektor d/s dochodów


§3


1.Z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych inkasenci wymienieni w §2 uchwały otrzymują wynagrodzenie prowizyjne:


1.Inkasent sołectwa Kocoń w wysokości 12% zainkasowanej kwoty

2.Inkasent sołectwa Las w wysokości 12% zainkasowanej kwoty

3.Inkasent sołectwa Ślemień w wysokości 9% zainkasowanej kwoty

4.Pracownik Urzędu Gminy inspektor ds dochodów 4% zainkasowanej kwoty


§4


Inkasent odprowadza pobrane kwoty w całości do budżetu Gminy zgodnie z zawartą umową cywilno-prawną


§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§6


Traci moc uchwała Nr.III/13/2002 Rady Gminy Ślemień z dnia 13 grudnia 2002r w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa ,określenie inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso.


§7


1.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

2.Na terenie Gminy uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


 


Uchwała Nr XIII/94 /2004

Rady Gminy w Ślemieniu


z dnia 25 lutego 2004r
w sprawie uchylenia Uchwały Nr.XII/85/2003 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2003r
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001r ,Nr.142 poz.1591 z póżn.zm./ Rada Gminy w Ślemieniuuchwala co następuje§1Uchyla się Uchwałę Nr.XII/85/2003 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie zmiany Uchwały Nr.VI/41/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Ślemień§2


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§3


Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 


 

Uchwała Nr XIII/ 98/2004

Rady Gminy Ślemień

z dnia 25 lutego 2004

w sprawie:ustalenia wysokości stawek czynszu za komunalne lokale użytkowe i budynkiNa podstawie art.18 ust.1 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U.Nr.142 poz.1591 z 2001r z póżn.zm./Rada Gminy Ślemień


postanawia co następuje:


§1


Ustala się wysokość stawek czynszu najmu i dzierżawy za 1 m2 powierzchni użytkowej

komunalnych lokali użytkowych i budynków na terenie Gminy Ślemień jak w załączniku do Uchwały


§2


Wójt Gminy stosuje stawki o których mowa w Uchwale kierując się:


a/ położeniem lokali i obiektów względem centrum wsi

b/stanem technicznym i wyposażeniem

c/charakterem prowadzonej działalności


§ 3


1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach zwłaszcza w przypadku poniesienia nakładów przez najemcę Wójt Gminy może obniżyć wysokość czynszu nie więcej jednak niż o 5O% stawki minimalnej

2.W wypadku wyboru ofert podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i usługi bankowe mogą być stosowane stawki umowne nie niższe jednak od górnych stawek określonych w załączniku do Uchwały

3.Lokale i obiekty przeznaczone na realizacje zadań statutowych stowarzyszeń prowadzących na rzecz Gminy działalności w zakresie kultury fizycznej,ochrony środowiska i warunków higieniczno sanitarnych mogą być przedmiotem użyczenia,którego warunki określi umowa.

§ 4

W przypadku wynajmowania lub wydzierżawiania lokali w trybie przetargu stawki wyjściowe nie mogą być niższe niż 5O % górnej stawki z załącznika do Uchwały

§ 5

Traci moc Uchwała Nr.XXIX/177/2000 z dnia 28 grudnia 2000r Rady Gminy w Ślemieniu w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ślemień.
Uchwała Nr.XIII/99/2004

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 25 lutego 2004r

w sprawie:przyjęcia Strategii Rozwoju

Gminy Ślemień na lata 2004-2015
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r Nr.142 ,poz.1591 z póżn.zm./ -Rada Gminy w Ślemieniu uchwala co następuje:§1Przyjąć Strategię Rozwoju Gminy Ślemień na lata 2004-2015 zawartą w opracowaniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały§2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień


§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęecia.


 

 


 

Uchwała Nr XIII/ 93/ 2004

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 25 lutego 2004r

w sprawie: wystąpienia ze Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy -Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj. Dz.U.z 2001r Nr.142 poz.1591 z pózn.zm./oraz § 25 pkt.1 Statutu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy -Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej stanowiącego zał. do Uchwały Nr.VI /44/ 2003r Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2003r Rada Gminy w Ślemieniu


uchwala


§1


Wystąpić ze Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy -Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej§2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Uchwała Nr  XIV/ 107/2004

Rady Gminy Ślemień

z dnia  29 kwietnia 2004 r.

