Uchwała NR V/30/2003

   RADY GMINY ŚLEMIEŃ

   z dnia 27 luty 2003

   w sprawie : ustalenia zasad i odpłatności za korzystanie z hali sportowej w Ślemieniu

   Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) w oparciu o § 7 ust 4 uchwały Nr XXXIII/203/2001 z dnia 29 czerwca 2001 roku Rady Gminy Ślemień w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu

   Rada Gminy Ślemień

   uchwala

    

   § 1

   Hala Sportowa w Ślemieniu zostaje pod nadzorem Dyrektora Gimnazjum zgodnie z założeniami inwestycyjnymi.

   § 2

   Z hali sportowej korzystają uczniowie szkół oraz przedszkoli z terenu całej gminy Ślemień w ramach ustalonego harmonogramu w godzinach od 8-ej do 15-tej realizując programowe i statutowe założenia w zakresie wychowania fizycznego.

   § 3

   Po godzinach wymienionych w § 2 można korzystać z hali sportowej na podstawie umów najmu z Dyrektorem Gimnazjum

   § 4

   Dyrektor Gimnazjum w harmonogramie korzystania z hali sportowej zagwarantuje czas po 2 godziny tygodniowo dla każdej sekcji sportowej działającej na terenie gminy.

   § 5

   Wynajmowanie hali sportowej dla podmiotów, osób prawnych i fizycznych odbywa się za odpłatnością.

   § 6

   Sekcje sportowe działające na terenie gminy, dla których wynajmuje się halę w czasie określonym w § 4, oraz stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy najmujące halę w celach statutowych są zwalniane z podstawowej odpłatności za korzystanie z hali oraz zwolniona jest młodzież do 20 roku życia zamieszkująca stale na terenie gminy

   § 7

   Ustala się następujące stawki godzinowe za korzystanie z hali sportowej na podstawie umów najmu:

   1. stawka podstawowa - 15 zł
   2. stawka za korzystanie z oświetlenia - 5 zł
   3. stawka za korzystanie z ogrzewania (w okresie grzewczym) - 5 zł
   4. stawka za korzystanie z prysznica od 1-ej osoby - 2 zł
   5. stawka za korzystanie z siłowni (nie nalicza się stawek za ogrzewanie i oświetlenie) –

   5 zł/osobę

   § 8

   Stawki wymienione w § 7 stanowią środek specjalny przy gimnazjum w Ślemieniu są wydatkowane zgonie z jego przeznaczeniem.

   § 9

   Rada i Wójt Gminy zastrzegają sobie prawo urządzania imprez gminnych na hali sportowej ponosząc koszty eksploatacyjne.

   § 10

   Zobowiązuje się Dyrektora Gimnazjum do opracowania Regulaminu korzystania z hali sportowej z uwzględnieniem powyższych zasad oraz konsultacji przed jego zatwierdzeniem.

   § 11

   Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy

   § 12

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy oraz tablicy informacyjnej w Gimnazjum. Traci moc uchwała nr 26/33/2002 Zarządu Gminy Ślemień z dnia 7 listopada 2002 roku.

    

   Uchwała Nr VI/2003

   Rady Gminy Ślemień

   z dnia 28 kwietnia 2003 r.

    

   w sprawie: z m i a n w b u d ż e c i e

    

   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

   Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

   § 1

    

   1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę:

   Dział 750 Administracja publiczna 9.081,00 zł

    

   Rozdział 75023 Urzędy Gmin

   § 069 - wpływy z różnych opłat 9.000,00 zł

   § 291 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie lub pobranych

   w nadmiernej wysokości 81,00 zł

   Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i osób innych jednostek

   nie posiadających osobowości prawnej 10.100,00 zł

    

   Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

   cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

   i innych jednostek organizacyjnych

   § 069 - wpływy z różnych opłat 100,00 zł

   § 091 - zakup pozostałych usług 4.000,00 zł

   Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

   cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

   § 045 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2.500,00 zł

   § 069 - wpływy z różnych opłat 1.000,00 zł

   § 091 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.500,00 zł

    

   § 2

    

   1. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę:

   Dział 750 Administracja publiczna 23.000,00 zł

    

   Rozdział 75023 Urzędy Gmin

   § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.000,00 zł

   § 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) 3.000,00 zł

   Rozdział 75047 Pobór podatków

   § 4300 - zakup pozostałych usług 14.000,00 zł

    

   1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę : 36.170,00 zł

    

   Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 18.972,00 zł

   Rozdział 75621 - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

   § 001 - podatek dochodowy od osób fizycznych 18.972,00 zł

   Dział 758 - Rozliczenia różne

    

   Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

   § 292 - subwencja ogólna z budżetu państwa, część oświatowa 17 198,00 zł

   § 3

    

   1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę : 64 170,00 zł

    

   Dział 600 - Transport i łączność 18.972,00 zł

    

   Rozdział - Drogi publiczne gminne

   § 4300 - zakup pozostałych usług 18.972,00 zł

   Dział 757 - Obsługa długu publicznego 10.000,00 zł

    

   Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek

   § 8010 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długi publicznego 10.000,00 zł

   Dział 801 - Oświata i wychowanie 35.198,00 zł

    

   Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

   § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 23.000,00 zł

   § 4240 - zakup pomocy naukowych 5.000,00 zł

   § 4260 - zakup energii 2.000,00 zł

   § 4270 - zakup usług remontowych 5.000,00 zł

   § 4410 - podróże krajowe służbowe 198,00 zł

   § 4

    

   Plan dochodów po zmianach wynosi – 4.210.398,00

    

   Plan wydatków po zmianach wynosi - 4.087.261,00

   § 5

    

   Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu kwotę 113.100,00

    

    

   § 6

    

   Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2002 rok.

   1) dochody budżetu 4.210.398,00

    

   RAZEM 4.210.398,00

    

    

   3) Rozchody budżetu 123.137,00

    

   w tym: spłata kredytu 113.100,00

   spłata pożyczki 10.037,00

   4) Wydatki budżetu 4.087.261,00

   RAZEM 4.210.398,00

    

   § 7

    

   zmiany w budżecie dokonuje się w oparciu o informacje o ostatecznych kwotach dotacji i subwencji w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej, tj :

   • informacji Ministra Finansów o ostatecznych wysokościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej (pismo nr ST3-4820-1/2003),
   • aneks od umowy kredytowej nr 310-13/2/II/77/2002

   § 8

    

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

    

    

   § 9

    

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

    

    

   Uchwała nr VI/39/2003

   Rady Gminy Ślemień

   z dnia 28 kwietnia 2003

    

   w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

    

    

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art.. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.136 ust. 2 ustawy z 26 listopada1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz.1014 z późn zm.)

    

   Rada Gminy

   uchwala co następuje:

   § 1

   1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ślemieniu po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2002 rok – udziela absolutorium Wójtowi Gminy.

   2. Sprawozdanie o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik do uchwały.

   § 2

    

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

   § 3

    

   Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

   § 4

    

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wymaga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

    

    

    

   Uchwała nr VI/49/2003

   Rady Gminy Ślemień

   z dnia 28 kwietnia 2003

    

    

   w sprawie ustalenia wysokości czynszu najmu (dzierżawy) gruntów gminnych.

    

    

   Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997r.
   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r . Nr 46 poz.543 z późn. zm.)

   Rada Gminy

   uchwala co następuje:

   § 1

    

   Ustala się wysokość stawek czynszu najmu (dzierżawy) gruntów gminnych jak w załączniku do Uchwały.

   § 2

    

   Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia w umowach stawek czynszu najmu (dzierżawy) gruntów w zależności od ich położenia i stanu uzbrojenia.

   § 3

    

   Grunty przeznaczone na cele związane bezpośrednio z realizacją zadań stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej, ochrony środowiska mogą być przedmiotem użyczenia, którego warunki ustala umowa.

   § 4

    

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

   § 5

    

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ślemieniu.

    

    

    

    

   Załącznik do uchwały nr VI/49/2003

   Rady Gminy w Ślemieniu

   Z dnia 28 kwietnia 2003 rok.

    

    

    

    

    

   Wysokość stawek miesięcznych ( rocznych) za powierzchnię 1 m² czynszu dzierżawy (najmu) gruntów komunalnych.

   Lp.

   WYSZCZEGÓLNIENIE

   STAWKI

   1.

   Grunt wykorzystywany pod obiekty na działalność gospodarczą

   0,02

   2.

