Uchwała Nr XLIV/297/2006

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 26 października 2006 rokuw sprawie opłaty za świadczenia prowadzonego przez Gminę Ślemień Przedszkola Publicznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) i art 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:§ 1

Opłatę stałą miesięczną płatną w terminie do 15 każdego miesiąca za świadczenia prowadzonego przez gminę Przedszkola Publicznego w wysokości:

  1. 50,00 zł od jednego dziecka uczęszczającego do przedszkola,

  2. 20,00 zł od dziecka sześcioletniego korzystającego z trzech posiłków.


§ 2

Opłata określona w § 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka w Przedszkolu Publicznym i jest pobierana bez względu na ilość dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.§ 3

Traci moc uchwała nr XXVII/166/2000 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Przedszkoli Publicznych.§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola w Ślemieniu.§ 5

  1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-08 08:32:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-08 08:32:09
  • Liczba odsłon: 2070
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808271]

przewiń do góry