 

w sprawie:   z m i a n    w   b u d ż e c i e

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

 

 

§ 1           

1. Zwiększyć    plan dochodów budżetu gminy o kwotę  –   5 000,00

 

Dział 750 Administracja publiczna –  5 000,00

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

§ 0750      - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                   5 000,00

 

§ 2

 

Zwiększyć  plan wydatków budżetu gminy o kwotę  :  17 292,00                                                                                        

 

Dział 750 Administracja publiczna   - 3 000,00                                                                                   

Rozdział 75023 Urząd Gminy

§ 4010      - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             3 000,00

 

Dział 801 Oświata i wychowanie  - 12 292,00

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 4210      - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       8 292,00                                                                                                   

Rozdział 80110 – Gimnazja

§  4300     - zakup pozostałych usług                                                                                                                    4 000,00

 

Dział 900 Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska – 2 000,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód   

§ 6050      - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   2 000,00 

 

§ 3

 

Zmniejszyć  plan wydatków budżetu gminy o kwotę : 4 000,00

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i obrona cywilna  - 2 000,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 4300     - zakup pozostałych usług                                                                                                                     2 000,00

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 2 000,00

Rozdział 92695

§ 2820     - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych

                   do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                            2 000,00

 

 

 

Plan dochodów po zmianach wynosi –  4 724 713,00

Plan wydatków po zmianach wynosi -   4 368 520,00

 

§ 4

 

Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu kwotę  :   356 193,00               

 

 

§ 5

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2003 rok.

 

1) dochody budżetu                                                                                                          4 724 713,00

 

                                                            RAZEM                                                                4 724 713,00

 

 

1) Rozchody budżetu                                                                                                          356 193,00

                 w tym: spłata kredytów                                                                                        356 193,00

 

2) Wydatki budżetu                                                                                                           4 368 520,00

 

    RAZEM                                                                4 724 713,00

 

 

§ 6

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Uchwała nr XVI / 114 / 2004

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 17 czerwca 2004

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr IX/63/2003 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 września 2003 roku w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi gminnej p.n. „Topolami” w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 22 ust.1 pkt.2 i art. 23 ust.1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin ( Dz. U. Nr 129 poz.600 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

 

§1

 

Zmienia się treść § 1 uchwały nr IX/63/2003 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 września 2003 roku w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi gminnej p.n. „Topolami” w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w następujący sposób :

0.                   w miejsce kwoty 332 742,26 brutto wpisuje się  kwotę 201.001,76 brutto

1.                   w miejsce kwoty środków własnych 165 000 zł wpisuje się kwotę102 772,20

2.                   w miejsce kwoty środków SAPARD 157 742,60 wpisuje się kwotę 98 229,56.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Uchwała Nr XVI/ 112 /2004

Rady Gminy Ślemień

z dnia 17 czerwca 2004 roku

 

 

w sprawie: remontu drogi gminnej  Las III - k /Gibas w sołectwie Las

 

 

 

Na podstawie  art. 18 ust 2 pkt 9 lit. e   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)

 

Rada Gminy Ślemień postanawia:

 

§ 1

 

Przystąpić do remontu drogi gminnej Las III - k/Gibas  w sołectwie Las.

Przeznaczyć na ten cel kwotę 11 061,01 jako udział własny gminy w odbudowie drogi.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr XVI/ 111 /2004

Rady Gminy Ślemień

z dnia 17 czerwca 2004 roku

 

 

w sprawie: odbudowy przepustu na potoku „Koconka” u „Gacha” w sołectwie Kocoń.

 

 

 

Na podstawie  art. 18 ust 2 pkt 9 lit. e   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)

 

Rada Gminy Ślemień postanawia:

 

§ 1

 

Przystąpić do odbudowy przepustu

Przeznaczyć na ten cel kwotę 2 245,74 jako udział własny gminy w odbudowie przepustu.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr XVI/ 115 /2004

Rady Gminy Ślemień

z dnia 17 czerwca 2004 roku

 

 

w sprawie: remontu drogi gminnej „Szczelinówka”w sołectwie Las

 

 

 

Na podstawie  art. 18 ust 2 pkt 9 lit. e   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)

 

Rada Gminy Ślemień postanawia:

 

§ 1

 

Przystąpić do remontu drogi gminnej „Szczelinówka”  w sołectwie Las.