   Pozostałe grunty

   0,01

    

    

    

   Uchwała Nr VI/47/2003

   Rady Gminy Ślemień

   z dnia 28 kwietnia 2003 roku

    

    

   w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wykonanie termomodernizacji i wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Ślemieniu

    

    

   Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) orqaz art. 48 ust. 1 pkt 2 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

   Rada Gminy Ślemień postanawia:

    

   § 1

   1. Wyrazić zgodę na zaciągniecie pożyczki do wysokości 170.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji i wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Ślemieniu.

   2. Pożyczka o której mowa w pkt 1 zostanie zaciągnięta w 2003r zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych i będzie spłacona z dochodów własnych Gminy.

   § 2

   Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco.

   § 3

   W celu wykonania zadania określonego w § 1 uchwały Rada Gminy zobowiązuje Wójta do zawarcia stosownej umowy.

   § 4

    

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

    

   § 5

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

    

    

    

   Uchwała Nr VI/47/2003

   Rady Gminy Ślemień

   z dnia 28 kwietnia 2003 roku

    

    

   w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wykonanie termomodernizacji i wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Ślemieniu

    

    

   Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) orqaz art. 48 ust. 1 pkt 2 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

   Rada Gminy Ślemień postanawia:

    

   § 1

   1. Wyrazić zgodę na zaciągniecie pożyczki do wysokości 170.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji i wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Ślemieniu.

   2. Pożyczka o której mowa w pkt 1 zostanie zaciągnięta w 2003r zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych i będzie spłacona z dochodów własnych Gminy.

   § 2

   Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco.

   § 3

   W celu wykonania zadania określonego w § 1 uchwały Rada Gminy zobowiązuje Wójta do zawarcia stosownej umowy.

   § 4

    

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

    

   § 5

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

    

    

    

   Uchwała Nr VII/52/2003

   Rady Gminy Ślemień

   z dnia 30 czerwca 2003 roku

    

   w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/47/2003 Rady Gminy Ślemień z dnia 28 kwietnia 2003 r. dot. zaciągnięcia pożyczki na wykonanie termomodernizacji i wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Ślemieniu.

    

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „c” i art. 58 stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 113 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z póź. zm.)

    

   Rada Gminy w Ślemieniu

   uchwala, co następuje:

    

    

   § 1

    

   1. §1 Uchwały Nr VI/47/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r. otrzymuje następujące brzmienie:

   Rada Gminy Ślemień wyraża zgodę na zaciągnięcie kredytu w wysokości 380 tyś. zł /słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych/ z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji w następujących obiektach:

   • Szkoła Podstawowa w Ślemieniu,

   • Szkoła Podstawowa w Lasie,

   • OSP w Koconiu,

   • budynek Urzędu Gminy w Ślemieniu

   oraz wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Ślemieniu.

   1. Kredyt, o którym mowa w pkt. 1 uchwały został zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Bielsku – Białej.

   2. Od pobranego kredytu zostanie naliczona premia termomodernizacyjna w wysokości 25%.

   3. Kredyt został udzielony zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych i będzie opłacony z dochodów własnych Gminy w przeciągu 3 lat.

    

    

   § 2

    

   Zapisy ujęte w § 2 i 3 uchwały pozostają bez zmian.

   § 3

    

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

   § 4

    

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

    

    

   Uchwała NR VII/57/2003

   RADY GMINY ŚLEMIEŃ

   z dnia 30 czerwca 2003

   w sprawie utworzenia środka specjalnego Gminy Ślemień przy Gminnym Ośrodku Kultury.

    

   Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.12.2000 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowe zasady i terminy rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (DZ.U. z 2000 nr 122 poz.1333 z późn. zm.)

    

   Rada Gminy Ślemień

   uchwala

    

   § 1

    

   Tworzy się środek specjalny Gminy Ślemień przy Gminnym Ośrodku Kultury.

   § 2

    

   Dochodami środka specjalnego są dobrowolne wpłaty- darowizny od osób fizycznych i prawnych.

    

   § 3

    

   Środki gromadzone na rachunku środka specjalnego mogą być przeznaczone na urządzenie kawiarenki internetowej przy Gminnym Ośrodku Kultury .

   § 4

   1. Roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki środka specjalnego sporządza się na okres roku budżetowego, stanowi załącznik Nr 1 do Uchały.
   2. Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest kierownik Gminnego Ośrodka Kultury

   § 5

    

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

   § 6

    

   Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Załącznik nr 1

   Uchwały nr VII/57/2003

   Rady Gminy Ślemień

    

    

    

   PLAN FINANSOWY ŚRODKA SPECJALNEGO NA ROK 2003

    

   1. DOCHODY:

    DZIAŁ

    ROZDZIAŁ

    PARAGRAF

    KWOTA

    921

    92195

    096

    6 550,00

    RAZEM

     
   2. WYDATKI:

    

   DZIAŁ

   ROZDZIAŁ

   PARAGRAF

   KWOTA

   921

   92195

   4210

   5 000,00

   921

   92195

   4300

   1 550,00

   RAZEM

    

    

    

    

    

    

    

   Uchwała Nr VII/56/2003

   Rady Gminy Ślemień

   z dnia 30 czerwiec 2003 r.

    

   w sprawie: z m i a n w b u d ż e c i e

    

   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

   Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

   § 1

   1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 184.921,00

   Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

   oraz sądownictwa

    

   Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

    

   § 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

   z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8.736,00

   Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i osób innych jednostek

   nie posiadających osobowości prawnej

    

   Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

   § 035 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

   karty podatkowej 1.000,00

   Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

   cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

   § 036 - podatek od spadków i darowizn 2.200,00

   § 037 - podatek od posiadania psów 100,00

    

   Dział 758 Rozliczenia różne

    

   Rozdział 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

   § 292 - subwencje ogólne z budżetu państwa 170.885,00

   Dział 801 Oświata i wychowanie

    

   Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

   § 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 1.100,00

   Dział 853 Opieka społeczna

    

   Rozdział 85395 – Pozostała działalność

   § 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 900,00

   § 2

    

   Zmniejszy plan dochodów budżetu gminy o kwotę - 13.038,00

    

   Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

    

   Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

   § 084 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 13.038,00

   § 3

    

   Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę: 384.983,00

    

   Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

    

   Rozdział 01030 – Izby rolnicze

   § 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego 600,00

   Dział 750 Administracja publiczna

    

   Rozdział 75022 Rady Gmin

   § 4300 - zakup pozostałych usług 2.000,00

   Rozdział 75023 Urząd Gminy

   § 3020 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 700,00

   § 6050 - inwestycje 114.121,00

   Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

    

   Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

   § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.110,00

   § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1.714,00

   § 4300 - zakup pozostałych usług 712,00

   § 4410 - podróże służbowe krajowe 200,00

   Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    

   Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

   § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1.600,00

   § 6050 - inwestycje 50.104,00

   Dział 801 Oświata i wychowanie

    

   Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

   § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1.100,00

   § 6050 - inwestycje 203.622,00

   Dział 853 Opieka społeczna

    

   Rozdział 85395 – Pozostała działalność

   § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 900,00

   Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

    

   Rozdział 85404 Przedszkola /LAS/

   § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 500,00

   Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    

   Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

   § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 250,00

   § 4300 - zakup pozostałych usług 750,00

   § 4

    

   Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę: 3.100,00

    

   Dział 600 Transport i łączność

    

   Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

   § 4270 - zakup usług remontowych 3.100,00

   § 4

    

   Plan dochodów po zmianach wynosi – 4.427.685,00

    

   Plan wydatków po zmianach wynosi - 4.784.548,00

   § 5

    

   Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu kwotę 113.100,00

    

   § 6

    

   Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2002 rok.

   1. Przychody budżetu : 480.000,00

   w tym:

   a) kredyt bankowy 480.000,00

   1) dochody budżetu 4.427.685,00

    

   RAZEM 4.907.685,00

    

   3) Rozchody budżetu 123.137,00

    

   w tym: spłata kredytu 113.100,00

   spłata pożyczki 10.037,00

   4) Wydatki budżetu 4.784.548,00

    

   RAZEM 4.907.685,00

   § 7

    

   Zmiany w budżecie po stronie dochodów dokonuje się w oparciu o przypisy podatków otrzymanych od Urzędów Skarbowych, które nie był zaplanowane w budżecie a wystąpiły oraz dotacji które otrzymaliśmy na referendum i wyprawki szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin.

   Zmiany w budżecie po stronie wydatków nastąpiły w związku z planowaną termomodernizacją budynków gminnych:

   Szkoły Podstawowej w Ślemieniu i Lasie, Urzędu Gminy i OSP w Koconiu, szkolenia dla Radnych, wydatkowaniem otrzymanych dotacji, składek na Izbę Rolniczą oraz wnioskiem o przesunięcia przez sołectwo Las.

