Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań

publicznych  Gminy Ślemień w dziedzinie kultury fizycznej w 2008 r.

 

 

 

Rozdział I. CELE I RODZAJ ZADAŃ.

                                  

 

                                   § 1

 

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom, prowadzącym

działalność pożytku publicznego, realizacji zadań publicznych Gminy Ślemień

 w dziedzinie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu , poprzez organizowanie imprez i rozgrywek sportowych w różnych dziedzinach , krajoznawstwa ,wypoczynku dzieci i młodzieży odpowiadającej celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 takich jak:

 - organizowanie czasu wolnego w ramach przeciwdziałania patologii w zakresie

zajęć sportowych

 

                                  

                                   § 2

 

1. Cele wymienione w § 1 będą realizowane poprzez zlecanie następujących

rodzajów zadań z dziedziny kultury fizycznej:

1.1 „Upowszechnianie kultury fizycznej” - promowanie i tworzenia warunków

sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej;

1.2 „Edukacja dla kultury fizycznej” - popularyzacja uczestnictwa w uprawianiu

kultury fizycznej wśród wszystkich grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli);

1.3 „Współzawodnictwo sportowe” - prowadzenie rozgrywek piłki nożnej  drużyn:seniorów i trampkarzy zgłoszonych do  BOZPN pod Okęg Żywiec, organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;

2. W ramach realizacji zadań wymienionych w punkcie 1 wspierane będą

następujące przedsięwzięcia:

a. regionalne imprezy sportowo-rekreacyjne;

b. regionalne imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży ;

c. imprezy sportowe wymienione w §2 pkt.1.3

 

Rozdział II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA

REALIZACJĘ ZADAŃ.

                                   § 3

  Wójt Gminy Ślemień przeznacza na realizację zadań wybranych w

ramach w/w konkursu, środki finansowe do kwoty ogółem 29  000 zł/  dwadzieścia  dziewięć  tysięcy złotych/

 

Rozdział III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI I OBOWIĄZUJĄCE TERMINY.

                                   § 4

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

1.1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873);

1.2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o

stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o

gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują

prowadzenie działalności pożytku publicznego;

1.3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

1.4. Jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez

nie nadzorowane.

                                  

                                   § 5

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest  złożenie oferty  w terminie:

- do  o7 lutego   2008 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Ślemieniu  I piętro pokój Nr.8

lub przesłanie oferty na adres korespondencyjny Urzędu Gminy Ślemień

 (liczy się data wpływu).

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu

Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w

sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o

wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.

U. Nr 193, poz. 1891).

3. Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na

obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub

przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej

kwoty).

5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

                                   § 6

1. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio

związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

2. Dotacje na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej nie mogą

być wykorzystane na:

a. koszty stałe podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe (np. obsługa

księgowa, informatyk, obsługa biura) i utrzymanie biura (np. opłaty

czynszowe, abonamentowe, rachunki telefoniczne, koszty przejazdów,

materiały biurowe, opłaty pocztowe);

b. koszty osobowe etatowych pracowników oraz członków organów

zarządzających, podmiotu składającego ofertę, ponoszonych przy

realizacji zadania;

c. podatki, cła, opłaty skarbowe;

d. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji;

e. opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów;

f. nabycie lub dzierżawy gruntów;

g. prace remontowe i budowlane;

h. zadania inwestycyjne;

i. zakup elementów wyposażenia, które mogą być przez składającego

ofertę wielokrotnie wykorzystywane;

j. działalność gospodarczą i polityczną.

 

                                   § 7

Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w

ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie, w szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11-15 ustawy.

Rozdział IV. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT.