Przeznaczyć na ten cel kwotę 14 813,97 jako udział własny gminy w odbudowie drogi.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr XVI/ 113 /2004

Rady Gminy Ślemień

z dnia 17 czerwca 2004 roku

 

 

w sprawie: odbudowa przejazdu – mostu na potoku „Koconka do Głóda”

 

 

 

Na podstawie  art. 18 ust 2 pkt 9 lit. e   ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)

 

Rada Gminy Ślemień postanawia:

 

§ 1

 

Przystąpić do odbudowy przejazdu - mostu na potoku „Koconka do Głóda” .

Przeznaczyć na ten cel kwotę 28 423,59  jako udział własny gminy w odbudowie przejazdu.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Uchwała Nr  XVI / 116 /2004

Rady Gminy Ślemień

z dnia  17 czerwiec 2004 r.

 

w sprawie:   z m i a n    w   b u d ż e c i e

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

 

§ 1           

1. Zwiększyć    plan dochodów budżetu gminy o kwotę  –  509 514,56

 

Dział 600 Transport i łączność                                                                                                                       98 229,56

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6332 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

                własnych gmin                                                                                                                                                    98 229,56

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej                                                                                                                                      383 634,00

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 2440      - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                    383 634,00

Dział 758 Rozliczenia różne                                                                                                                              27 651,00

Rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920      - subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                27 651,00

 

§ 2

 

Zmniejszy plan dochodów budżetu gminy o kwotę  -   108 634,00         

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                  108 634,00

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0840     – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                          108 634,00

 

§ 3

 

Zwiększyć  plan wydatków budżetu gminy o kwotę  :  489 146,07

 

Dział 600 Transport i łączność                                                                                                                         457 546,07

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6052        - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           201 001,76

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6050        -   wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            256 544,31

Dział 750 Administracja publiczna                                                                                                                       9 000,00                                                                                 

Rozdział 75023 Urząd Gminy

§ 4010      - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                             3 000,00

§ 4210      - zakupy materiałów i wyposażenia                                                                             6 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska                                                                              22 600,00

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód   

§ 6050      - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              20 000,00 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 2900      - wpływy z  wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                   2 600,00         

 

§ 4

 

Zmniejszyć  plan wydatków budżetu gminy o kwotę :  88 265,51

 

Dział 600 Transport i łączność                             75 324,51

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050        - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           75 324,51

 

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna                                                                                                                                    3 000,00

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010      - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                3 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska                                                                                 9 941,00

Rozdział  90015 – Oświetlenie ulic i placów

§ 4270      - zakup usług remontowych                                                                                                                     9 941,00

 

§ 4

 

Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu kwotę  :  356 193,00               

 

 

§ 5

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2004 rok.

 

1) dochody budżetu                                             5 264 396,56

 

                                                            RAZEM                                                              5 264 396,56

 

 

1) Rozchody budżetu                                            356 193,00

                 w tym: spłata kredytów                      356 193,00

 

2) Wydatki budżetu                                             4 908 203,56

 

    RAZEM                                                          5 264 396,56

 

§ 6

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

 

Uchwała Nr XIX/133/2004

Rady Gminy Ślemień

z dnia 14 października 2004 r.


w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązującego na obszarze gminy Ślemień.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art.6a ust.11 ustawy z 15 listopada 1984r o podatku rolnym ( tekst jedn Dz. U.Nr 94 poz. 431, Dz. U. z 2002r Nr 200 poz. 1680 z późn. zm.) oraz art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.Nr 9 poz.31, Dz.U. z 2002r Nr 9 poz.84 i Nr 200 poz. 1683 z późn. zm.) oraz art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682)


Rada Gminy Ślemień u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Określa się następujące wzory formularzy ;

 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości stanowiąca załącznik Nr 1

 2. Informacja w sprawie podatku rolnego stanowiąca załącznik Nr 2

 3. Informacja w sprawie podatku leśnego stanowiąca załącznik Nr 3

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 1. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku o którym mowa w ust.1

z mocą obowiązującą od 01.01.2005r.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Gminy Ślemień Nr III/14/2002 z 13.12.2002r w sprawie określenia wzoru formularza dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.