   Zmiany w kwocie kredytu zostały wprowadzone na podstawie zmiany § 1 do uchwały kredytowej dotyczącej sposobu oraz źródeł finansowania inwestycji termomodernizacji.

   § 8

    

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

   § 9

    

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

    

    

   Uchwała Nr IX/ 64 /2003

   Rady Gminy Ślemień

   z dnia 29 wrzesień 2003 r.

    

   w sprawie: z m i a n w b u d ż e c i e

    

   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

    

   Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

   § 1

   1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 148 535,00

   Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

   Rozdział 01095 – Pozostała działalność

   § 096 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 110,00

   Dział 750 Administracja publiczna

    

   Rozdział 75023 Urzędy Gmin

   § 075 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 000,00

   Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i osób innych jednostek

   nie posiadających osobowości prawnej

    

   Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

   cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

   § 031 - podatek od nieruchomości 111.000,00

   § 032 - podatek od rolny 17.016,00

   § 036 - podatek od spadków i darowizn 2.000,00

   Dział 801 Oświata i wychowanie

    

   Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

   § 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 25,00

   Rozdział 80195 – pozostała działalność

   § 203 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 3 298,00

   Dział 853 Opieka społeczna

    

   Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne

   § 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 8.785,00

   Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

    

   Rozdział 85495 – Pozostała działalność

   § 203- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 301,00

   § 2

    

   Zmniejszy plan dochodów budżetu gminy o kwotę - 172 932,00

   Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

    

   Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

   § 084 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 38 853,00

   Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    

   Rozdział 75414 Obrona cywilna

   § 232 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 500,00

   Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i osób innych jednostek

   nie posiadających osobowości prawnej

    

   Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

   cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

   § 031 - podatek od nieruchomości 111.000,00

   § 032 - podatek od rolny 17.016,00

   Dział 758 Rozliczenia różne

    

   Rozdział 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej gmin

   § 292 - subwencje ogólne z budżetu państwa 218,00

   Dział 853 Opieka społeczna

    

   Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

   § 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 5 255,00

   Rozdział 85395 – Pozostała działalność

   § 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 90,00

   § 3

    

   Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 16 519,00

   Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

    

   Rozdział 01095 – Pozostała działalność

   § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2 860,00

   § 4300 - zakup pozostałych usług 1 250,00

   Dział 801 Oświata i wychowanie

    

   Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

   § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 25,00

   Rozdział 80195 – pozostała działalność

   § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny 3 298,00

   Dział 853 Opieka społeczna

    

   Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne

   § 3110 - świadczenia społeczne 8.785,00

   Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

    

   Rozdział 85495 – pozostała działalność

   § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny 301,00

   § 4

    

   Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę: 73 998,00

   Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

    

   Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

   § 6050 - inwestycje 11.823,00

   Rozdział 75414 Obrona cywilna

   § 4010 - wynagrodzenia 500,00

   Dział 801 Oświata i wychowanie

    

   Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

   § 6050 - inwestycje 56.330,00

   Dział 853 Opieka społeczna

    

   Rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

   § 3110 - świadczenia społeczne 5 255,00

   Rozdział 85395 – Pozostała działalność

   § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 90,00

    

    

   Plan dochodów po zmianach wynosi – 4.403.288,00

    

   Plan wydatków po zmianach wynosi - 4.727.069,00

   § 5

    

   Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu kwotę 113.100,00

    

   § 6

    

   Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2002 rok.

   1. Przychody budżetu : 446.918,00

   w tym:

   a) kredyt bankowy 446.918,00

   1) dochody budżetu 4.403.288,00

    

   RAZEM 4.850.206,00

    

   3) Rozchody budżetu 123.137,00

    

   w tym: spłata kredytu 113.100,00

   spłata pożyczki 10.037,00

   4) Wydatki budżetu 4.727.069,00

    

   RAZEM 4.850.206,00

   § 7

    

    

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

   § 8

    

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

    

    

   Uchwała Nr X/75/2003

   Rady Gminy Ślemień

   z dnia 27 października 2003 roku

    

    

   w sprawie: zmian w budżecie gminy Ślemień w 2003r.

    

    

   Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 109 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

   Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

    

   § 1

   W budżecie gminy Ślemień na rok 2003 uchwalonym w dniu 30 grudnia 2002 uchwałą nr IV/24/2002 dokonuje się zmian przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

   § 2

    

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

    

   § 3

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Załącznik 1

   do Uchwały Rady Gminy Ślemień

   nr X/75/2003

   z 27 października 2003 roku

    

    

    

    

    

   Przychody i wydatki

   Gminnego Funduszu Ochrony

   Środowiska i Gospodarki Wodnej

    

    

    

    

    

   Pozycja WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w zł

    

   1. I. Stan środków na początek roku po zmianach 13.668,83zł

   2. II. Przychody razem 8.000,00zł

   z tego:

   1) wpływy własne -

   2) przelewy od Urzędu Marszałkowskiego 8.000,00zł

   i od Woj. Inspektora Ochrony Środowiska

   3) dotacje z budżetu -

   4) inne -

   3. III. Środki dyspozycyjne /I+II/ 21.668,83zł

   1. IV. Wydatki ogółem – w tym: 21.668,83zł

   1. urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień -

   2. realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym

   wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów -

   3. konserwacja „Kamiennego potoku” w Ślemieniu 4.500,00zł

   4. inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone

   przez Radę Gminy 17.168,83zł

   5. V. Stan środków na koniec roku -

    

    

    

   Uchwała Nr XI/ 78/2003

   RADY GMINY ŚLEMIEŃ

   z dnia 10 grudnia 2003

   w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności
   urzędowe wykonywane przez organy Gminy w 2004 roku

    

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), art. 18 i 19 pkt. 1 lit „d” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

   Rada Gminy Ślemień

   uchwala, co następuje:

    

   §1

    

   Ustala się opłatę administracyjną za:

   1. Wydanie opinii o działce w wysokości 20 zł.

   2. Sporządzenie wyrysu części graficznej i wypisu z części opisowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminny 50 zł

   § 2

   1. Opłaty, o których mowa w §1 wnosi się do kasy Urzędu Gminy najpóźniej w dniu dokonania czynności.

   2. Brak uiszczenia opłaty w terminie wskazanym w ust. 1 stanowi podstawę do odmowy dokonania czynności, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

   §3

    

   Traci moc Uchwała Rady Gminy Ślemień Nr III/17/2002 z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Ślemień opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy, nie objęte przepisami o opłacie skarbowej w 2003 roku.

   § 4

    

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

   § 5

    

   1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

   2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku, o którym mowa w ust. 1 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

   3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

    

    

    

    

   UCHWAŁA NR XI/ 79/2003

   RADY GMINY ŚLEMIEŃ

   z dnia 10 grudnia 2003

    

   w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy w 2004 roku

    

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 15 ust. 1, art. 16, art. 19 pkt 1 lit „a” i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

   Rada Gminy Ślemień
   uchwala, co następuje

   § 1

    

   Ustala się stawki dzienne opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy :

   1.

   Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego

   30,00 zł

   2.

   Przy sprzedaży z samochodu osobowego

   20,00 zł

   3.

   Przy sprzedaży ze stoisk własnych

   10,00 zł

   4.

   Przy sprzedaży odręcznej

   3,00 zł

    

   § 2

   1. Pobór opłaty, o której mowa w § 1 uchwały odbywa się w drodze inkasa.

   2. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie wystawione przez inkasenta.

    

   § 3

    

   Traci moc Uchwała Rady Gminy Ślemień Nr III /16/2002 z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy.

   § 4

    

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

   § 5

    

   1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

   2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku, o którym mowa w ust. 1 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

   3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

    

    

    

    

    

   Uchwała NR XI/ 76/2003

   RADY GMINY ŚLEMIEŃ

   z dnia 10 grudnia 2003

   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
   budynków, budowli i gruntów na 2004 rok

    

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 art.5 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy a dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

   Rada Gminy Ślemień uchwala

    

   § 1

    

   Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Ślemień:

   1. Od gruntów:

   1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,63 zł od 1 m2 powierzchni,

   2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,41 zł od 1 ha powierzchni,

   3. pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,31 od 1 m2 powierzchni,

   1. Od budynków lub ich części:

   1. mieszkalnych – 0,52 zł od m2 powierzchni użytkowej,

   2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na podstawie działalności gospodarczej – 17,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

   3. zajętych na podstawie działalności gospodarczej z zakresu obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

   4. zajętych na podstawie działalności gospodarczej z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych
    3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

   5. pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

   1. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o opłatach lokalnych.

