Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr IV/27/2007

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 22 luty 2007 r.


Statut Zespołu Szkół

w Ślemieniu


Statut jest opracowany w oparciu o:

 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z póź. zm.

 2. Ustawę o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. z póź. zm.

 3. Ustawę Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z póź. zm.

 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z póź.zm.

 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 6. Pozostałe akty wykonawcze do ustawy o systemie oświaty.
 1. Postanowienia ogólne


§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół i jest dalej zwana „Zespołem”.

 2. Siedziba Zespołu mieści się w Ślemieniu, 34-323 Ślemień 404.

 3. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej szkoły, tj.:

a) Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa w Ślemieniu im. Ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu

b) Zespól Szkół – Gimnazjum w Ślemieniu

 1. Zespół i szkoły wchodzące w jego skład używają pieczęci odpowiednio:

a) Zespół Szkół w Ślemieniu

b) Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu

c) Zespół Szkół – Gimnazjum w Ślemieniu

- 34-323 Ślemień 404

 1. Organem prowadzącym Zespołu Szkół w Ślemieniu jest Gmina Ślemień.

 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 3. Cykl kształcenia zgodny jest z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania i trwa:

a) w szkole podstawowej – sześć lat

b) w gimnazjum – trzy lata

 1. Obwodem własnym szkoły podstawowej i gimnazjum jest Ślemień, Kocoń i Las.

 2. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa MEN w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

 3. Nauka w Zespole jest obowiązkowa i bezpłatna, a językiem wykładowym jest język polski.


 1. Cele i zadania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół


§ 2

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, jak również zadania wynikające z programu wychowawczego szkoły, a w szczególności:

 1. Umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia odpowiedniego typu szkoły, dającego podstawę do nauki w następnym etapie kształcenia.

 2. Umożliwiają absolwentom gimnazjum dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia.

 3. Dbają o dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów.

 4. W miarę potrzeb i posiadanych środków organizują różne formy pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej z uczniami mającymi trudności w nauce.

 5. Uczniom ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami umożliwiają realizację indywidualnych form i programów nauczania.

 6. Dbają o rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 7. Dbają, aby nauczanie sprzyjało rozwojowi ucznia i wyposażało go w odpowiednie kompetencje.

 8. W nauczaniu i wychowaniu respektując chrześcijański system wartości, zapewniają uczniom poszanowanie ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

 9. Zapewniają uczniom opiekę oraz bezpieczeństwo i higienę w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poprzez:

- organizowanie pracy wychowawczej,

- organizowanie zajęć świetlicowych,

- organizowanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej,

- organizowanie zajęć pozalekcyjnych, w tym kół zainteresowań,

- organizowanie pomocy materialnej dla uczniów tego wymagających.

 1. Wspomagają rodzinę w jej wychowawczej roli.


 1. Sposoby wykonywania zadań

§ 3

 1. Zespół Szkół wykonuje zadania dydaktyczne poprzez:

1) zorganizowanie kształcenia na podstawie ramowego planu nauczania dla szkoły podstawowej i gimnazjum,

2) opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania,

3) realizowanie podczas zajęć edukacyjnych podstaw programowych zgodnych z rozporządzeniem MENiS,

4) opracowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, zapewniającego realizację jego funkcji informacyjnej, motywacyjnej i wspomagającej,

5) dokumentowanie przebiegu nauczania,

6) stworzenie uczniom z dodatkowymi potrzebami, warunków umożliwiających sprostanie wymaganiom edukacyjnym,

7) organizowanie różnych form zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych sprzyjających rozwojowi uzdolnień i zainteresowań każdego ucznia, a w szczególności:

a) kół zainteresowań,

b) zespołów artystycznych,

c) zajęć rekreacyjno – sportowych i turystycznych,

d) konkursów i zawodów.

 1. Program wychowawczy i program profilaktyki Zespołu uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 2. Zadania opiekuńcze wykonywane są na następujących zasadach:

1) za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nieobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia,

2) za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów wychowawczych,

3) nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach, w sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni i w przewiązce przed sala gimnastyczną oraz na wybiegach w okresie letnim,

4) dyżur wychowawczy rozpoczyna się 15 minut przed zajęciami dydaktycznymi, równo z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się równo z dzwonkiem kończącym przerwę,

5) za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel odbywający daną lekcję,

6) za bezpieczeństwo uczniów pozostawionych w klasach w czasie przerwy odpowiedzialny jest nauczyciel, który ich tam pozostawił,

7) nauczyciel w razie potrzeby ma obowiązek zgłaszania dyrekcji o konieczności zwiększenia ilości osób dyżurujących,

8) za bezpieczeństwo uczniów przebywających na boisku szkolnym odpowiada nauczyciel dyżurujący na podwórku,

