Uchwała Nr II/12/2002

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 28 listopada 2002r

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej


Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr.142 poz. 1591 z póź. zm./ Rada Gminy w Ślemieniu postanawia powołać:& 1Komisję Rewizyjną
& 2


W skład Komisji powołać:


1.Micor Danuta Przewodniczący Komisji

2.Górny Czesław

3.Marcak Józef


& 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr.V/34/2003

Rady Gminy w Slemieniu

z dnia 2 7 lutego 2003r

w sprawie:uchwalenia planów pracy Komisji

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia O8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2001r z póżn.zm./ Rada Gminy w Ślemieniu zatwierdza
&1Plany pracy następujących Komisji:


1.Budżetowej Polityki Gospodarczej i Społecznej oraz Rolnictwa i Ekologii

2.Oświaty Kultury Sportu i Turystyki

3.Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej& 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


& 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr.V/37/2003

Rady Gminy w Slemieniu

z dnia 27 lutego 2003r
w sprawie: ustalenia wysokości diet radnym za prace w Komisjach
Na podstawie art.25 ust 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz U. z 2001r Nr.142 poz.1591 z póżniejszymi zmianami / Rada Gminy w Slemieniu uchwala co następuje:


& 11.Dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy za udział w pracach Komisji stałych i dorażnych stałej miesięcznej dodatkowej diety wysokości 50 zł

2.Dla członków Komisji stałych i dorażnych za udział w pracy Komisji stałych i dorażnych dietę wysokości 50 zł za każdy udział w posiedzeniu.


& 2


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy& 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr VI/40/2003

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia28 kwietnia 2003r

w sprawie:uchwalenia Statutu Gminy Ślemień
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 i art.22 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /test jednolity Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2001r z późn. zm./ Rada Gminy w Ślemieniu uchwala:
& 1


Statut Gminy Ślemień w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały


& 2


Traci moc Uchwała Nr XXX/187/2001 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 lutego 2001r w sprawie uchwalenia Statutu.


& 3


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy


& 4


Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UCHWAŁA NrVI/44/2003


Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia28 kwietnia 2003r

w sprawie:przyjęcia Statutu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy-Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej


Na podstawie art.67 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U .Nr.142,poz.1591 z 2001 roku z póź. zm. / Rada Gminy w Ślemieniu

uchwala co następuje:
& 1


Przyjmuje projekt statutu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy -Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały


& 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


& 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr VI/47/2003

Rady Gminy Ślemień

 1. z dnia 28 kwietnia 2003 rokuw sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wykonanie termomodernizacji i wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Ślemieniu
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) orqaz art. 48 ust. 1 pkt 2 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)


Rada Gminy Ślemień postanawia:


§ 1


 1. Wyrazić zgodę na zaciągniecie pożyczki do wysokości 170.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji i wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Ślemieniu.

 2. Pożyczka o której mowa w pkt 1 zostanie zaciągnięta w 2003r zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych i będzie spłacona z dochodów własnych Gminy.


§ 2


Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco.


§ 3


W celu wykonania zadania określonego w § 1 uchwały Rada Gminy zobowiązuje Wójta do zawarcia stosownej umowy.


§ 4Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr VI/48/2003

Rady Gminy Ślemień

z dnia 28 kwietnia 2003 r.w sprawie: z m i a n w b u d ż e c i e

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę: 23.679,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 9.080,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

§ 069 - wpływy z różnych opłat 9.000,00 zł

§ 291 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie lub pobranych

w nadmiernej wysokości 80,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i osób innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej 10.100,00 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych

§ 091 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.000,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 045 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1.500,00 zł

§ 091 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.000,00 zł

Rozdział 75619 wpływy z różnych rozliczeń

§ 069 - wpływy z różnych opłat 1.600,00 zł

Dział 758 Rozliczenia różne 4.499,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 092 - Pozostałe odsetki 4.499,00 zł

§ 21. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę: 297 400,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 100.000,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6620 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 27.300,00 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000,00 zł