   § 2

    

   Od podatków określonych w §1niniejszej uchwały zwalnia się budynki lub ich części wynajęte osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą :

   1. budynki i grunty stanowiące własność Ochotniczych Straży Pożarnych,

   2. budynki i grunty stanowiące własność Stowarzyszeń sportowych.

   § 3

    

   Traci moc Uchwała Rady Gminy Ślemień Nr III/15/2002 z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na 2003 rok.

   § 4

    

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

   §5

   1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

   2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku , o którym mowa w ust. 1 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku.

   3. Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

    

    

    

   Uchwała Nr XI / 82 /2003

   Rady Gminy Ślemień

   z dnia 10 grudnia 2003 roku

    

    

   w sprawie: zaciągnięcia kredytu na pokrycie bieżących wydatków z powodu nie uzyskanych planowanych dochodów

    

   Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)

   Rada Gminy Ślemień postanawia:

    

   § 1

   1. Wyrazić zgodę na zaciągniecie kredytu długoterminowego w wysokości 370.000 zł (trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków z powodu nie uzyskanych planowanych dochodów.

   § 2

   1. Kredyt zostanie zaciągnięty w 2003 roku i będzie spłacony z dochodów własnych Gminy w 2004-2006.

   § 3

   Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco.

   § 4

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

   § 6

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

   Uchwała Nr XI/ 81 /2003

   Rady Gminy Ślemień

   z dnia 10 grudzień 2003 r.

    

   w sprawie: z m i a n w b u d ż e c i e

    

   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

    

   Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

   § 1

   1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 214 874 ,00

   Dział 600 Transport i łączność

   Rozdział 60078 Usuwanie klęsk skutków klęsk żywiołowych

   § 633 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

   inwestycyjnych własnych gmin 40 000,00

   Dział 750 Administracja publiczna

    

   Rozdział 75023 Urzędy Gmin

   § 075 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4 000,00

   § 092 - pozostałe odsetki 2,00

   Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i osób innych jednostek

   nie posiadających osobowości prawnej

    

   Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

   § 035 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 4 000,00

   Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

   cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

   § 031 - podatek od nieruchomości 44 000,00

   § 050 - podatek od czynności cywilnoprawnych 260,00

   Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

   cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

   § 031 - podatek od nieruchomości 35 000,00

   § 032 - podatek od rolny 2 000,00

   § 034 - podatek od środków transportowych 26 000,00

   § 036 - podatek od spadków i darowizn 100,00

   § 043 - wpływy z opłaty targowej 70,00

   § 045 - wypływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1 000,00

   § 050 - podatek od czynności cywilnoprawnych 4 000,00

   § 056 - zaległości z podatków zniesionych 11 200,00

   Rozdział 75618 - Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

   § 048 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 4 083,00

   Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

   § 069 - wpływy z różnych opłat 1 455,00

   Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

   § 002 - podatek dochodowy od osób prawnych 10 000,00

   Dział 758 Rozliczenia różne

    

   Rozdział 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

   § 292 - subwencje ogólne dla gmin 27 704,00

    

   § 2

    

   Zmniejszy plan dochodów budżetu gminy o kwotę - 428 109,00

   Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

    

   Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

   § 084 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 426 659,00

   Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i osób innych jednostek

   nie posiadających osobowości prawnej

    

   Rozdział 75618 - Wpłaty z opłaty skarbowej

   § 041 - wpływy z opłat y skarbowej 1 000,00

   Dział 801 Oświata i wychowanie

    

   Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

   § 075 - dochody z najmu składników i dzierżawy majątkowych 450,00

   § 3

    

   Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 190 249,00

   Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

    

   Rozdział 01030 - Izby rolnicze

   § 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 160,00

   Dział 600 Transport i łączność

    

   Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

   § 6050 - inwestycje 18 840,00

   Dział 750 Administracja publiczna

    

   Rozdział 75022 Rady Gmin

   § 4300 - zakup pozostałych usług 2.000,00

   Rozdział 75023 Urząd Gminy

   § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 12 900,00

   § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00

   § 4300 - zakup pozostałych usług 14 500,00

   Rozdział 75095 – pozostała działalność

   § 4300 - zakup pozostałych usług 98,00

   Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i obrona cywilna

    

   Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

   § 6050 - wydatki inwestycyjne 5 760,00

   Dział 757 Obsługa długu publicznego

    

   Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów

   § 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 5.000,00

   Dział 801 Oświata i wychowanie

    

   Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

   § 3020 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 4 200,00

   § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 24 700,00

   § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00

   § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00

   § 6050 - wydatki inwestycyjne 12 500,00

   Rozdział 80110 – Gimnazja

   § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 44 746,00

   § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 3 850,00

   § 4120 - składki na fundusz pracy 500,00

   Rozdział 80113 – Dowożenie dzieci do szkół

   § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00

   Dział 851 Ochrona zdrowia

    

   Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

   § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4 083,00

   Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    

   Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

   § 4300 - zakup pozostałych usług 857,00

   Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic i placów

   § 4260 - zakup energii 3 350,00

   § 4270 - zakup usług remontowych 15 000,00

   Rozdział 90095 – pozostała działalność

   § 2900 - wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 2 738,00

   Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    

   Rozdział 92195 - Pozostała działalność

   § 4300 - zakup pozostałych usług 767,00

   § 4

    

   Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę: 32 284,00

   Dział 750 Administracja publiczna

    

   Rozdział 75023 Urząd Gminy

   § 6050 - wydatki inwestycyjne 18 260,00

    

   Dział 801 Oświata i wychowanie

    

   Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

   § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej 9 154,00

   Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    

   Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

   § 4300 - zakup pozostałych usług 1 500,00

   Dział 926 Kultura fizyczna i sport

    

   Rozdział 92695 - pozostała działalność

   § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 3 370,00

    

    

   Plan dochodów po zmianach wynosi – 4 166 444,00

    

   Plan wydatków po zmianach wynosi - 4 860 225,00

   § 5

    

   Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu kwotę 113.100,00

    

   § 6

    

   Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2002 rok.

   1. Przychody budżetu : 816.918,00

   w tym:

   a) kredyt bankowy 816.918,00

   1) dochody budżetu 4 166 444,00

    

   RAZEM 4 983 362,00

    

   3) Rozchody budżetu 123.137,00

    

   w tym: spłata kredytu 113.100,00

   spłata pożyczki 10.037,00

   4) Wydatki budżetu 4 860 225,00

    

   RAZEM 4 983 362,00

   § 7

    

    

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

   § 8

    

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

    

    

    

   UCHWAŁA NR XI/80/2003

   RADY GMINY ŚLEMIEŃ

   z dnia 10 grudnia 2003

    

   w sprawie podatku od posiadania psów na 2004 rok

    

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), art. 13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z 31 października 2003 w sprawie wysokości górnych stawek podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804)

   Rada Gminy Ślemień
   uchwala, co następuje:

   § 1

    

   1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 10,00 za każdego psa.

   2. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego na rachunek Urzędu Gminy, w kasie urzędu lub u sołtysa, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

   § 2

    

   Traci moc Uchwała Rady Gminy Ślemień Nr III/18/2002 z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie stawek podatku na 2003 rok od posiadania psów.

   § 3

    

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

   § 4

    

   1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

   2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku, o którym mowa w ust. 1 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

   3. Uchwała podlega ogłoszeniu r przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

    

    

    

   UCHWAŁA NR XI/ 77/2003

   RADY GMINY ŚLEMIEŃ

   z dnia 10 grudnia 2003

    

   w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004

    

   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm.) art.10 ust. 1 i 2 art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84 z późn.zm.), obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 r. (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 83) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z 31 października 2003w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 51 poz. 804)

   Rada Gminy Ślemień

   uchwala, co następuje:

    

   § 1

    

   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 :

   1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
   1. od 3,5 ton i poniżej

    wyszczególnienie

    Dopuszczalna masa całkowita w tonach

    Od 3,5 do 5,5 włącznie

    Powyżej 5,5 do 9 włącznie

    Powyżej 9 ton

    mniej niż 12 ton

    Stawka podatku w złotych

    Samochody wyprodukowane po roku 1995

    560

    910

    1060

    Samochody wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

    460

    860

    950

   2. równej i wyższej 12 ton

   dopuszcalna masa całkowita

   2 osie

   Nie mniej niż

   Mniej niż

   Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

   Inny system zawieszania osi

   Stawka podatku w złotych

   12

   15

   1.050

   1.150

   15

    

   1.250

   1.550

    

   3 OSIE

    

   12

    

   19

   Stawka podatku w złotych

   1.050

   1.350

   19

   25

   1.250

   1.576,31

   25

    

   1.550

   1.750

    

   4 OSIE I WIĘCEJ

    

    

    

    