9) za bezpieczeństwo uczniów przebywających na świetlicy odpowiada nauczyciel świetlicy, a uczniów dowożonych – nauczyciel świetlicy i opiekun dowozu,

10) nauczyciele odbywający ostatnią lekcję w danej klasie zobowiązani są do sprowadzenia uczniów do szatni i dopilnowania bezpiecznego opuszczenia przez nich budynku szkoły,

11) za bezpieczeństwo uczniów przebywających w szatni przed lekcjami odpowiada obsługa szatni,

12) za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają:

a) kierownik wycieczki i opiekunowie grupy,

b) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej udającej sie poza teren szkoły lecz w obrębie wsi, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, opiekę sprawuje co najmniej jeden opiekun nad grupą 30 uczniów,

c) na wycieczce udającej się poza teren szkoły z korzystaniem publicznych środków lokomocji w obrębie tej samej miejscowości, opiekę sprawuje jeden opiekun na 15 uczniów,

d) na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawuje jeden opiekun nad grupą 10 uczniów, a kierownik wycieczki musi posiadać odpowiednie uprawnienia, przy czym ubezpieczenie uczniów i opiekunów uczestniczących w wycieczkach szkolnych jest obowiązkowe.


§ 4

 1. Szczególną formą sprawowania opieki nad uczniem jest powierzenie przez dyrektora Zespołu Szkół nauczycielowi uczącemu w danym oddziale szkolnym funkcji wychowawcy klasy.

 2. Dla zapewniania ciągłości pracy wychowawczej nauczyciel – wychowawca prowadzi swój zespół klasowy przez cały 3 – letni cykl nauczania, tj. nauczanie zintegrowane, klasy IV – VI szkoły podstawowej i klasy I – III gimnazjum.

 3. Wychowawca organizuje życie wewnątrz klasy współdziałając w tym z dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym i rodzicami uczniów.

 4. Szczegółowy zakres zadań nauczyciela – wychowawcy określony jest w § 37 tegoż statutu.

 5. Na pisemny, uzasadniony wniosek rodziców i uczniów złożony do dyrektora Zespołu, wyrażający wolę większości rodziców uczniów danej klasy, dyrektor może wstrzymać się z powierzeniem funkcji wychowawcy, a także odwołać wychowawcę, któremu tę funkcje powierzył. W obu przypadkach dyrektor Zespołu powierza funkcję wychowawcy innemu nauczycielowi.


§ 5

 1. Wychowawcy wszystkich klas mają obowiązek w pierwszych dnia września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z obiektami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej.

 2. Opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu i wzroku organizuje wychowawca klasy przy pomocy pedagoga, szkolnej służby zdrowia i rodziców.

 3. Opiekę nad uczniami i pomoc z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych organizuje pedagog.

 4. Stałą lub doraźną pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej organizuje szkolna komisja ds. pomocy materialnej uczniów w porozumieniu z wychowawcami klas.


 1. Organy Zespołu Szkół


§ 6

Organami Zespołu są:

 1. Dyrektor Zespołu Szkół

 2. Rada Pedagogiczna

 3. Rada Rodziców

 4. Samorząd Uczniowski


§ 7

 1. W Zespole tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1) dyrektor

2) wicedyrektor

 1. Zadaniem nauczycieli powołanych na stanowiska kierownicze jest wspomaganie dyrektora w kierowaniu Zespołu zgodnie z ustalonym przydziałem służbowym.§ 8

Dyrektor Zespołu Szkół

 1. Zespołem Szkół kieruje dyrektor, we współdziałaniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

 2. Na okres swej nieobecności dyrektor przekazuje zastępstwo wicedyrektorowi lub innemu nauczycielowi szkoły.


§ 9

Zadania Dyrektora Zespołu Szkół

 1. Jest kierownikiem zakładu pracy, bezpośrednim przełożonym zatrudnionych w Zespole nauczycieli i innych pracowników.

 2. Kieruje przy współudziale wicedyrektora Zespołu bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą Zespołu.

 3. Zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych.

 4. Tworzy atmosferę sprzyjającą dobrej pracy uczniów, nauczycieli i innych pracowników.

 5. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Zespole.

 6. Współpracuje z radą rodziców i samorządem uczniowskim.

 7. Podejmuje działania, które przyczyniają się do wzrostu kwalifikacji nauczycieli oraz ich awansu zawodowego i życiowego.

 8. Podejmuje działania sprzyjające wdrażaniu do praktyki szkolnej nowatorskich doświadczeń pedagogicznych oraz inspiruje nauczycieli do działań innowacyjnych.

