Uchwała Nr XVI / 119 /2008

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 28 marca 2008w sprawie: zmian w budżecie


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 ze zm.)


Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:


§ 1


I.Zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę: 916.009,45 zł

  1. Zwiększyć plan dochodów gminy na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów

Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12.02.2008 r.


Dział 758-Różne rozliczenia 154.847,00 zł

Rozdział 75801-częśćoświatowa subwencji ogólnej dla jst.

§ 2920-subwencje ogólne z budżetu państwa 154.847,00 zł


2. Zwiększyć plan dochodów gminy na podstawie Umowy nr IG-2004/PL-sk/2.24/1.2/U-24/08 o dofinansowanie Projektu „Rozwój Gminy Ślemień”


Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo 395.500,00 zł

Rozdział 01095-pozostała działalność

§ 2708-środki na dofinansowanie własnych 395.500,00 zł

zadań bieżących gmin (związków gmin),

powiatów (związków powiatów), samorządów

województw, pozyskane z innych źródeł


3.Zwiekszyć plan dochodów na podstawie pisma z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr BUSKŻ. 5901-1-440/08


Dział 600-Transport i łączność 100.000,00 zł

Rozdział 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) 100.000,00 zł


4. Zwiększyć plan dochodów gminy na podstawie Decyzji Wójta Gminy Nr RL:7220-11/2007 dotyczącej przekazania w trwały zarząd nieruchomości dla jednostek organizacyjnych


Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa 25.089,29 zł

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami

i nieruchomościami

§ 0470-wpływy z opłat za zarząd,

użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomościami 25.089,29 zł


5.Zwiększenie planu dochodów gminy na podstawie pisma Śląskiego Urzędu

Wojewódzkiego Nr FB/I/3011/37/4/08 w sprawie dotacji celowych oraz umowy Fundacji

Rozwoju Systemu Edukacji –Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”

Nr 07/PV01/07-0053


Dział 801-Oświata i wychowanie 24.789,31 zł


Rozdział 80114-zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§ 2708-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,

powiatów samorządów województw, pozyskiwanie

z innych źródeł 489,31 zł


Rozdział 80195-pozostała działalność

§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących 24.300,00 zł


6.Zwiększyć plan dochodów gminy na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego

Biura Wyborczego w Bielsku – Białej nr DBB-790-2/08 z dnia 6.03.2008 r.


Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.526,00 zł

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Województwa, wybory wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie

§ 2010- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu adm.

rządowej oraz in. zadań zleconych gminom

ustawami 4.526,00 zł


7. Zwiększyć plan dochodów na podstawie pisma Kierownika Zakładu Usług Komunalnych


Dział 900-Gospodarka komunalna 83.280,00 zł

i ochrona środowiska

Rozdział 90002- -Gospodarka odpadami

§ 0830-wpływy z usług 83.280,00 zł


8. Zwiększyć plan dochodów gminy na podstawie wniosku o płatność do projektów „Polsko-

Słowackie spotkanie w Ślemieniu-kultura i turystyka szansa rozwoju naszych gmin” oraz

„Skuteczna promocja szansą rozwoju naszych gmin”


Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 127.977,85 zł

Rozdział 92195-pozostała działalność

§ 2708- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,

powiatów samorządów województw, pozyskiwanie

z innych źródeł 127.977,85 złII. Zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu gminy na podstawie pisma Dyrektora

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku – Białej nr DBB-3101-2/08 z dnia

25.02.2008 r.

1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę: 250,00 zł


Dział 751-Urzedy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa 250,00 zł

Rozdział 75101- urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu adm.

rządowej oraz in. zadań zleconych gminom

ustawami 250,00 zł§ 2III. Zwiększyć plan wydatków bieżących gminy o kwotę- 463.570,45 zł  1. Zwiększyć plan wydatków bieżących gminy na podstawie Decyzji Wójta Gminy Nr

RL:7220-11/2007 dotyczącej przekazania w trwały zarząd nieruchomości dla

jednostek organizacyjnych


Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię

elektryczna, gaz i wodę 11.214,00 zł

Rozdział 40002 –Dostarczenie wody

§ 4520-opłaty na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego 11.214,00 zł


Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.214,00 zł

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst. 11.214,00 zł


2. Zwiększyć plan wydatków bieżących gminy na podstawie pisma z Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych i Administracji Nr BUSKŻ. 5901-1-440/08


Dział 600-Transport i łączność 100.000,00 zł

Rozdział 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 4270-zakup usług remontowych 100.000,00 zł3. Zwiększyć plan wydatków bieżących gminy na podstawie pisma Dyrektora Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku – Białej nr DBB-790-2/08 z dnia 6.03.2008 r.Dział 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.526,00 zł

Rozdział 75109- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województwa, wybory wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie

§ 3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.860,00 zł

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe 439,00 zł

§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia 360,00 zł

§ 4300-zakup usług pozostałych 867,00 zł


4. Zwiększyć plan wydatków bieżących gminy na podstawie decyzji Wójta Gminy Ślemień


Dział 710-Działalność usługowa 15.780,00 zł

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 11:43:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 11:48:15
  • Liczba odsłon: 2408
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964429]

przewiń do góry