   27

   Stawka podatku w złotych

   1.250

   1.550

   27

   29

   1.700

   1.750

   29

    

   1.750

   2 452,80

   1. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów,
   1. od 3,5 tony i poniżej 12 ton

    

    

    

   dopuszcalna masa całkowita W TONACH

   ciagniki wyprodukowane

   W 1995 i wcześniej

   Po 1995

   Stawka podatku w złotych

   Od 3, 5 tony do 7 ton

   650

   550

   powyżej 7 ton i poniżej 12

   850

   750

   b) równej i wyższej niż 12 ton

   dopuszcalna masa całkowita W TONACH

   2 osie

   Nie mniej niż

   Mniej niż

   Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

   Inny system zawieszania osi

   Stawka podatku w złotych

   12

   25

   850

   1.050

   25

   31

   1.050

   1.250

   31

   36

   1.550

   1 937,76

   36

    

   1 830,48

   1 937,76

    

   3 OSIE

   12

   40

   Minimalna stawka podatku w złotych

   1 400

   1 722,97

   40

    

   1 750

   2 548,65

    

   1. Przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
   • przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej - 300 zł
   • przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995 roku - 250 zł

   1. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

    

   dopuszcalna masa całkowita W TONACH

   1 osie

   Nie mniej niż

   Mniej niż

   Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

   Inny system zawieszania osi

   Stawka podatku w złotych

   12

   25

   330

   380

   25

    

   430

   561,24

    

   2 OSIE

   12

   28

   Stawka podatku w złotych

   430

   530

   28

   33

   613,20

   849,94

   33

   38

   849,94

   1 391,07

   38

    

   1 149,03

   1 699,87

    

   3 OSIE

   12

   38

   Minimalna stawka podatku w złotych

   880

   1.180

   38

    

   980

   1.280,68

    

    

    

    

    

    

    

   Autobusy

   WYSZCZEGÓLNIENIE

   MNIEJ NIŻ 30 MIEJSC

   RÓWNEJ LUB WIĘCEJ NIŻ 30 MIEJSC

   Stawka podatku w złotych

   Wyprodukowanych w roku 1995 i wcześniej

   1.050

   1.350

   Wyprodukowanych po 1995 roku

   950

   1.300

    

    

   § 2

    

   Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej i sportu i turystyki, kultury, oświaty i wychowania i opieki społecznej – nie przeznaczonych na działalność gospodarczą.

   § 3

    

   Traci moc uchwała nr III/19/2002 Rady Gminy Ślemień z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2003 roku.

   § 4

    

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

   § 5

    

   1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

   2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku, o którym mowa w ust. 1 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

   3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy .

    

    

    

   Uchwała Nr XII / 89/ 2003

   Rady Gminy Ślemień

   z dnia 30 grudzień 2003 r.

    

    

   w sprawie: z m i a n w b u d ż e c i e

    

   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

    

    

    

   Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

    

   § 1

   Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 34 135,00

   Dział 750 Administracja publiczna

    

   Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

   § 232 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania b. realiz. na podst. porozumień między jst 10 455,00

   Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i osób innych jednostek nie posiadających osobowości

   Prawnej

    

   Rozdział 75615 - Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i

   opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

   § 031 - podatek od nieruchomości 20 000,00

   § 050 - podatek od czynności cywilnoprawnych 3 672,00

   Rozdział 85495 Edukacyjna opieka wychowawcza

    

   Rozdział 85495 Pozostała działalność

   § 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 8,00

    

    

    

    

   § 2

    

   Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 10 983,00

    

   Dział 750 Administracja publiczna

    

   Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

   § 232 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania b. realiz. na podst. porozumień między jst 10 455,00

   Dział 801 Oświata i wychowanie

    

   Rozdział 80195 Pozostała działalność

   § 203 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 528,00

    

    

   § 3

    

    

    

   Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 106 754,00

   Dział 600 Transport i łączność

    

   Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

   § 6050 - inwestycje 5 095,00

    

   Dział 750 Administracja publiczna

    

   Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

   § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 8 051,00

   § 4040 - odpisy na ZFŚS 627,00

   § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 568,00

   § 4120 - składki na fundusz pracy 209,00

   Rozdział 75022 Rady Gmin

   § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 660,00

   § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 119,00

   Rozdział 75023 Urząd Gminy

   § 4300 - zakup pozostałych usług 14 000,00

    

   § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 520,00

   Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i obrona cywilna

    

   Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

   § 4270 - zakup usług remontowych 68,00

   § 4300 - zakup pozostałych usług 3 782,00

   § 4430 - różne opłaty i składki 640,00

   Dział 801 Oświata i wychowanie

    

   Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

   § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej 120,00

   § 3020 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 5 396,00

   § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 26 220,00

   § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 6 600,00

   Rozdział 80110 – Gimnazja

   § 3020 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2 276,00

   § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 11 700,00

   § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 7 619,00

   § 4120 - składki na fundusz pracy 908,00

   Rozdział 85495 Edukacyjna opieka wychowawcza

    

   Rozdział 85404 - Przedszkola

   § 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.181,00

   § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 3 040,00

   § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 2 022,00

   § 4120 - składki na Fundusz Pracy 274,00

   Rozdział 85495 Pozostała działalność

    

   § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8,00

   Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

    

   Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

   § 4300 - zakup pozostałych usług 274,00

   Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic i placów

   § 4260 - zakup energii 2 541,00

   Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

    

   Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

   § 3020 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 236,00

    

   § 4

    

    

   Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę: 83 602,00

   Dział 600 Transport i łączność

    

   Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

   § 4270 - zakup usług remontowych 4 448,00

   Dział 750 Administracja publiczna

    

   Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

   § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 8 051,00

   § 4040 - odpisy na ZFŚS 627,00

   § 4110 - składki na ubezpieczenia 1 568,00

   § 4120 - składki na fundusz pracy 209,00

   Rozdział 75022 Rady Gmin

   § 4300 - zakup pozostałych usług 2 000,00

   Rozdział 75023 Urząd Gminy

   § 6050 - wydatki inwestycyjne 1 215,00

   Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i obrona cywilna

    

   Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

   § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2 190,00

   § 4260 - zakup energii 990,00

   Dział 801 Oświata i wychowanie

    

   Rozdział 80104 Przedszkola

   § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 3 171,00

   Rozdział 80110 – Gimnazja

   § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 761,00

   § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 770,00

   § 6050 - wydatki inwestycyjne 42 841,00

   Rozdział 80113 – Dowożenie dzieci do szkół

   § 4270 - zakup usług remontowych 902,00

   § 4410 - zakup usług zdrowotnych 100,00

   Rozdział 80195 -Pozostała działalność

   § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 528,00

   Dział 853 Opieka społeczna

    

   Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

   § 3110 - świadczenia społeczne 10 000,00

   Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

    

   Rozdział 85404 - Przedszkola

   § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2 831,00

   § 4260 - zakup energii 400,00

    

    

   Plan dochodów po zmianach wynosi – 4 189 596,00

    

   Plan wydatków po zmianach wynosi - 4 883 377,00

   § 5

    

   Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu kwotę 113.100,00

    

   Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2003 rok.

   1. Przychody budżetu : 816.918,00

   w tym:

   a) kredyt bankowy 816.918,00

   1) dochody budżetu 4 189 596,00

    

   RAZEM 5 006 514,00

    

   3) Rozchody budżetu 123.137,00

    

   w tym: spłata kredytu 113.100,00

   spłata pożyczki 10.037,00

   4) Wydatki budżetu 4 883 377,00

    

   RAZEM 5 006 514,00

    

   § 6

    

    

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

   § 7

    

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

    

    

    

    

   Uchwała Nr XIII/91/2004

   Rady Gminy Ślemień

   z dnia 25.02.2004


   Uchwała budżetowa na 2004 rok

   Rady Gminy Ślemień


   Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.”d” oraz pkt 10 i 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późn.zm. ) oraz art. 109,116,117,124,128 ust.2, 134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 z późn.zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 poz.627)


   Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:


   § 1


   1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 4.702.031 jak w załączniku Nr 1 do uchwały

   2. Ogólna kwota dochodów o której mowa w ust. 1 obejmuje m.in.:

    1. Dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w kwocie jak w załączniku Nr 2 do uchwały 150 764

    2. Dotację na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie jak w załączniku Nr 3 do uchwały 7 794

    3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie jak w załączniku Nr 5 do uchwały 64.050


   § 2


   1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 4.345.838 jak w załączniku Nr 4 do uchwały

   2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

    1. Wydatki bieżące 3 984 772

   w tym:

   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.686.896

   b) obsługa długu publicznego 50.000

   b) dotacje udzielone z budżetu gminy 243.327 Wydatki majątkowe 361.066

   w tym: jak w załączniku Nr 6 do uchwały


   1. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:

    1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy

   150 764

   jak w załączniku Nr 2 do uchwały

   2) Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących

   7 794

   jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

   3) Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i

   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 64.050

   jak w załączniku Nr 5 do uchwały


   § 3


   1. Z budżetu gminy planuje się rozchody w kwocie : 356.193

    • Spłata kredytów bankowych w kwocie 356.193   Przychody w kwocie -


   1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 7 do uchwały.