 

 


Uchwała Nr XIX/136/2004

Rady Gminy Ślemień

z dnia 14 października 2004 r.


w sprawie: z m i a n w b u d ż e c i e

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:


§ 1

Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 54 950,00


Dział 750 Administracja publiczna 54 950,00

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

§ 0690 – wpływy z różnych opłat 5 000,00

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 49 950,00


§ 2


Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę - 12 760,00


Dział 801 Oświata i wychowanie - 12 760,00

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4 640,00

§ 4270 - zakup usług remontowych 8 120,00

§ 3

Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę – 67 710,00


Dział 710 Działalność usługowa 3 500,00

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 - zakup pozostałych usług 3 500,00

Dział 750 Administracja publiczna 49 950,00

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 6 420,00

§ 4300 - zakup pozostałych usług 3 530,00

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych 40 000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500,00

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

§ § 4300 - zakup pozostałych usług 1 500,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 12 760,00

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4 640,00

§ 4270 - zakup usług remontowych 8 120,00

§ 4

Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu kwotę : 356 193,00


§ 5

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2004 rok.


1) dochody budżetu 5 910 980,43


RAZEM 5 910 980,431) Rozchody budżetu 356 193,00

w tym: spłata kredytów 356 193,00


2) Wydatki budżetu 5 499 837,43


RAZEM 5 910 980,43


§ 6Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.


§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała nr XIX /130/2004 r.

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 14 października 2004 r.
w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ślemień.Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 i 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132, poz. 622 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu


Rada Gminy Ślemieniu uchwala, co następuje:


§ 1


Ustala się “Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ślemień” stanowiące załącznik do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.


§ 3


Traci moc Uchwała nr XVI/123/97 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 22 marca 1997 roku w sprawie: Programu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ślemień


§ 4


 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego

 2. Uchwała podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacyjnym Wójta Gminy Ślemień.Uchwała nr XIX / 131/2004

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 14 października 2004 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ślemień na lata 2004-2015.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.42 ustawy o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art.14 i 15 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm./ po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa, Zarządu Powiatu i RZGW w Krakowie


Rada Gminy w Ślemieniu uchwala, co następuje:


§ 1


Przyjąć Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Ślemień na lata 2004 -2015, który stanowi załącznik do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nr XIX / 128 /2004

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 14 października 2004 r.w sprawie: ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy


Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami/, art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 62 poz. 718/ oraz art. XII §1 i §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku- Przepisy wprowadzające kodeks pracy /Dz.U. Nr 24 poz. 142 z późniejszym zmianami/ oraz art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr 34 poz. 198 z późniejszym zmianami/ -


Rada Gminy w Ślemieniu uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wprowadzić na terenie gminy Ślemień następujące zasady pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych:


Placówki handlu detalicznego, zakłady gastronomiczne z zastrzeżeniem ust. 2 i zakłady usługowe dla ludności mogą być czynne w następujących dniach i przedziale czasowym:


poniedziałek - sobota

niedziela i dni świąteczne

Placówki handlu detalicznego

Od 5.00 do 22.00

Od 5.00 do 22.00

Zakłady usługowe

Od 5.00 do 22.00

Od 5.00 do 22.00


poniedziałek - piątek

sobota, niedziela i dni świąteczne

Zakłady gastronomiczne

Od 8.00 do 24.00

Od 8.00 do 24.00


 1. Zobowiązuje się właścicieli placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych do umieszczenia w widocznym dla klienta miejscu informacji o dniach i godzinach otwierania i zamykania lub czasowego wyłączenia placówki.


 1. Dopuszcza się możliwość zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych z powodu urlopu, remontu lub innych ważnych okoliczności po umieszczeniu stosownych informacji.


 1. Podmioty prowadzące sprzedaż etyliny, oleju napędowego oraz świadczące całodobowe usługi (np. pogrzebowe, pomocy drogowej) mogą być czynne przez cała dobę.

 2. Podmioty wymienione w § 1 ust. 1 dopuszczające się naruszenia postanowień niniejszej uchwały podlegają karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Załącznik

do uchwały Rady Gminy w Ślemieniu Nr XIX/130/2004 z dnia 14 października 2004 r.