§ 4300 - zakup pozostałych usług 3.000,00 zł

Rozdział 75047 Pobór podatków

§ 4300 - zakup pozostałych usług 14.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 170.000,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 - inwestycje 170.000,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 100,00 zł

Rozdział 85404 Przedszkola /Ślemień/

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 100,00 zł§ 3 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę : 3 721,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 300,00 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin

§ 4300 - zakup pozostałych usług 300,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 2 490,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 677,00 zł

Rozdział 80104 Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 271,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 542,00 zł

Dział 853 - Opieka społeczna 608,00 zł

Rozdział 85319 Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 608,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 80,00 zł

Rozdział 85404 Przedszkola /Las/

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 80,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 243,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 243,00 zł§ 4Plan dochodów po zmianach wynosi – 4.246.636,00

Plan wydatków po zmianach wynosi - 4.393.499,00§ 5

Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu kwotę 113.100,00§ 6

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2002 rok.

 1. Przychody budżetu : 270.000,00

w tym:

a) kredyt bankowy 100.000,00

b) pożyczka 170.000,001) dochody budżetu 4.246.636,00

RAZEM 4.516.636,003) Rozchody budżetu 123.137,00

w tym: spłata kredytu 113.100,00

spłata pożyczki 10.037,004) Wydatki budżetu 4.393.499,00

 1. RAZEM 4.516.636,00§ 7Zmiany w budżecie po stronie dochodów dokonuje się w oparciu o przypisy odsetek i wpływów z opłat po I kwartale, które nie był zaplanowane w budżecie a wystąpiły.

Zmiany w budżecie po stronie wydatków nastąpiły w związku ze zwiększeniem kwoty na wydatki dotyczące podatku VAT- 3000 zł, wypłaty środków dla inkasentów podatków – 14.000zł, zabezpieczenie środków dla zatrudnionych bezrobotnych – 2 osoby po 2000 zł, dodatkowe wynagrodzenie dla inspektora ds. budowlanych – 6 000zł, zmniejszenie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego mniejszego niż planowano.§ 8Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.§ 9Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr.VII/51/2003

Rady Gminy Ślemień

z dnia 30 czerwca 2003r

w sprawie:ustalenia zadań gospodarczych na terenie Gminy Ślemień

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.15 oraz art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2001r Nr.142 poz.1591 z póżn.zm/ Rada Gminy uchwala co następuje:§1


Uchwalić następujące zadania gospodarcze do realizacji w roku 2003:

1/ wykonanie termomodernizacji w następujących obiektach użyteczności publicznej:

a/budynek Szkoły Podstawowej w Ślemieniu z wymianą okien starej części Szkoły Podstawowej oraz malowanie wszystkich obiektów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ślemieniu

b/budynku Szkoły Podstawowej w Lasie z wymianą okien w starym budynku

c/budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu

d/budynku administracyjnego Urzędu Gminy

§2Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr VII/56/2003

Rady Gminy Ślemień

z dnia 30 czerwiec 2003 r.w sprawie: z m i a n w b u d ż e c i e

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:§ 1

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 184.921,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

§ 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8.736,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i osób innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 035 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej 1.000,00

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 036 - podatek od spadków i darowizn 2.200,00

§ 037 - podatek od posiadania psów 100,00

 1. Dział 758 Rozliczenia różne

Rozdział 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

§ 292 - subwencje ogólne z budżetu państwa 170.885,00

 1. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 1.100,00

Dział 853 Opieka społeczna

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 201 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 900,00§ 2Zmniejszy plan dochodów budżetu gminy o kwotę - 13.038,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 084 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 13.038,00§ 3

Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę: 384.983,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

§ 2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego 600,00

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady Gmin

§ 4300 - zakup pozostałych usług 2.000,00

Rozdział 75023 Urząd Gminy

§ 3020 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 700,00

§ 6050 - inwestycje 114.121,00

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.110,00

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1.714,00

§ 4300 - zakup pozostałych usług 712,00

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 200,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1.600,00

§ 6050 - inwestycje 50.104,00

 1. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1.100,00

§ 6050 - inwestycje 203.622,00

Dział 853 Opieka społeczna

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 900,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Przedszkola /LAS/

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 500,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 250,00

§ 4300 - zakup pozostałych usług 750,00§ 4Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę: 3.100,00

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 4270 - zakup usług remontowych 3.100,00§ 4Plan dochodów po zmianach wynosi – 4.427.685,00

Plan wydatków po zmianach wynosi - 4.784.548,00§ 5

Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu kwotę 113.100,00§ 6

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2002 rok.