   § 4


   Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.


   § 5


   Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały


   § 6


   Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 10 do uchwały


   § 7


   Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.


   § 8


   Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 20.000


   § 9


   Upoważnia się Wójta do:

   1. Zaciągania kredytów i pożyczek występujących w roku budżetowym niedoboru budżetowego

   do wysokości - 250.000 złotych

   1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.

   2. Upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych

   3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy


   § 10


   Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.


   § 11


   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.


   § 12


   1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

   2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.   Załącznik Nr 1

   Do Uchwały Budżetowej

   Rady Gminy Ślemień

   Nr XIII/91/2004 z dnia 25.02.2004   P r o g n o z o w a n e

   dochody budżetu gminy Ślemień na 2004 rok


   DZIAŁ

   TREŚĆ

   KWoTA NA 2004

   700

   GOSPODARKA MIESZKANIOWA

   • wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

   449 054

   449 054

   750

   ADMINISTRACJA PUBLICZNA

   w tym:

   • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

   • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

   43 571
   33 091

   10 480

   751

   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

   w tym:

   • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

   1 250
   1 250   754

   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

   • dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

   • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych


   8 124   7 794

   330

   756

   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

   w tym:

   • udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

   • podatek od nieruchomości

   • podatek rolny

   • podatek leśny

   • podatek od środków transportowych

   • podatek od czynności cywilnoprawnych

   • wpływy z opłaty skarbowej

   • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   1 405 928   820 746

   371 905

   31 737

   35 342

   60 148

   17 000

   5 000

   64 050


   758

   RÓŻNE ROZLICZENIA

   W tym:

   • część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

   • cześć wyrównawcza

   2 665 431


   1 913 544


   751 887

   801

   OŚWIATA I WYCHOWANIE

   w tym:

   • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

   • wpływy z usług

   12 250


   1 700

   10 550

   852

   POMOC SPOŁECZNA

   • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

   116 423   116 423

   RAZEM DOCHODY

   4 702 031   Załącznik nr 3

   do Uchwały Budżetowej

   Rady Gminy Ślemień

   Nr XIII/91/2004 z dnia 25.02.2004


   PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE   DZIAŁ


   ROZDZIAŁ


   §


   NAZWA

   Dochody

   wydatki


   754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

   7 794

   7 794


   75414


   OBRONA CYWILNA

   7 794

   7 794   2320

   Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego


   7 794
   4010

   Wynagrodzenie osob. prac.


   5 974   4110

   Składki na ubezp. społeczne


   1 165   4120

   Składki na FP


   155   4300

   Zakup pozostałych usług


   500


   Razem

   7 794

   7 794


   Załącznik Nr 2

   Do Uchwały Budżetowej

   Rady Gminy Ślemień

   NrXIII/91/2004 z dnia 25.02.2004
   PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE   DZIAŁ


   ROZDZIAŁ


   §


   NAZWA

   KWOTA

   DOTACJA

   WYDATKI

   OGÓŁEM

   150 764

   150 764


   750
   ADMINISTRACJA PUBLICZNA


   33 091


   33 091


   75011


   Urzędy wojewódzkie

   33091

   33 091   2010

   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

   33 091
   4010

   Wynagrodzenie osob. prac.


   24 000,00   4040

   Dodatkowe wynagr. roczne


   1 630,00   4110

   Składki ZUS


   4 105,00   4120

   Składki na FP


   566,00   4210

   Materiały i wyposażenie


   300,00   4300

   Zakup usług pozostałych


   800,00   4410

   Podróże krajowe służbowe


   1 000,00   4440

   Odpis na ZFŚS


   690,00

   751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

   1 250

   1 250


   75101


   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

   1 250

   1 250   2010

   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

   1 250
   4110

   Składki ZUS


   185,00   4120

   Składki na FP


   25,00   4300

   Zakup usług pozostałych


   1 040,00

   852   POMOC SPOŁECZNA

   116 423

   116 423


   85213


   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   2 147   2 147   2010

   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

   2 147
   4130

   Składki na ubezpieczenia zdrowotne   2 147


   85214


   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

   57 234,00

   57 234,00   2010

   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

   57 234,00
   3110

   Świadczenia społeczne


   57 234,00


   85316


   Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

   686,00

   686,00   2010

   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

   686,00
   3110

   Świadczenia społeczne


   686,00


   85319


   Ośrodki Pomocy Społecznej

   56 356,00

   56 356,00   201

   Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

   56 356,00
   4010

   Wynagrodzenie osob. prac.


   46 524   4110

   Składki na ubezpieczenia społeczne   8.074   4120

   Składki na Fundusz Pracy


   1.106   4440

   Odpisy na ZFŚS


   652   Załącznik Nr 5

   do Uchwały Budżetowej

   Rady Gminy Ślemień

   Nr XIII/91/2004 z dnia 25.02.2004   Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   DZIAŁ


   ROZDZIAŁ


   RODZAJ

   KWOTA
   DOCHODY

   WYDATKI

   756

   75618

   Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

   64. 050


   851

   85154

   Dofinansowanie dla Poradni Leczenia Uzależnień w Żywcu   500   dofinansowanie dla Izby Wytrzeźwień w Bielsku – Białej   1.000   Obsługa Komisji, ryczałty


   9.000   Zatrudnienie biegłego do spraw terapii uzależnień   4.320   Organizacja obozu terapeutycznego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią   7.000   Szkolenie członków GKPiRPA


   1.000   Dofinansowanie działalności profilaktycznej organizacji działających na terenie gminy:

   LKS „SMREK”,

   OSP Ślemień

   OSP KOCOŃ

   OSP LAS

   UKS Ślemień

   UKS „Czarni” Las

   3.500

   6.000

   5.000

   5.000

   2.000

   2.000   Utrzymanie świetlicy środowiskowej w Ślemieniu – prowadzenie szkółki muzycznej dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią

   12.000   Zakup materiałów biurowych


   3.000   Delegacje Komisji RPA


   400   Rezerwa


   2.330

   RAZEM

   64.050

   64.050


   Załącznik Nr 6

   Do Uchwały Budżetowej

   Rady Gminy Ślemień

   Nr XIII/91/2004 z dnia 25.02.2004   Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2004   LP

   NAZWA ZADANIA

   DZIAŁ

   ROZDZIAŁ

   §

   KWOTA

   1.

   Modernizacja dróg gminnych: „Topolami” w Ślemieniu „Szczelinówka” w Lasie


   600


   60016


   6050


   165.000

   2.

   Zakup działek pod oczyszczalnie ścieków

   700

   70005

   6050

   30.100

   6.

   Rozbudowa przedszkola w Ślemieniu


   801


   80104


   6050

   100 000

   7.

   Termomodernizacja gimnazjum

   801

   80110

   6050

   41 966

   8.

   Budowa oczyszczalni ścieków

   900

   90001

   6050

   24. 000

   RAZEM

   361 066


   Załącznik Nr 4

   Do Uchwały Budżetowej

   Rady Gminy Ślemień

   Nr XIII/91/2004 z dnia 25.02.2004


   Wydatki budżetu na rok 2004   DZIAŁ

   ROZ-DZIAŁ

   TREŚĆ

   PLAN

   WYDATKI

   BIEŻĄCE

   W TYM :

   MAJĄTKOWE

   wynagr

   dotacje

   010


   01030

   Rolnictwo i łowiectwo

   Izby Rolnicze

   1 100

   1 100

   1 100

   1 100

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   600


   60016

   Transport i łączność

   Drogi publiczne gminne

   200 000

   200 000

   35 000

   35 000

   -

   -

   165 000

   165 000

   700

   70005

   Gospodarka mieszkaniowa

   Gospodarka gruntami i nieruchomościami

   30 100


   30 100

   -


   -

   -


   -

   -


   -

   30 100


   30 100

   710


   71004

   Działalność usługowa

   Plany zagospodarowania przestrzennego

   85 400

   85 400

   85 400

   85 400

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   750


   75011

   75022

   75023

   Administracja publiczna

   Urzędy Wojewódzkie

   Rady Gmin

   Urzędy Gminy

   868 711

   33 091

   30 000

   805 620

   868 711

   33 091

   30 000

   805 620

   617 911

   30 991


   586 920

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   751   75101

   Urzędy naczelnych organów władzy

   Urzędy naczelnych organów

   1 250


   1250

   1 250


   1250

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   754   75412

   75414

   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

   Ochotnicze Straże Pożarne

   Ochrona Cywilna

   66 744


   58 950

   7 794

   66 744


   58 950

   7 794

   7 294   7 294

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -


   757


   75702

   Obsługa długu publicznego

   Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek j.s.t

   50 000


   50 000

   50 000


   50 000

   -


   -

   -


   -

   -


   -

   756   75647

   Dochody od osób prawn, fiz. i od innych jed.