SZCZEGÓŁOWE ZASADY

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY ŚLEMIEŃ


Rozdział I

 1. Postanowienia ogólne


§ 1


Zasady ustalają zadania gminy, obowiązki właścicieli nieruchomości, kierowników budów, użytkowników terenów służących komunikacji publicznej, zarządzających obiektami użyteczności publicznej i obsługi ludności, zarządców nieruchomości wspólnych oraz jednostek wywozowych, zapewniających wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Ślemień.


§ 2

Ilekroć w zasadach jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.622 z późniejszymi zmianami);

2) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, dzierżawców oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

 1. odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

 2. odpadach komunalnych drobnych- rozumie sie przez to odpady zbierane do typowych pojemników

5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych (przestrzennych) – rozumie się przez to odpady komunalne o dużych rozmiarach, a w szczególności meble, materace, wózki dziecięce, wanny, pralki, lodówki itp.;

6) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

7) szczelnych zbiornikach bezodpływowych do gromadzenia nieczystości płynnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości płynnych w miejscu ich powstawania (zbiorniki bezodpływowe przystosowane do opróżniania przez pojazdy służące do wywozu nieczystości płynnych);

8) selektywnej zbiórce odpadów – rozumie się przez to wyodrębnienie z odpadów asortymentów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania, odpadów przeznaczonych do kompostowania oraz odpadów niebezpiecznych;

9) jednostce wywozowej – rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Ślemień na świadczenie usług usuwania odpadów komunalnych oraz (lub) nieczystości ciekłych;

10) zwierzętach – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie (konie, bydło, świnie, owce, kozy, króliki, drób /tj. ptaki z gatunków: kura, kaczka, gęś, indyk, bażant, przepiórka, perlica, struś/ ) oraz psy i koty.

11) obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności – rozumie się przez to w szczególności urzędy organów administracji, zakłady opieki zdrowotnej , szkoły i placówki w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz placówki kulturalno- oświatowe


§ 3

Szczegółowe zasady obowiązują:

1) właścicieli nieruchomości

2) kierowników budów

3) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej

4) wszystkich korzystających z terenów będących własnością gminy


Rozdział II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku

na terenie nieruchomości i terenach użytku publicznego


§ 4


  1. Na podstawie ustawy, do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zapewnienia

utrzymania czystości i porządku należy:

1) wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, a po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej przyłączenie do niej nieruchomości lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

2) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej uchwale;

3) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, obowiązek ten odnosi się także do gromadzenia nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływowych.


2. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku określonego w ust.1 obowiązani są do udokumentowania na żądanie osób uprawnionych korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych, przez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z w/w usług, obowiązki te przejmuje gmina w trybie wykonania zastępczego;

3. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust.1, na terenie budowy należy do kierownika budowy.

4. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych, należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także:

 1. zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;


 1. pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;


6. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1- 5 należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także:

 1. oczyszczanie ulic, placów i innych terenów, których właścicielem jest gmina

 2. rozmieszenie koszy ulicznych w rejonach intensywnego ruchu pieszych, (ilości koszy i częstotliwość opróżniania musi gwarantować utrzymanie czystości i porządku),

3) budowanie odpowiedniej ilości szaletów publicznych i ich utrzymanie w czystości i porządku


7. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1- 5 sprawuje Wójt Gminy. Wykonanie tych obowiązków podlega egzekucji administracyjnej.


Rozdział III

 1. Szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku

na terenie nieruchomości.


§ 5


1. Właściciele nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy zobowiązani są do zapewnienia utrzymania czystości i porządku na zarządzanych przez siebie nieruchomościach.

2. Zakazuje się na terenie nieruchomości wypalania traw, spalania liści i innych odpadów.


§ 6


1. Na nieruchomościach, bądź innych fragmentach dróg położonych w granicach gminy – dopuszcza się / nie dopuszcza się:

 1. mycie samochodów – pod warunkiem, że powstające ścieki gromadzone są w sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z wymaganiami niniejszych zasad; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi,

 2. dokonywanie drobnych napraw i regulacji samochodów wyłącznie w miejscach do tego celu zorganizowanych i pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych. Zorganizowanie takiego miejsca wymaga uzyskania zgody właściciela nieruchomości.

