Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych
projektu Strategii Rozwoju Gminy Ślemieńdo 2030 roku

 

 

 1. Podstawa prawna
 • art. 10e, 30 ust.2 pkt. 1) i 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
  z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561),
 • art. 6 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. poz. 1079, 1846),
 • uchwała nr XLII.259.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
 • zarządzenie Nr 0050.205.2022Wójta Gminy Ślemieńz dnia 07.11.2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju GminyŚlemieńdo 2030 roku.

 

 1. Przedmiot konsultacji społecznych: projekt Strategii Rozwoju Gminy Ślemieńdo 2030 roku.

 

 1. Cel konsultacji społecznych: przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w jego treści.

 

 1. Termin konsultacji społecznych: od 10.11.2022r. do 18.12.2022r.

 

 1. Podmioty (odbiorcy) konsultacji społecznych:

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku podlegał konsultacjom:

 1. z mieszkańcami Gminy Ślemień,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym w szczególności działającymi na terenie Gminy Ślemień,
 3. z sąsiednimi gminami w tym: Andrychów, Gilowice, Jeleśnia, Łękawica, Stryszawa, Świnnai ich związkami,
 4. z Powiatem Żywieckim,
 5. ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów,
 6. ze Stowarzyszeniem „Region Beskidy”,
 7. ze Stowarzyszeniem – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”,
 8. z Klastrem Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”,
 9. ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka,
 10. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

 1. Sposób upowszechnienia

Informacja o konsultacjach, w tym: zaproszenie do udziału w konsultacjach, termin i sposób zgłaszania uwag do projektu oraz dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji, w tym formularz zgłaszania uwag, została umieszczona w dniu 10.11.2022 r.:

 1. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Rędziny,
 2. na stronie internetowej gminy:https://slemien.pl/
 3. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ślemień: https://ugslemien.bip.org.pl/

 

 

 

 1. Forma konsultacji społecznych
 1. pisemna – poprzez przesłanie pism (wniosków) o wydanie opinii do samorządów i instytucji,
  o których mowa
 2. pisemna oraz za pomocą poczty elektronicznej – opinie i uwagi o projekcie można było składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem w terminie konsultacji społecznychw następujący sposób:
  • pocztą na adres: Urząd Gminy Ślemień, ul. Krakowska 148,34-323 Ślemień (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • w siedzibie Urzędu Gminy Ślemień, ul. Krakowska 148,34-323 Ślemień, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: sekretariat@slemien.pl lubza pośrednictwem systemu EPUAP (korespondencja zaadresowana na Urząd Gminy w Ślemieniu).

Nieprzekazanie opinii w terminie konsultacji społecznych oznaczało rezygnację z jej przedstawienia.

 

10. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

W dniu 30.11.2022r. o godz. 10:00odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Gminy Ślemieńw budynku Centrum Społeczno-Kulturalnym przy ul. Krakowskiej 124 w Ślemieniu.

 

 1. W terminie konsultacji społecznych wpłynęły następująceopinie/uwagi:
  1. Pismo Starostwa Powiatowego w Żywcuwraz z formularzem uwag z dnia 30.11.2022r.
  2. PismoStowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka w Bielsku-Białej z dnia 16.12.2022r.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 Zestawienie uwag wraz z rozstrzygnięciem.

 

Konsultacje  są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag.

 

 

Dziękuję mieszkańcom Gminy Ślemieńoraz pozostałym interesariuszom za wzięcie udziału
 w konsultacjach społecznych.

 

 

Ślemień, dnia28.12.2022 roku                                                                      
                                                                                                                             ……………………………………………………

/pieczęć i podpis Wójta Gminy Ślemień/

 

Załączniki:

 1. Zestawienie uwag wraz z rozstrzygnięciem

 

Załącznik 1. Zestawienie uwag oraz rozstrzygnięciem

 

Lp.

Zapis w dokumencie,
do którego odnosi się uwaga
(ze wskazaniem fragmentu dokumentu, rozdziału, numeru strony itp.)

Treść uwagi/

propozycja zmiany

Uzasadnienie uwagi

Rozstrzygnięcie ze strony Gminy Ślemień

I.