 1. Przychody budżetu : 480.000,00

w tym:

a) kredyt bankowy 480.000,00

1) dochody budżetu 4.427.685,00RAZEM 4.907.685,003) Rozchody budżetu 123.137,00

w tym: spłata kredytu 113.100,00

spłata pożyczki 10.037,004) Wydatki budżetu 4.784.548,00 1. RAZEM 4.907.685,00§ 7Zmiany w budżecie po stronie dochodów dokonuje się w oparciu o przypisy podatków otrzymanych od Urzędów Skarbowych, które nie był zaplanowane w budżecie a wystąpiły oraz dotacji które otrzymaliśmy na referendum i wyprawki szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin.

Zmiany w budżecie po stronie wydatków nastąpiły w związku z planowaną termomodernizacją budynków gminnych:

Szkoły Podstawowej w Ślemieniu i Lasie, Urzędu Gminy i OSP w Koconiu, szkolenia dla Radnych, wydatkowaniem otrzymanych dotacji, składek na Izbę Rolniczą oraz wnioskiem o przesunięcia przez sołectwo Las.

Zmiany w kwocie kredytu zostały wprowadzone na podstawie zmiany § 1 do uchwały kredytowej dotyczącej sposobu oraz źródeł finansowania inwestycji termomodernizacji.

§ 8Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.§ 9Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała NR VII/57/2003

RADY GMINY ŚLEMIEŃ

z dnia 30 czerwca 2003w sprawie utworzenia środka specjalnego Gminy Ślemień przy Gminnym Ośrodku Kultury.Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 nr 155 poz. 1014 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.12.2000 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowe zasady i terminy rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (DZ.U. z 2000 nr 122 poz.1333 z późn. zm.)

Rada Gminy Ślemień

uchwala§ 1Tworzy się środek specjalny Gminy Ślemień przy Gminnym Ośrodku Kultury.§ 2Dochodami środka specjalnego są dobrowolne wpłaty- darowizny od osób fizycznych i prawnych.§ 3Środki gromadzone na rachunku środka specjalnego mogą być przeznaczone na urządzenie kawiarenki internetowej przy Gminnym Ośrodku Kultury .§ 4 1. Roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki środka specjalnego sporządza się na okres roku budżetowego, stanowi załącznik Nr 1 do Uchały.

 2. Osobą odpowiedzialną za realizację zadania jest kierownik Gminnego Ośrodka Kultury§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 6Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała NR/ VIII/58/2003

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 18 sierpnia 2003r

w sprawie:ustalenia programów gospodarczych Gminy Ślemień na II półrocze 2003r i I półrocze 2004 r

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.15 oraz art 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r/ tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr.142 poz.1591 z późn. zm./ Rada Gminy Ślemień uchwala:


& 11.Program zadań gospodarczych na II półrocze 2003r i I półrocze 2004r w zakresie modernizacji dróg i mostów gminnych:


1. Remont drogi za mostem Pod Jasną Górką o długości 200 m

2. Remont drogi za boiskiem sportowym w Ślemieniu oraz wykonanie połączenia dróg przebiegających od Pana Dominiak Zygmunta do Pana Kubas Józefa

3. Wykonanie płyty żelbetowej na moście w Ślemieniu do Stanikowej Grapy

4. Wykonanie rowu melioracyjnego obok nieruchomości Pani Godeckiej

5. Wykonanie rowu w Koconiu

6. Modernizacja drogi Szczelinówka w Lasie


 1. Ustala się termin realizacji zadań gospodarczych wymienionych w &1

w pkt.1 do 5 do dnia 31 grudnia 2003r ,a w pkt.6 do 30 czerwca 2004r.

