Załącznik Nr 1

Uchwały Budżetowej

Rady Gminy Ślemień

Nr III/19/2006 z 28.12.2006

P r o g n o z o w a n e dochody budżetu gminy Ślemień na 2007 rok


DZIAŁ

TREŚĆ

KWoTA

010

Rolnictwo i łowiectwo

- środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

- środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy pozyskane z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

- wpływy z różnych dochodów

2 418 621

1 507 129881 94814 772


14 772

700


GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 • gospodarka gruntami i nieruchomościami

 • sprzedaż mienia

346 768

46 768

300 000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

 • dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

50 521

33 98515 841

695

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 2501 250754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 • dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego


8 1228 122

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

 • podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

 • podatek od nieruchomości

 • podatek rolny

 • podatek leśny

 • podatek od środków transportowych

 • środki z PFRON z tytułu utraconych dochodów

 • podatek od posiadania psów

 • podatek od spadków i darowizn

 • podatek od czynności cywilnoprawnych


1 940 992


3 000


414 078

26 166

26 995

77 000

89 731

2 000

4 000

15 000


- podatek dochodowy od osób fizycznych

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

- wpływy z różnych dochodów

- podatek dochodowy od osób prawnych

1 195 022

73 000

5 000

1 000

5 000

4 000

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym:

 • część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 • cześć wyrównawcza

3 105 377


2 041 158


1 064 219

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

w tym:

 • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

 • wpływy z usług

149 000


2 000

147 000

852

POMOC SPOŁECZNA

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

1 014 614

923 997


90 617

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

50 000

50 000

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy pozyskane z Unii Europejskiej w ramach program INTERREG III A

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych


551 200


515 20036 000

RAZEM DOCHODY

9 636 465


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-15 08:41:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-23 12:34:31
 • Liczba odsłon: 2277
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964428]

przewiń do góry