Podmiot wnoszący uwagę/propozycję zmiany: Starostwo Powiatowe w Żywcu

1

1.1.3. Polityka społeczna i ochrona zdrowia, str. 9

 

…w zakresie wspierania rodzony, osób niepełnosprawnych, jak również „Czyste Powietrze”

rodziny

błąd

Dokonano poprawy omyłki pisarskiej

2

1.1.5. Kultura, sport, rekreacja i turystyka, str. 14

 

…szczytem Madahory (929 m npm)

n.p.m.

błędny skrót

Dokonano poprawy omyłki pisarskiej

3

 1. Stopień rozwoju infrastruktury technicznej, str. 21

W porówaniu do danych województwa…

porównaniu

błąd

Dokonano poprawy omyłki pisarskiej

4

IV. Oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia, str. 44

 

Liczba wspartych placówek oświatowych (ogólem)

ogółem

błąd

Dokonano poprawy omyłki pisarskiej

5

5.2. Uwarunkowania modelu i funkcje terenów w gminie, str. 53

 

… których wydajność dochodzi do 5 m3/h

oraz zlepieńce. Wydajność stref w przewagą łupków nie przekracza najczęściej 2m3/h

m3

indeks górny

Dokonano poprawy omyłki pisarskiej

6

5.2. Uwarunkowania modelu i funkcje terenów w gminie, str. 54

 

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne 90 000 m3/d, a moduł zasobowy 240 m3/d·km2

m3, km2

indeks górny

Dokonano poprawy omyłki pisarskiej

7

5.2. Uwarunkowania modelu i funkcje terenów w gminie, str. 57

biosko piłkarskie

boisko

błąd

Dokonano poprawy omyłki pisarskiej

8

VIII. Obszary strategicznej interwencji (OSI) kluczowe dla gminy wraz z zakresem planowanych działań, str. 83

 

… posadowionych zostało około kilkanaście zabytkowych obiektów architektury.

około kilkunastu

błąd

Dokonano poprawy omyłki pisarskiej

9

9.3. Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych, str. 87

Strategia rozwoju elektromobilności – brak dokumentu

można przyjąć, że dla obszaru Gminy Ślemień obowiązuje dokument pn.”Strategia Elektromobil-ności w Powiecie Żywieckim”.

Urząd Gminy Ślemień również uczestniczył w opracowaniu Strategii Elektromobilności w Powiecie Żywieckim

W projekcie Strategii Rozwoju Gminy Ślemień – w odniesieniu do uwagi zamieszczono zapis:

„Gmina Ślemień uczestniczyła w opracowaniu Strategii Elektromobilności w Powiecie Żywieckim  - dokument przyjęty na lata 2020-2030– aktualny i spójny ze SRG”.

10

9.3. Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych, str. 88

 

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej – brak dokumentu

można przyjąć, że przedmiotowy dokument jest w opracowaniu

Dokument pn.: „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+” opracowywany jest m.in. dla całego obszaru Powiatu Żywieckiego, w tym również dla Gminy Ślemień

Jako dokumenty wykonawcze względem strategii rozwoju należy rozumieć obowiązkowe lub fakultatywne plany i programy funkcjonujące w gminie. Strategia odnosi się do tych dokumentów, w tym: ocenia ich aktualność i spójność w kontekście zapisów strategii, a w efekcie wskazuje dokumenty przewidziane do sporządzenia lub zmiany wraz z ogólnymi wytycznymi wynikającymi z odniesienia do treści strategii.

Dokumenty wykonawcze sporządzanie i uchwalane są na poziomie lokalnym, tj. gminy.

W projekcie Strategii Rozwoju Gminy Ślemień – w odniesieniu do uwagi zamieszczono zapis: „Gmina Ślemień jako Członek Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej przystąpiła do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności AGLOMERACJI BESKIDZKIEJ 2040. Należy zachować spójność ze SRG”.

 

 

 

 

 

 

Podmiot wnoszący uwagę/propozycję zmiany: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka w Bielsku-Białej

1

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej – brak dokumentu - Brak podstaw do jego opracowania – zg. z Wytycznymi Komisji Europejskiej: „Opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” (9.3. WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA DOKUMENTÓW WYKONAWCZYCH, STR. 88)

Gmina Ślemień jako Członek Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej przystąpiła do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności AGLOMERACJI BESKIDZKIEJ (na podstawie podjętych uchwał Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia). Realizacja Planu przewidywana jest na koniec 2022 r.