/jak załącznik Nr. 1/& 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


& 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Uchwała Nr .VIII/59 / 2003

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 18 sierpnia 2003r

w sprawie:zmiany Uchwały Nr.V/33/2003 z dnia 27 lutego 2003r,w sprawie zbycia nieruchomości położonych w ŚlemieniuNa podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia O8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U.Nr.142 poz.1591 z póżn.zmianami/ -Rada Gminy w Ślemieniu postanawia:
&1


Zmienić Uchwałę Nr. V /33/ 2003 z dnia 27 lutego 2003r w sposób następujący:w & 1 skreśla się działki o nr.ewidencyjnych 639 o pow.173 m2 oraz 641 o pow.158 m2,gdyż stanowią drogi dojazdowe do pozostałych działek.

& 2


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień


& 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr. VIII/60/2003

Rady Gminy Ślemień

z dnia 18 sierpnia 2003r

w sprawie:przeznaczenia środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
Na podstawie art.7 ust.1pkt.1 i art.18 ust.2 pkt.9 litera e ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r Nr.142 poz. 1591 z póżn.zm./ Rada Gminy w Ślemieniu uchwala co następuje:


& 1


Przeznaczyć kwotę 3.500 zł /trzy tysiące pięćśet złotych/ ze środków finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup przewodu PE oraz innych materiałów związanych z wymianą linii wodociągowej “Kamienny Potok” w Ślemieniu

& 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


& 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr.VIII/61/2003

Rady Gminy Ślemień

z dnia 18 sierpnia 2003r

w sprawie:powołania zespołu
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U z 2002r Nr.142 poz.1591 z póżn.zm / i art.163

& 2 ustawy z dnia 27 lipca 2003r Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U.Nr.98 poz.1070 / Rada Gminy w Ślemieniu powołuje:& 1


Zespół do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w składzie:1Jacek Cader

2.Józef Marcak

3.Marek Micor
&2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


& 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr. IX/63/2003

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 29 września 2003r

w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego “Modernizacja drogi gminnej p.n.“Topolami” w ramach realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr.142 poz.1591 z póżn.zm./ oraz art.22 ust.1 pkt.2 i art.23 ust.1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993r o finansowaniu gmin /Dz.U Nr.129 poz.600 z póżn. zmianami/ Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:& 1


Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2004 w zakresie infrastruktury drogowej i przeznacza środki finansowe w wysokości 332742,26 zł brutto na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą “Modernizacja drogi gminnej p.n “Topolami” w roku 2004 według poniższej specyfikacji:


Rok 2004


Modernizacja drogi gminnej “Topolami”

Środki własne 165000 zł

Środki SAPARD 157742,60 zł& 2


Środki finansowe zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy na 2004r


& 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


& 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr IX/64/2003

Rady Gminy Ślemień

z dnia 29 września 2003r

w sprawie:statusu prawnego drogi
Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art.7 ust.3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr.142 poz.1591 z póżn. zmianami/ Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

& 1


Droga p.n. “Topolami” w Ślemieniu obejmująca działki o numerze ewidencyjnym 4984

stanowi drogę gminną& 2


Koszty eksploatacji drogi o której mowa w & 1 niniejszej uchwały pokrywa Gmina Ślemień


& 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


& 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr IX/66/2003

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 29 września 2003

w sprawie:rozbudowy Przedszkola w Ślemieniu
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr.142 poz.1591 z póżn.zm./ Rada Gminy w Ślemieniu uchwala co następuje:
& 1


Przystąpić do prac inwestycyjnych przy rozbudowie budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu polegających na dobudowie dodatkowych pomieszczeń z przeznaczeniem parteru budynku na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, a piętra z klatką schodową na potrzeby Przedszkola Publicznego w Ślemieniu& 2Termin realizacji zadania ustala się na lata 2003-2005& 3


Zobowiązuje się Wójta Gminy do podjęcia niezbędnych działań w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji ,o której mowa w &1

niniejszej uchwały& 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


 