   Pobór podatków

   15 000


   15 000

   15 000


   15 000
   758


   75818

   Różne rozliczenia

   Rezerwy ogólne i celowe

   20.000

   20.000

   20.000

   20.000

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   801


   80101

   80104

   80110

   80113

   Oświata i wychowanie

   Szkoły podstawowe

   Przedszkola

   Gimnazjum

   Dowożenie uczniów do szkół

   2 388 180

   1 294 721

   388 000

   638 094

   67 365

   2 246 214

   1 294 721

   288 000

   596 128

   67 365

   1 847 487

   1 003 494 261 000

   550 328

   32 665

   226 327

   222 227

   -

   -

   4 100

   141 966

   -

   100 000

   41 966

   -

   851


   85154

   Ochrona zdrowia

   Przeciwdziałanie alkoholizmowi

   64 050

   64 050


   64 050

   64 050


   -

   -

   -

   -

   852


   85213

   85214

   85215

   85216

   85219

   85228

   Pomoc społeczna

   Składki na ubezpieczenia zdr.

   Zasiłki i pomoc w naturze

   Dodatki mieszkaniowe

   Zasiłki rodzinne – pielęgnac

   Ośrodki pomocy społecznej

   Usługi opiekuńcze

   261 356

   2 147

   137 311

   3 000

   686

   115 212

   3 000

   261 356

   2 147

   137 311

   3 000

   686

   115 212

   3 000

   105 107

   -

   -

   -

   -

   105 107

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   -

   900   90001

   90003

   90015

   Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

   Gos. ściekowa i ochrona wód

   Oczyszczanie miast i wsi

   Oświetlenie ulic, placów i dr.

   107 500


   24 000

   3 500

   80 000

   83 500   3 500

   80 000

   -


   -

   -

   -

   -


   -

   -

   -

   24 000


   24 000

   -

   -

   921   92109


   92195

   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

   Pozostała działalność

   169 447


   155 447


   14 000

   169 447


   155 447


   14 000

   109 097


   109 097


   -

   -


   -


   -


   -


   -


   -


   926


   92695

   Kultura fizyczna i sport

   Pozostała działalność

   17 000

   17 000

   17 000

   17 000

   -

   -

   17 000

   17 000

   -

   -

   RAZEM

   4 345 838

   3 984 772

   2 686 896

   243 327

   361 066   Ogółem wydatki wg planu 4 345 838

   z tego:


   1. wydatki bieżące 3 984.772

   z tego:

   a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 686 896,00

   b/ obsługa długu gminy 50 000,00

   c/ dotacje udzielone z budżetu gminy 243 327,00

   d/ rezerwa ogólna 20 000,00


   1. wydatki inwestycyjne 361 066,00

   Załącznik Nr 7

   Do Uchwały Budżetowej

   Rady Gminy Ślemień

   Nr XIII/91/2004 z dnia 25.02.2004
   Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

   na rok 2004

   PRZYCHODY BUDŻETU -

   1. ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. -

   2. z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych -

   3. z pożyczek -

   4. z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego -

   5. z nadwyżki budżetu j.s.t z lat ubiegłych -


   DOCHODY BUDŻETU 4 702 031


   RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU 4 702 031


   ROZCHODY BUDŻETU 356.193

   1. spłata kredytu 356.193


   WYDATKI BUDŻETU 4.345.838


   RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU 4 702 031


   Załącznik Nr 8

   do Uchwały Budżetowej

   Rady Gminy Ślemień

   Nr XIII/91/2004 z dnia 25.02.2004

   Prognoza kwota długu na 2004 rok i lata następne
   Lp.


   Rodzaj

   KWOTA ZADŁUŻENIA NA 31.12.2004

   PLANOWANA ZADŁUŻENIE WG STANU NA KONIEC ROKU:
   2005

   2006

   1.

   Wyemitowane papiery wartościowe


   -


   -


   -

   2.

   Kredyty długoterminowe

   560 896

   215 402

   -

   3.

   Pożyczki długoterminowe

   -

   -

   -

   4.

   Przyjęte depozyty

   -

   -

   -

   5.

   Prognozowane dochody budżetu

   4 702 031

   4 899 025

   4 978 487

   5.

   Wymagalne zobowiązania

   1. jednostek budżetowych

   2. wynikające z:

   - ustaw

   - orzeczeń sądu

   - udzielonych poręczeń

   i gwarancji

   - innych ustaw


   -


   -   -


   Ogółem kwota zadłużenia

   560 896

   215 402

   -   PROGNOZA DŁUGU GMINY W ROZBICU NA KREDYTODAWCÓW


   LP.


   Rodzaj zadłużenia


   Kredytodawca


   Kwota


   Data

   Planowana kwota spłaty


   2005

   2006

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   1.

   kredyt

   PKO BP S.A.

   186 900

   30.09.2002

   80 100

   -

   2.

   kredyt

   PKO BP S.A.

   100 000

   30.07.2003

   49 992

   -

   3.

   kredyt

   BISE

   260 189

   5.08.2003

   92 078

   92 078

   4.

   kredyt

   PKO BP SA

   370 000

   22.12.2003

   123 324

   123 324

   RAZEM

   917 089

   -

   345 494

   215 402
   Załącznik Nr 9

   Do Uchwały Budżetowej

   Rady Gminy Ślemień

   Nr XIII/91/2004 z dnia 25.02.2004
   Przychody i wydatki środków specjalnych

   nazwa środka specjalnego

   dział

   rozdział

   przychody

   wydatki
   razem

   w tym określone w uchwale

   razem

   w tym wydatki bieżące

   1. Żywienie w szkołach


   801


   80101


   80 000


   80 000


   80 000


   80 000

   2. Żywienie w Przedszkolach


   801


   80104


   36 500


   36 550


   36 550


   36 500

   3. Sala Gimnastyczna


   801


   80110


   2 000


   2 000


   2 000


   2 000

   OGÓŁEM

   118 550

   118 550

   118 550

   118 550


   Załącznik Nr 10

   do Uchwały Budżetowej

   Rady Gminy Ślemień

   Nr XIII/91/2004 z dnia 25.02.2004   Przychody i wydatki

   Gminnego Funduszu Ochrony

   Środowiska i Gospodarki Wodnej   Pozycja WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w zł

   1. I. Stan środków na początek roku 17 561

   2. II. Przychody razem 4.000

   z tego:

   1) wpływy własne -

   2) przelewy od Urzędu Marszałkowskiego 4.000

   i od Woj. Inspektora Ochrony Środowiska

   3) dotacje z budżetu -

   4) inne -

   3. III. Środki dyspozycyjne /I+II/ 21 561

   4. IV. Wydatki ogółem – w tym: 21 561 1. Cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone

   przez Radę Gminy – wydatki związane z budową oczyszczalni

   ścieków i kanalizacji 21 561

   5. V. Stan środków na koniec roku -

   Załącznik Nr 11

   do Uchwały Budżetowej

   Rady Gminy Ślemień

   Nr XIII/91/2004 z dnia 25.02.2004

   Plan finansowy dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

   w 2003 roku


   dział


   rozdział


   §


   treść


   kwota

   750   Administracja publiczna

   5 300


   75011


   Urzędy Wojewódzkie

   5 300   2350

   dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego   5 300

   RAZEM


   5 300
   Załącznik do Uchwały NrXIII/98/2004

   Rady Gminy Ślemień

   z dnia 25 lutego 2004r

   Wysokość stawek miesięcznych /za powierzchnię 1m 2 / za najem lokali komunalnych na terenie

   Gminy Ślemień   LP

   Wyszczególnienie

   Stawki

   1

   Lokale biurowe,przemysłowe,rzemieślnicze

   Od 2.00 zł do 20.00 zł

   2

   Lokale handlowe,gastronomiczne i gastronomiczno-handlowe

   Od 2.00 zł do 30.00 zł

   3

   Lokale przeznaczone na cele usług bankowych

   Od 20.00 zł do 60.00 zł

   4

   Lokale służące celom kulturalno-oświatowym /również widowiskowym/,służby zdrowia,pomocy społecznej i innym celom

