Uchwała Nr III/19/2006

Rady Gminy Ślemień

z dnia 28.12.2006

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ślemień na rok 2007.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 9 666 009, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10 495 308 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 065300 zł, zgodnie
  z załącznikiem nr 4.

§ 3

 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 829299 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów w kwocie - 196 463 zł,

 2. zaciąganych pożyczek w kwocie - 632 836 zł

 1. Przychody budżetu w wysokości 1 731 826 zł, rozchody w wysokości 872 983 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 30 000 zł,

§ 5

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 8.

 4. Dochody do odprowadzenie do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 6

 1. Ustala się dochody w kwocie 73 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

 1. Dotacje podmiotowe dla:

 1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 197 490 zł,

 2. działających na terenie gminy niepublicznej szkoły wysokości - 250 000 zł,

 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 30 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 8

 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 2 000 zł,

 2. wydatki - 21 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
  600 000 zł,

 2. zaciągania zobowiązań:

  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

  2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 600 000 zł,

 3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.Przewodniczący Rady Gminy


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-15 08:37:01
 • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-23 12:33:49
 • Liczba odsłon: 2531
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022830]

przewiń do góry