Uchwała Nr.IX/67/2003

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 29 września 2003


w sprawie: określenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania

inwestycyjnego “Budowa wodociągu oraz kolektora sanitarnego w Gminie Ślemień “w ramach

realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr.142 poz.1591 z póżn.zm./oraz art.22 ust.1 pkt.2 i art23 ust.1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin /Dz.U.Nr.129 poz.600 z póżn.zmianami/ Rada Gminy uchwala co następuje:


& 1


Ustala się plan zadań inwestycyjnych na lata 2004-2006 w zakresie infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i przeznacza środki finansowe w wysokości 5512956,42 zł brutto na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą “Budowa wodociągu i kanalizacji” w latach 2004-2006 według poniższej specyfikacji:


rok 2004


Budowa wodociągu i kanalizacji etap I

Środki własne 1040000 zł

Środki SAPARD 998000,30 zł


rok 2005


Budowa wodociągu i kanalizacji etap II

Środki własne 1160000 zł


Środki SAPARD 1137100,32 złrok 2006

Budowa wodociągu i kanalizacji etap III

Środki własne 590000 zł

Środki SAPARD 587855,80 zł& 2


Środki finansowe zostaną ujęte w uchwale budżetowej na lata 2004,2005 w dziale 010 -rolnictwo

i leśnictwo ,rozdz.01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi.


& 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr. X / 69 /2003r

Rady Gminy Ślemień

z dnia 27 pażdziernika 2003r

w sprawie:przyjęcia zarzutów wniesionych do projektu zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień

Na podstawie art.24 ust.3 i art.4 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U z 1999r Nr.15 poz.139 z póżn.zm./w związku z art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.Nr.80 poz.717/ Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:
& 1


Uwzgłędnić w całości zarzuty do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wniesione przez osoby wymienione w załączniku Nr.1 do uchwały dotyczące zmiany przeznaczenia działek rolnych za proponowane w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ślemień działki pod zabudowę mieszkaniową,letniskową i usługową należy pozostawić bez zmian dotychczasowe przeznaczenie wymienionych działek /tj.jako działki rolne/


& 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.& 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr.X/74/2003

Rady Gminy Ślemień

z dnia 27 pażdziernika 2003r


w sprawie: nabycia nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr.142 poz.1591 z póżn.zm./Rada Gminy Ślemień postanawia:
& 1


Nabyć nieruchomości oznaczone jako działki Nr.2454/5 o pow.817 m2, 2454/6 o pow.1145


m2, 2454/7 o pow.2190 m2 położone w Ślemieniu z przeznaczeniem na wykonanie budowy oczyszczalni ścieków.& 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy


& 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała NrXII/84 /2003

Rady Gminy w Ślemień

z dnia 30 grudnia 2003

w sprawie:przyjęcia Statutu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy -Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej


Na podstawie art.18 pkt.15 i art.67 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001r Nr.142 poz.1591 z póżn.zm /Rada Gminy Ślemieńp o s t a n a w i a& 1


Przyjąć Statut Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy-Świnna Poręba w Suchej Beskidzkiej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały& 2


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi


& 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwała Nr.XII/ 88 /2003

Rady Gminy Ślemień

z dnia 30 grudnia 2003

w sprawie:uchwalenia planów pracy


Na podstawie art.21 ust.3 z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym /test jednolity Dz.U.Nr.142 z 2001r z póżn.zm./ Rada Gminy w Ślemieniu :p o s t a n a w i a

& 1


Przyjąć plany pracy Komisji Rady na 2004r


1.Budżetowej Polityki Gospodarczej i Społecznej oraz Rolnictwa i Ekologii

2.Oświaty Kultury Sportu i Turystyki

3.Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej& 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.