2. Nie dopuszcza się mycia pojazdów nad brzegami rzek i zbiorników wodnych.
Rozdział IV

Rodzaje urządzeń przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych stałych i ciekłych

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,

a także wymagania dotyczące ich rozmieszczenia

oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.§ 7


1. Do zbierania odpadów komunalnych należy używać odpowiednio oznaczonych worków, dostarczonych przez jednostkę wywozową, z którą właściciel nieruchomości zawarł umowę na wywóz odpadów komunalnych. Koszty za dostarczone worki ponosi właściciel nieruchomości.

2. Mieszkańcy gminy zobowiązani są do wywozu odpadów wielkogabarytowych, indywidualnie, na składowisko odpadów

3. W miejscach publicznych (przystanki, chodniki, place itp.) odpady komunalne powinny być gromadzone w koszach ulicznych. Obowiązek ustawienia koszy ulicznych i ich opróżniania spoczywa na:

1) gminie- w miejscach publicznych stanowiących własność gminy lub skarbu państwa

2) przedsiębiorcach użytkujących tereny służące komunikacji publicznej – na przystankach komunikacji PKS.

§ 8


 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wydzielenia na terenie nieruchomości miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.


 1. Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych stałych oraz lokalizacja zbiorników na nieczystości


do gromadzenia odpadów komunalnych płynnych powinno spełniać wymagania lokalizacyjne i budowlane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

3. Za utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego miejsca gromadzenia odpadów komunalnych odpowiada właściciel nieruchomości.

4. Za składowanie odpadów w miejscach niedozwolonych odpowiada właściciel nieruchomości na której znajduje się tzw. „dzikie” wysypisko śmieci.

§ 9


Organizatorzy imprez masowych, po uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości na którym odbywa się impreza masowa, mają obowiązek:

1) wydzielenia miejsc gromadzenia odpadów komunalnych i wyposażenia ich w wystarczającą ilość pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów,

2) sprzątnięcia terenu po zakończonej imprezie,

3) wyposażenia terenu w wystarczającą ilość przenośnych szaletów.Rozdział V


Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.


§ 10


1. Ustala się minimalne częstotliwości wywozu odpadów komunalnych:

1) jeden raz w tygodniu dla przedszkoli i szkół wszelkiego typu,

2) jeden raz w tygodniu z obiektów oraz terenów handlowo – usługowych,

3) dwa razy w miesiącu dla koszy ulicznych,

4) dwa razy w miesiącu dla worków do segregacji surowców wtórnych.

2. Odpady komunalne zebrane na terenach odbytych imprez plenerowych powinny być usunięte niezwłocznie po ich zakończeniu.

§ 11


Właściciele nieruchomości mają obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniająca niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię terenu,


§ 12


1. Odpady komunalne należy unieszkodliwiać wyłącznie na składowisku odpadów komunalnych.

2. Nieczystości ciekłe należy wywozić wyłącznie na oczyszczalnię ścieków, korzystając z usług podmiotów posiadających stosowne zezwolenie w tym zakresie.


§ 13


 1. Do wywozu odpadów komunalnych należy używać pojazdów specjalistycznych, posiadających zabezpieczenie przed rozwiewaniem i rozsypywaniem oraz gwarantujących ochronę przed zanieczyszczeniem środowiska.


2. Do wywozu nieczystości ciekłych należy używać pojazdów asenizacyjnych.

 1. Pojazdy wymienione w ust. 1 i 2 powinny być codziennie poddawane dezynfekcji.


4. Wywóz odpadów komunalnych w tym nieczystości gromadzonych w zbiornikach, prowadzą jednostki organizacyjne lub przedsiębiorcy posiadający zezwolenie Wójta Gminy Ślemień na prowadzenie tych usług.

5. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 4 dokonują wywozu odpadów komunalnych jedynie do miejsc o których mowa w § 12.

6. W przypadku dostarczenia do wywozu odpadów niedozwolonych, wywożący może odmówić ich wywiezienia. Właściciel odpadów winien niezwłocznie je usunąć w miejsce i na warunkach uzgodnionych z właściwą służbą ochrony środowiska

7. Szczegółowe warunki wywozu odpadów komunalnych ustala wywożący z wytwarzającym odpady.


§ 14


Na jednostki wywozowe usuwające odpady komunalne lub nieczystości ciekłe nakłada się obowiązek natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń powstałych w czasie ich załadunku i transportu.Rozdział VI


Selektywna zbiórka odpadów komunalnych.