                                   § 8

OCENA FORMALNA

1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez Wójta Gminy oraz powołany zespół konsultacyjny do spraw współpracy Gminy z Organizacjami Pożytku Publicznego zgodnie z ustalonymi wymogami, tj.:

1) złożenie kompletnej i prawidłowej oferty na obowiązującym formularzu w terminie

określonym w ogłoszeniu konkursowym;

2) wypełnienie oferty pismem drukowanym, maszynowym lub komputerowo;

3) przedstawienie projektu zgodnego ze statutem podmiotu wnioskującego o dotację;

4) dołączenie do oferty następujących załączników:

a) statutu podmiotu;

b) dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu:

- w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualnego wypisu z właściwego organu

rejestracyjnego (z ostatnich trzech miesięcy);

- w przypadku pozostałych podmiotów – innych dokumentów właściwych dla

podmiotu;

c) aktualnego pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do

składania oferty na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania

umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania

rozliczeń z tych funduszy – w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy

nie posiadający osobowości prawnej;

d) dokumentu upoważniającego daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu

– dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności

nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu;

e) sprawozdania finansowego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w

przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności

sporządzonego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) – bilans;

f) sprawozdania merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w

przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności;

g) w przypadku gdy podmiotem składającym ofertę jest jednostka budżetowa

prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego – oświadczenie jednostki

samorządu terytorialnego, wyrażającej zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu

składającego ofertę umowy z Wójtem Gminy według wzoru

określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z

dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,

ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania

z wykonania tego zadnia (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).

 

2. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być

opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź

upoważnionych w tym celu osób. Nie spełnienie tego wymogu spowoduje nie

uznanie za ważny danego dokumentu.

3. W przypadku złożenia kserokopii wymienionych powyżej dokumentów, osoby

reprezentujące podmiot występujący o dotację powinny potwierdzić je za

zgodność z oryginałem.

4. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w

stanie niekompletnym. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne

pozostają bez rozpatrzenia.

                                               § 9

OCENA MERYTORYCZNA

1. Oferty rozpatrzone pod względem formalnym są zbiorczo przekazywane do

Komisji Konkursowej, która ocenia oferty i przedstawia Wójtowi Gminy Ślemień

propozycje przyznania dotacji.

2. Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu złożonych ofert:

 

 

 

 

Lp.

Kryterium

Punktacja

1

Określone w ofercie:

-cele zadania

-sposoby realizacji zadania

-zakładane rezultaty zadania ,w tym możliwości ich upowszechniania

 

0-2

0-4

0-4

2

Edukacyjne i wychowawcze wartości zadania

0-4

 

3

Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju

 

 

0-2

4

Wiarygodność organizacji dotychczasowa współpraca z administracją publiczną-posiadane rekomendacje w tym jednostek samorządu terytorialnego,instytucji publicznych ,organizacji poza rządowych                   

0-2

 

Suma punktów

18

 

                                   § 10

1. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w formie zarządzenia

 

2. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.

 

Rozdział V. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.

                                                      § 11

  Zarządzenie Wójta Gminy jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

Ramowy wzór umowy został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty

realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania

publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. Nr 193, poz.

1891).                       

 

                                    §12

Zleceniobiorcy zobowiązani są do:

1. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej

niż wnioskowana;

2. otwarcia odrębnego rachunku bankowego;

3. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;

4. sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w

terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w

rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29

października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,

ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru

sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).

 

 

                                   § 13

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie,Wójt Gminy , zlecając zadanie publiczne, ma prawo

dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan

realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość

wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Rozdział VI. INFORMACJA STATYSTYCZNA.

Wspieranie przez  Wójta Gminy zadań publicznych z dziedziny

kultury fizycznej w 2007 roku, w tym o charakterze odpowiadającym rodzajowi

zadań, będących przedmiotem powyższego konkursu:

Rok 2007

Wyszczególnienie                                                                                 Dotacje

Liczba dofinansowanych zadań                                                               2

Liczba dofinansowanych podmiotów                                                        2

Koszt całkowity dofinansowanych zadań                                               25 000

Kwota dofinansowania                                                                         25 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-04 15:43:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-04 15:43:03
  • Liczba odsłon: 3535
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022826]

przewiń do góry