& 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr.XII/ 87 /2003

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 30 grudnia 2003r


w sprawie: zmiany Uchwały Nr.VI/43/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Las

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r/Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2002r z późn.zm/ Rada Gminy w Ślemieniu uchwala co następuje:
& 1w & 18 pkt.1 Statutu Sołectwa Las wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu ustępu nr.13 o brzmieniu:


“Inkaso podatku rolnego , podatku od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów może prowadzić sołtys będący równocześnie radnym Rady Gminy w Ślemieniu”& 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i organom Sołectwa& 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Uchwała Nr.XII/ 85/2003

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 30 grudnia 2003r


w sprawie: zmiany Uchwały Nr.VI/41/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Las

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r/Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2002r z późn.zm/ Rada Gminy w Ślemieniu uchwala co następuje:
& 1w & 18 pkt.1 Statutu Sołectwa Las wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu ustępu nr.13 o brzmieniu:


“Inkaso podatku rolnego , podatku od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów może prowadzić sołtys będący równocześnie radnym Rady Gminy w Ślemieniu”& 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i organom Sołectwa& 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Uchwała Nr.XII/ 86 /2003

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 30 grudnia 2003r


w sprawie: zmiany Uchwały Nr.VI/42/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Las

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r/Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2002r z późn.zm/ Rada Gminy w Ślemieniu uchwala co następuje:
& 1w & 18 pkt.1 Statutu Sołectwa Las wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu ustępu nr.13 o brzmieniu:


“Inkaso podatku rolnego , podatku od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów może prowadzić sołtys będący równocześnie radnym Rady Gminy w Ślemieniu”& 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i organom Sołectwa& 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan pracy Rady Gminy w Ślemieniu na 2004 rok


Lp

Termin

Tematyka

Uwagi

1


Luty 2004r

1. Uchwalenie budżetu Gminy na 2004r

2.Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

.
2

Kwiecień 2004r

1.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Wójta Gminy Ślemień za 2003r

2.Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy

3.Uchwalenie nadwyżki budżetowej za 2003r3

Czerwiec 2004r

1.Ocena przygotowania szkół podstawowych i przedszkoli do reformy oświatowej

2.Rozpatrzenie projektu nowego Statutu Gminnego Ośrodka Kultury

3.Ocena realizacji programu kanalizacji wsi Ślemień


4

Sierpień 2004r

1.Informacja o modernizacji dróg wojewódzkich i powiatowych oraz budowy mostów

2.Ocena stanu ochrony środowiska i estetyzacji Gminy

3.Informacja o realizacji budżetu za półrocze 2004r

5

Październik 2004r

1 Ocena .realizacji modernizacji dróg gminnych

2.Informacja o realizacji planu likwidacji szkód powodziowych w zakresie dróg i potoków .


6

Listopad 2004 r

1.Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego i p-poż.

2.Uchwalenie stawek podatku od nieruchomości opłat administracyjnych podatku od środków transportowych

i psów w 2005r

3.Uchwalenie planu pracy Rady na 2005r


Plan pracy Rady Gminy w Ślemieniu został zatwierdzony na Sesji w dniu 30 grudnia 2003r.Protokól XII/ 2003

Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2003r w Gminnym Ośrodku Kultury “Jemioła” w ŚlemieniuLista obecności w załączeniu


Porządek obrad:


1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2/Zatwierdzenie porządku obrad

3.Zapytania i interpelacje radnych

4.Przyjęcie nowego Statutu Związku Gmin Dorzecza Górnej -Skawy Świnna Poręba

5.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie inkasa przez Sołtysa będącego radnym

6.Informacja Wójta Gminy z realizacji Uchwał Rady za rok 2003

7.Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na rok 2004

8.Zatwierdzenie planów pracy poszczególnych Komisji Rady

9.Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami

10.Zatwierdzenie protokołu z XI Sesji

11.Zapytania i wolne wnioski

12.Zakończenie obrad


Ad.1Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Sander Tadeusz witając przybyłych i zaproszonych gości. Stwierdził,że na sali jest wystarczająca liczba radnych. Podejmowane uchwały będą prawomocne.

Ad.2 Przewodniczący Rady wprowadza do porządku obrad dodatkowy punkt 8 a Uchwałę w sprawie zmian w budżecie, oraz odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wniosków z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła tj. 15 głosów za dodatkowe punkty do porządku obrad.

