Zaproszenie na  spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku w dniu 30.11.2022r.
 
W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku, w dniu 30.11.2022r. (środa) o godz. 10.00 w budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu przy ul. Krakowskiej 124 ( w sali szkoleniowej na 2 piętrze) odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na które zapraszamy mieszkańców i pozostałych interesariuszy.
Projekt dokumentu wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępny jest pod adresem:  https://ugslemien.bip.org.pl/id/1015 oraz https://slemien.pl/item/204-konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-gminy-slemien-do-2030-roku 
 

===============================================

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE  projektu Strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku

 

Na podstawie art. 10e, 30 ust.2 pkt. 1) i 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 6 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. poz. 1079, 1846) oraz uchwały nr XLII.259.2022 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Wójt Gminy Ślemień ogłasza KONSULTACJE SPOŁECZNE 
projektu Strategii Rozwoju Gminy  Ślemień do 2030 roku

 

Celem konsultacji jest przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w jego treści.

 

Konsultacje będą prowadzone w terminie: od 10 listopada 2022r. do 18 grudnia 2022r.

 

Konsultacje prowadzone są zwłaszcza mieszkańcami Gminy Ślemień z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym w szczególności działającymi na terenie Gminy Ślemień.

 

Przyjmowanie opinii i uwag do projektu strategii następuje pisemnie - wyłącznie z zastosowaniem formularza zgłaszania uwag (do pobrania poniżej), w terminie konsultacji społecznych  w następujący sposób:

 • pocztą na adres: Urząd Gminy Ślemień, ul. Krakowska 148,34-323 Ślemień (decyduje data wpływu do Urzędu),
 • w siedzibie Urzędu Gminy Ślemień, ul. Krakowska 148,34-323 Ślemień, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,
 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: sekretariat@slemien.pl lub za pośrednictwem systemu EPUAP (korespondencja zaadresowana na Urząd Gminy w Ślemieniu).

Za ważne uznaje się opinie i uwagi przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu).

 

Nieprzekazanie formularza uwag w powyższym terminie oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Ślemień.

 

Załączniki:

 1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku
 2. Formularz zgłaszania uwag
 3. Zarządzenie Wójta Gminy Ślemień w/s konsultacji społecznych

Skan pisma przewodniego

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-11-10 13:56:54
 • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-23 12:32:36
 • Liczba odsłon: 1094
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964445]

przewiń do góry