§ 15


1. Do selektywnego gromadzenia surowców wtórnych należy stosować specjalne worki, o ujednoliconej dla poszczególnych rodzajów odpadów kolorystyce, posiadające napisy i oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.

2. Zobowiązuje się wytwarzających odpady, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej do selektywnej zbiorki odpadów.

3. Selektywną zbiórką odpadów objęte są:

surowce wtórne- papier, szmaty, szkło białe, szkło kolorowe, puszki metalowe, plastik

4.Odpady szkodliwe dla środowiska (przeterminowane środki ochrony roślin, przeterminowane lekarstwa, przepracowane oleje silnikowe i przekładniowe, opakowania po olejach, zużyte opony, akumulatory z elektrolitem, lampy rtęciowe, baterie itp.) mieszkańcy oraz podmioty gospodarcze wywożą indywidualnie na składowisko odpadów, bądź zgłaszają firmom posiadającym zezwolenia na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

§ 16


Odbiorem, zagospodarowaniem i utylizacją odpadów zajmują się podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie tego typu usług, udzielone w drodze decyzji przez Starostę Powiatowego.
Rozdział VII

 1. Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt


§ 17


1. Właściciele zwierząt mają obowiązek:

1) należycie opiekować się zwierzętami

2) w przypadku zachorowania zwierzęcia poddać je leczeniu

3) szczepić co roku psy i koty przeciw wściekliźnie

 1. doprowadzić zwierzę, które pokąsało człowieka na badanie do właściwej lecznicy (niezależnie od posiadanego świadectwa szczepienia)


2. Zabrania się:

1) porzucania zwierząt

2) uprawiania handlu psami i kotami na ulicach, bazarach, targowiskach itp.

3. Hodowla zwierząt dla rozmnażania ich w celach zarobkowych może być prowadzona jedynie pod warunkiem zarejestrowania jej we właściwym związku branżowym.


§ 18


W zakresie utrzymania porządku i czystości posiadacze zwierząt obowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

1) W razie zanieczyszczenia przez zwierzęta pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców, posiadacze są zobowiązani do usunięcia zaistniałych zanieczyszczeń.

2) Wyprowadzanie zwierząt w miejsca publiczne powinno być dokonywane w sposób nie stanowiący zagrożenia dla ludzi i dla innych zwierząt, w szczególności:

 • zwierzęta duże /konie, bydło/ powinny być zabezpieczone przy pomocy odpowiedniej uwięzi, umożliwiającej panowanie nad ruchami zwierzęcia

 • psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a agresywne na smyczy i w kagańcu

 • koty mogą być przenoszone wyłącznie w zamkniętych koszach

 • zwierzęta mogą być puszczane luzem w miejscach mało uczęszczanych

 • środki ograniczające możliwość ruchu wyprowadzanych lub przenoszonych zwierząt nie mogą sprawiać im udręczeń.


§ 19


1. Zwierzę używane do pilnowania (psy) powinny być zabezpieczone przed wydostaniem się poza obręb pilnowanego obiektu w następujący sposób:

 1. Zwierzę powinno przebywać na ogrodzonym terenie o powierzchni co najmniej 16 m 2 bez możliwości jego wydostania się na zewnątrz W takim przypadku nie jest konieczne trzymanie zwierząt na uwięzi.

 2. W przypadku braku warunków o których mowa w pkt. 1, zwierzę powinno przebywać na łańcuchu przesuwającym się po rozciągniętym drucie o długości co najmniej 5 m, przy czym kółko przesuwające się po drucie musi być okręcone plastikiem w celu uniknięcia zbędnego hałasu.

 3. W razie absolutnej niemożliwości wykonania w/wym.urządzeń, psa należy trzymać przy budzie na łańcuchu o długości co najmniej 2 m.

 4. Zwierzę (pies) używane do pilnowania obiektu musi mieć zapewnioną ocieploną budę, a jeśli przebywa na łańcuchu powinno posiadać skórzaną obrożę, do której przyczepiony jest łańcuch na obrotowym ogniwie.

 5. Pies będący na uwięzi powinien być przynajmniej raz na dobę zwolniony z łańcucha.

2. Zwierzęta gospodarskie (konie, bydło, trzoda itp.) muszą być przetrzymywane w odpowiednio przystosowanych budynkach, których stan higieniczny oraz warunki środowiskowe nie będą powodować ujemnych skutków zdrowotnych zwierząt.Rozdział VIII


Deratyzacja i terminy jej przeprowadzania


§ 20


 1. Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które należą do osób fizycznych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli domów mieszkalnych, zakładów opieki zdrowotnej, placówki oświatowe są objęte obowiązkową deratyzacją.