Ad.3-

Przewodniczący Rady gminy poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o od czytanie wniosków z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Micor odczytała wnioski z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy w dniu 21-27 listopada 2003r: na stanowisku inspektora d/s budownictwa:


1.Prowadzenie rejestrów obejmujących:

-wnioski o pozwolenie na budowę

-decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z potwierdzeniem ich doręczenia stronie

-rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych

2.Bieżące prowadzenie rejestrów, o których mowa w pkt.1

3.Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną

4.Pobieranie opłat administracyjnych przy wydawaniu decyzji i zaświadczeń zgodnie z uchwałą Rady Gminy

5.Organizowanie przetargów na roboty budowlane ,modernizację dróg ,budowy mostów,dostawy i usług zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w ramach posiadanych środków ujętych w budżecie Gminy.

6.Sprawdzać w sposób dokładny opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową na zadania inwestycyjne realizowane w Gminie aby ograniczyć w trakcie ich realizacji protokołów konieczności na wykonanie dodatkowych robót.

7.Przeprowadzać starannie i dokładnie komisyjne odbioru robót ,rozliczenia inwestycyjne zwracając szczególną uwagę na ich jakość i zgodność wykonania z dokumentacją celem uniknięcia zawyżenia kosztów do rzeczywistego ich wykonania.


Plan pracy Komisji Budżetowej Polityki Gospodarczej i Społecznej oraz Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy w Ślemieniu na 2004 rLp.

Termin

Tematyka

Uwagi

1.

Luty 2004

1.Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na 2004r

2.Zaopiniowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


2.

Marzec 2004

1.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003r.

2.Zaopiniowanie sprawozdania Wójta Gminy z działalności gospodarczej za 2003r.


3

Maj 2004

1. Ocena realizacji zadań realizowanych z Funduszu Sapard .

2Rozpatrzenie planu finansowania modernizacji dróg gminnych.
4

Lipiec 2004

1.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za I -półrocze 2004r.

2.Informacja o realizacji zadań gospodarczych za I półrocze 2004r.


5

Wrzesień 2004

1Informacja o realizacji szkód powodziowych w zakresie dróg i regulacji potoków.

2. Informacja o finansowaniu budowy przedszkola w Ślemieniu.


6

Listopad 2004

1. Zaopiniowanie stawek podatku od nieruchomości środków transportowych opłat administracyjnych oraz od posiadania psów.

2.Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2005r.

W ciągu roku Komisja rozpatrzy dodatkowe zagadnienia dotyczące budżetu gminy oraz finansowania zadań gospodarczych .

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy w Ślemieniu 2004 r.


Lp

Termin

Tematyka

Uwagi

1

Styczeń 2004

1. Zaopiniowanie budżetu

2. Opracowanie wykazu miejsc szczególnie zagrożonych na terenie Gminy.

3. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie Gminy.


2

Marzec 2004

1. Zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału nadwyżki budżetowej za 2003 r.

2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu 2003 r.

3. Analiza wyposażenia bojowego poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.


3

Maj 2004

1. Przygotowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej do gminnych zawodów sportowo – pożarniczych.

2. Obchody Dnia Strażaka.

3. Ocena stanu oznakowania dróg gminnych z uwzględnieniem dróg wokół budynków szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.

4. Omówienie zabezpieczenia odpustów na “Jasnej Górce”.

5. Ocena likwidacji szkód powodziowych w zakresie regulacji potoków.


4

Grudzień 2004

1.Ocena stanu porządku publicznego, higieny i estetyzacji terenów Gminy.

2. Zaopiniowanie stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych na 2005 r, opłaty administracyjnej na 2005r.

3. Ocena stanu funkcjonowania systemu składowania i wywozu śmieci.

4. Uchwalanie planu Komisji na 2005 rok. W razie potrzeby działalnością i kontrolą Komisji objęte będą dodatkowe zagadnienia będące w kompetencji Komisji.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Micor Andrzej
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-02-10 12:17:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Micor Andrzej
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-02-10 12:20:27
 • Liczba odsłon: 3628
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964466]

przewiń do góry