Uchwała Nr XXII/163/2008

RADY GMINY ŚLEMIEŃ

z dnia 6 listopada 2008r

 

w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Ślemień.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18a, 19 pkt. 1 lit. F pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj.  Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

 

 

Rada Gminy uchwala co następuje

 

§ 1

Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów:

 

1) od jednego psa w gospodarstwie domowym                                         20,00 zł

 

 

§ 2

 

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego na rachunek Urzędu Gminy lub u inkasenta a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tej dacie w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

 

§ 3

 

Do poboru należności z tytułu opłaty od posiadania psów wyznacza się sołtysów jako inkasentów:

 

1. Kocoń                                               Bąk Józef                          zam. Kocoń

2. Las                                                   Ponikiewski Józef               zam. Las

3. Ślemień                                            Targosz Danuta                 zam. Ślemień

 

 

§ 4

Ustala się termin płatności dla inkasentów opłaty od posiadania psów do czwartego dnia następującego po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata opłaty  powinna nastąpić.

 

§ 5

 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso od zainkasowanej kwoty opłaty od posiadania psów przez inkasentów:

 

1. Inkasent sołectwa Kocoń               w wysokości 14% zainkasowanej kwoty

2. Inkasent sołectwa Las                   w wysokości 14 % zainkasowanej kwoty

3. Inkasent sołectwa Ślemień             w wysokości 10 % zainkasowanej kwoty

 

Wynagrodzenie powyższe będzie wypłacone w ciągu miesiąca następującego po terminie płatności opłaty od posiadania psów.

 

 

§6

 

Zwalnia się z opłaty od posiadania psów posiadanie psów nabytych ze schroniska w 2009 roku.

 

§ 7

 

Spisu psów podlegających opłacie i zwolnionych z opłaty dokonują sołtysi poszczególnych sołectw.

 

§ 8

 

Traci moc uchwała Nr XI/76/2007 Rady Gminy Ślemień z dnia 14 listopada 2007 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Ślemień.

 

§ 9

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

 

§ 10

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2009r oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczotka Henryk
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-17 13:04:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Szczotka Henryk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-17 13:04:00
  • Liczba odsłon: 2075
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2726185]

przewiń do góry