Uchwała nr 38/XI/2021 z 16 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności AGLOMERACJI BESKIDZKIEJ https://aglomeracjabeskidzka.eu/sites/default/files/inline-files/uchwala_zo_38_xi_2021_przystapienie_do_oprac_sump.pdf Uchwała nr 42/IV/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie udziału w projekcie pod nazwą „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040” (SUMP) i sposobu, wysokości oraz terminu wpłaty dodatkowej składki członkowskiej https://aglomeracjabeskidzka.eu/sites/default/files/inline-files/uchwala_nr_42_iv_2022_dodat_sklad_sump.pdf Stowarzyszenie AGLOMERACJA BESKIDZKA otrzymało dofinansowanie na „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040” (SUMP) w związku z udziałem w naborze nr POIiŚ.6.1/1/22 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa VI – Rozwój niskoemisyjnego transportu

zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską będą opierać się na odpowiednim planowaniu mobilności miejskiej, które przyjmie następujące formy:

• we wszystkich miastach wojewódzkich oraz w gminach położonych w ich miejskich obszarach funkcjonalnych przyznanie dofinansowania projektom będzie uzależnione od przyjęcia SUMP;

• w innych miastach powyżej 100 000 mieszkańców oraz w gminach położonych w ich miejskich obszarach funkcjonalnych przyznanie dofinansowania projektom będzie uzależnione od przyjęcia: SUMP lub innego dokumentu z zakresu planowania transportu miejskiego oraz zobowiązania, że SUMP zostanie przyjęty nie później niż do 31 grudnia 2025 r.;

• w pozostałych miastach poniżej 100 000 mieszkańców przyznanie dofinansowania projektom będzie uzależnione od przyjęcia odpowiedniego dokumentu z zakresu planowania transportu miejskiego (np. odpowiednio dostosowanej strategii ZIT), przy czym preferowany będzie SUMP.

Jako dokumenty wykonawcze względem strategii rozwoju należy rozumieć obowiązkowe lub fakultatywne plany i programy funkcjonujące w gminie. Strategia odnosi się do tych dokumentów, w tym: ocenia ich aktualność i spójność w kontekście zapisów strategii, a w efekcie wskazuje dokumenty przewidziane do sporządzenia lub zmiany wraz z ogólnymi wytycznymi wynikającymi z odniesienia do treści strategii.

Dokumenty wykonawcze sporządzanie i uchwalane są na poziomie lokalnym, tj. gminy.

Jednakże w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Ślemień – w odniesieniu do uwagi zamieszczono zapis: „Gmina Ślemień jako Członek Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej przystąpiła do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności AGLOMERACJI BESKIDZKIEJ 2040.Należy zachować spójność ze SRG”.

 

2

Kwota alokacji na program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, który może stanowić największe zewnętrzne źródło finansowania działań określonych w niniejszym dokumencie to około 5 mld EUR (przy maksymalnym poziomiedofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych) (X. RAMY FINANSOWE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, str. 92)

Kwota alokacji na program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, który może stanowić największe zewnętrzne źródło finansowania działań określonych w niniejszym dokumencie to około 5 mld EUR (przy maksymalnym poziomie dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.Ponad 148 mln euro, to środki w Programie FE SL 2021-2027 dedykowane na projekty z obszaru Aglomeracji Beskidzkiej w ścieżce instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Należy podkreślić istotność środków dedykowanych dla samorządów na projekty z obszaru Aglomeracji Beskidzkiej w ścieżce instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

W rozdziale X. Dokonano uzupełnienia o treść:„Ponad 148 mln euro, to środki w niniejszym programie dedykowane na projekty z obszaru Aglomeracji Beskidzkiej (na obszarze której zlokalizowana jest Gmina Ślemień) w ścieżce instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)”.

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-12-28 13:04:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-10 08:40:43
 • Liczba odsłon: 487
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022829]

przewiń do góry