 2. Deratyzacja jest przeprowadzana w terminie:

  1) wiosennym – w dniach od 15 kwietnia do 30 kwietnia każdego roku

  2) jesiennym – w dniach od 15 października do 31 października każdego roku

 3. W przypadkach uzasadnionych stanem zagrożenia sanitarnego, dodatkowe terminy przeprowadzania deratyzacji podane są do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia

 4. Do przeprowadzenia deratyzacji zobowiązani są właściciele nieruchomości.


Rozdział IX


Opłaty.


§ 21


Opłaty:

1. Odpłatność za wywóz odpadów komunalnych ustalane jest w drodze umowy między wywożącym odpady, a właścicielem nieruchomości

2. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na wywóz odpadów, obowiązek usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przejmuje gmina, dokonując wywozu zastępczego i pobierając od tych właścicieli nieruchomości 200% opłaty rocznej określonej umową z wywożącym odpady.

3. Na podstawie powyższej umowy, wywożący odpady dokona uporządkowania i wywozu odpadów obciążając gminę kosztami faktycznie poniesionymi.

4. W przypadku uniemożliwienia przez właściciela nieruchomości wykonania zadania o którym mowa w ust.3 wywożący odpady wstrzymuje się z wywozem i zawiadamia Wójta Gminy.

5. Na podstawie powyższego zawiadomienia nastąpi powiadomienie organów ścigania o popełnieniu wykroczenia, wg przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykrocznia.

6. Dalsza realizacja umowy nastąpi po umożliwieniu wejścia na teren posesji przez właściciela lub właściwe organy.

7. Właściciel nieruchomości, w stosunku do którego zrealizowano wykonanie zastępcze, obowiązany jest uiścić opłatę obliczoną wg stawki wskazanej w ust.2 w terminie 14 dni od daty dokonania wywozu.


§ 22


Kontrola

1. Organem kontroli przestrzegania postanowień zawartych w niniejszych Zasadach jest Wójt Gminy i upoważnieni przez Wójta Gminy pracownicy samorządowi oraz Sołtysi Sołectw: Ślemień, Kocoń i Las.

 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzania kontroli, o której mowa w ust. 1.

 2. Na podstawie ustaleń kontroli organ prowadzący kontrolę może:

- wydać zarządzenie pokontrolne dla właściciela nieruchomości

-wszcząć egzekucję administracyjną lub skierować wniosek o ukaranie.Rozdział X


Sankcje z tytułu naruszenia postanowień niniejszych zasad.


§ 23


Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 1. Kto nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej uchwały podlega karze grzywny.

 2. Kto świadczy usługi komunalne bez wymaganego zezwolenia o którym mowa w art. 7 ustawy podlega karze aresztu lub karze grzywny.

 3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2 toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Uchwała Nr XXV / 180 / 2005

Rady Gminy Ślemień

z dnia 15 marca 2005 r.


w sprawie: z m i a n w b u d ż e c i e

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:§ 1


Z w i ę k s z y ć plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 42 000,00

Dział 600 Transport i łączność 25 000,00

Rozdział 60095 Pozostała działalność


Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 17 000,00

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami


§ 2


Z w i ę k s z y ć plan wydatków budżetu gminy o kwotę – 42 000,00

Dział 600 Transport i łączność 9 500,00

Rozdział 60095 Drogi publiczne gminne 9 500,00

Dział 750 Administracja publiczna 32 500,00

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 32 500,00


§ 3


Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu kwotę : 350 987,00


§ 4

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2005 rok.


1) przychody budżetu 1 346 873,00

w tym z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 1 346 873,00


2) dochody budżetu 4 977 044,00


RAZEM 6 323 917,00


1) Rozchody budżetu 350 987,00

w tym: spłata kredytów 350 987,00

2) Wydatki budżetu 5 972 930,00


RAZEM 6 323 917,00


§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Micor Andrzej
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-03-15 07:52:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Micor Andrzej
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-24 08:30:35
 • Liczba odsłon: 3124
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808160]

przewiń do góry