   Od 2.00 zł do 20.00 zł

   5

   Lokale wynajmowane na prowadzenie działalności statutowej organizacjom społecznym

   Od 2.00 zł do 10.00 zł

   6

   Pomieszczenia składowe

   Od 5.00 zł do 20.00 zł

   7

   Pomieszczenia mieszkalne

   Od 2.00 zł do 20.00 zł

   8

   Inne nie objęte wykazem w punkcie od 1 do 7

   Od 2.00 zł do 20.00 zł   Uchwała Nr. XIII// 95/2004

   Rady Gminy w Ślemieniu

   z dnia 25 lutego 2004r   w sprawie uchylenia Uchwały Nr.XII/86/2003r Rady Gminy w Ślemieniu

   z dnia 30 grudnia 2003r   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001r Nr.142poz.1591 z póżn.zm./ Rada Gminy w Ślemieniu
   uchwala co następuje   §1   Uchyla się Uchwałę Nr XII/86/2003r Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie zmiany Uchwały Nr.VI/42/2003r z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Kocoń
   §2

   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy


   §3


   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   Uchwała Nr XIII/ 96 /2004

   Rady Gminy w Ślemieniu

   z dnia 25 lutego 2004r


   w sprawie:uchylenia Uchwały Nr.XII/ 87/2003 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2003r   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. Z 2001r Nr.142 poz.1591 z póżn.zm/ Rada Gminy w Ślemieniu   uchwala co następuje   §1


   Uchyla się Uchwałę Nr.XII/87/2003r Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie zmiany Uchwały Nr.VI/43/2003r z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Las


   §2


   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy   §3   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


   Uchwała Nr XIII/94 /2004

   Rady Gminy w Ślemieniu


   z dnia 25 lutego 2004r
   w sprawie uchylenia Uchwały Nr.XII/85/2003 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2003r
   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001r ,Nr.142 poz.1591 z póżn.zm./ Rada Gminy w Ślemieniu   uchwala co następuje   §1   Uchyla się Uchwałę Nr.XII/85/2003 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie zmiany Uchwały Nr.VI/41/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Ślemień   §2


   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
   §3


   Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia


   Uchwała Nr XIII/ 93/ 2004

   Rady Gminy w Ślemieniu

   z dnia 25 lutego 2004r

   w sprawie: wystąpienia ze Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy -Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej


   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U.z 2001r Nr.142 poz.1591 z pózn.zm./oraz § 25 pkt.1 Statutu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy -Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej stanowiącego zał. do Uchwały Nr.VI /44/ 2003r Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2003r Rada Gminy w Ślemieniu


   uchwala


   §1


   Wystąpić ze Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy -Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej   §2   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy   §3


   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

   Uchwała Nr.XIII/97/2004

   Rady Gminy Ślemień

   z dnia 25 lutego 2004r

   w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa,określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 art.40 ust.1art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr.142 poz.1591,ze zm./art.6 ust.12 oraz art.14pkt.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U.z 2002r Nr.9 poz.84,ze zm/ art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym /tekst jednolity 1993r Nr.94 poz.431.ze zm/ art.6ust.8 ustawy z dnia 30 pażdziernika 2002r o podatku leśnym /Dz.U Nr.200 poz.1682 ze zm./ Rada Gminy w Ślemieniu uchwala:   §1


   1.Zarządza się pobór podatków i opłat na terenie Gminy Ślemień przez inkasentów wymienionych

   w § 2 uchwały

   2.Poborowi w drodze inkasa podlegają następujące podatki i opłaty lokalne:

   1/podatek od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatek rolny i leśny, w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego

   2/podatek od posiadania psów

   3/opłata targowa

   3.Podatki ,o których mowa w ust.2 pkt.1 i 2 można uiścić w kasie Urzędu Gminy

   §2


   Inkasentami uprawnionymi do poboru podatków i opłat lokalnych wymienionych w §1 ust 2 pkt.1,2

   są inkasenci w sołectwie:


   1.Kocoń Bąk Barbara zam.Kocoń

   2.Las Ponikiewski Józef zam.Las

   3.Ślemień Targosz Danuta zam.Ślemień


   Inkasentem uprawnionym do poboru opłaty ,o której mowa §1 ust.2 pkt.3 jest pracownik Urzędu Gminy inspektor d/s dochodów


   §3


   1.Z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych inkasenci wymienieni w §2 uchwały otrzymują wynagrodzenie prowizyjne:


   1.Inkasent sołectwa Kocoń w wysokości 12% zainkasowanej kwoty

   2.Inkasent sołectwa Las w wysokości 12% zainkasowanej kwoty

   3.Inkasent sołectwa Ślemień w wysokości 9% zainkasowanej kwoty

   4.Pracownik Urzędu Gminy inspektor ds dochodów 4% zainkasowanej kwoty


   §4


   Inkasent odprowadza pobrane kwoty w całości do budżetu Gminy zgodnie z zawartą umową cywilno-prawną


   §5

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


   §6


   Traci moc uchwała Nr.III/13/2002 Rady Gminy Ślemień z dnia 13 grudnia 2002r w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa ,określenie inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso.


   §7


   1.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

   2.Na terenie Gminy uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
   Uchwała Nr XIII/ 98/2004

   Rady Gminy Ślemień

   z dnia 25 lutego 2004

   w sprawie:ustalenia wysokości stawek czynszu za komunalne lokale użytkowe i budynki   Na podstawie art.18 ust.1 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2001r z póżn.zm./Rada Gminy Ślemień


   postanawia co następuje:


   §1


   Ustala się wysokość stawek czynszu najmu i dzierżawy za 1 m2 powierzchni użytkowej

   komunalnych lokali użytkowych i budynków na terenie Gminy Ślemień jak w załączniku do Uchwały


   §2


   Wójt Gminy stosuje stawki o których mowa w Uchwale kierując się:


   a/ położeniem lokali i obiektów względem centrum wsi

   b/stanem technicznym i wyposażeniem

   c/charakterem prowadzonej działalności


   § 3


   1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach zwłaszcza w przypadku poniesienia nakładów przez najemcę Wójt Gminy może obniżyć wysokość czynszu nie więcej jednak niż o 5O% stawki minimalnej

   2.W wypadku wyboru ofert podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i usługi bankowe mogą być stosowane stawki umowne nie niższe jednak od górnych stawek określonych w załączniku do Uchwały

   3.Lokale i obiekty przeznaczone na realizacje zadań statutowych stowarzyszeń prowadzących na rzecz Gminy działalności w zakresie kultury fizycznej,ochrony środowiska i warunków higieniczno sanitarnych mogą być przedmiotem użyczenia,którego warunki określi umowa.

   ¨§ 4

   W przypadku wynajmowania lub wydzierżawiania lokali w trybie przetargu stawki wyjściowe nie mogą być niższe niż 5O % górnej stawki z załącznika do Uchwały

   § 5

   Traci moc Uchwała Nr.XXIX/177/2000 z dnia 28 grudnia 2000r Rady Gminy w Ślemieniu w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

   § 6

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

   §7

   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ślemień.
   Uchwała Nr.XIII/99/2004

   Rady Gminy w Ślemieniu

   z dnia 25 lutego 2004r

   w sprawie:przyjęcia Strategii Rozwoju

   Gminy Ślemień na lata 2004-2015
   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r Nr.142 ,poz.1591 z póżn.zm./ -Rada Gminy w Ślemieniu uchwala co następuje:   §1   Przyjąć Strategię Rozwoju Gminy Ślemień na lata 2004-2015 zawartą w opracowaniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały   §2


   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień


   §3   Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego   Uchwała Nr.XIII/ 92 /2004

   Rady Gminy Ślemień

   z dnia 25 lutego 2004r   w sprawie:wystąpienia ze Związku Międzygminnego d/s Ekologii w Żywcu
   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r Nr.142 poz.1591 z pózn.zm/ oraz & 16 pkt.3 Statutu Związku Międzygminnego d/s Ekologii w Żywcu stanowiącego zał.Nr.2 do Uchwały Nr.XXV/159/2000 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 11 grudnia 2000r Rada Gminy w Ślemieniu   uchwala   §1


   Wystąpić ze Związku Międzygminnego d/s Ekologii w Żywcu


   §2   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy   §3   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęecia.    

    

    

    

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Micor Andrzej
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-03-01 08:23:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Micor Andrzej
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-09 10:34:14
 • Liczba odsłon: 3486
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964496]

przewiń do góry