 9. Zapewnia możliwość osobistego rozwoju wszystkich nauczycieli i innych pracowników Zespołu.

 10. Włącza nauczycieli do procesu kierowania Zespołem i współdecydowaniu o nim.

 11. Ustala oceny pracy nauczycielom, w tym również pełniących funkcje kierownicze w Zespole.

 12. Przewodniczy radzie pedagogicznej.

 13. Prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej.

 14. Przedstawia radzie pedagogicznej (co najmniej dwa razy w roku szkolnym) ogólne wnioski wynikające ze sprawnego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Zespołu.

 15. Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.

 16. Koordynuje sprawowanie opieki nad uczniami, stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychicznego.

 17. Tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów.

 18. Zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

 19. Egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość o czystość i estetykę Zespołu.

 20. Nie dopuszcza pracownika do wykonywania zajęć w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu jego lub otoczeniu.

 21. Organizuje przegląd stanu technicznego obiektów Zespołu Szkół.

 22. Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą.

 23. Ustala zakresy czynności wszystkich pracowników Zespołu nie będących nauczycielami.

 24. Wykonuje zadania dotyczące obrony cywilnej.

 25. Organizuje okresowe szkolenia w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej dla nauczycieli i innych pracowników.

 26. Sporządza statystyczne i opisowe analizy, sprawozdania i inne informacje o działalności Zespołu.


§ 10

Uprawnienia dyrektora Zespołu Szkół:

 1. Reprezentuje Zespół na zewnątrz.

 2. Powierza stanowiska kierownicze w Zespole i odwołuje ich (po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej).

 3. Ustala zakres obowiązków dla wszystkich stanowisk kierowniczych w Zespole.

 4. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej).

 5. Przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe pracownikom Zespołu.

 6. Przyznaje dodatek motywacyjny.

 7. Występuje z wnioskiem o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników Zespołu (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.)

 8. Wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący szkołę oraz organ nadzoru pedagogicznego.

 9. Kieruje (z inicjatywy własnej lub zainteresowanego nauczyciela) na badania lekarskie.

 10. Zobowiązuje nauczyciela do wykonywania w okresie ferii (w czasie nie dłuższym niż 7 dni) następujących czynności:

1) przeprowadzania egzaminów,

2) prac związanych z zakończeniem i przygotowaniem roku szkolnego.

 1. Udziela nauczycielowi urlopu bezpłatnego lub przenosi go w stan nieczynny.

 2. Udziela nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia.

 3. Zawiesza pracownika w pełnieniu obowiązków służbowych.

 4. Udziela zezwoleń na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.

 5. Udziela zezwoleń – na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno – pedagogicznej) na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela – opiekuna temu uczniowi.

 6. Wyraża zgodę na podjęcie w Zespole Szkół działalności przez stowarzyszenia i organizacje (po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu opinii rady pedagogicznej).


§ 11

Odpowiedzialność dyrektora Zespołu Szkół

Dyrektor ponosi odpowiedzialność za:

 1. Dydaktyczny i wychowawczy poziom szkół wchodzących w skład Zespołu.

 2. Prawidłowe wykorzystanie środków finansowych Zespołu Szkół.

 3. Majątek Zespołu Szkół.


§ 12

Rada pedagogiczna

 1. Rada pedagogiczna jest wewnętrznym kolegialnym organem zespołu, realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.

 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.

 4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek redy pedagogicznej, w szczególności:

 1. pracownicy administracyjni i obsługowi Zespołu Szkół,

 2. przedstawiciele rodziców,

 3. przedstawiciele samorządu uczniowskiego i młodzieżowych organizacji społecznych działających na terenie szkoły

 4. pracownicy szkolnej służby zdrowia,

 5. przedstawiciele organizacji społecznych, oświatowych,

 6. przedstawiciela organu prowadzącego szkołę itp.

 1. Rada obraduje na zebraniach plenarnych, w zespołach samokształceniowych nauczycieli lub w powołanych komisjach. Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 2. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy:

1) przewodniczącego,

2) rady pedagogicznej zespołu,

3) organu prowadzającego zespół,

4) organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 2. Dyrektor Zespołu, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności zespołu.


§ 13

Uprawnienia statutowe rady pedagogicznej


 1. Uchwalanie statutu Zespołu Szkół, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, Planu Rozwoju Zespołu Szkół, Szkolnego Zestawu Programów Nauczania oraz różnych regulaminów wewnętrznych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania placówki (regulamin premiowania pracowników, Międzyzakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych).

 2. Zatwierdzanie planów pracy Zespołu.

 3. Zatwierdzanie klasyfikacji i promocji uczniów.

 4. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole.

 5. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 6. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Zespół o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora Zespołu albo z innej funkcji kierowniczej o których mowa w § 7


§ 14

Rada Pedagogiczna opiniuje:

 1. Organizację pracy Zespołu Szkół, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 2. Projekt planu finansowego Zespołu Szkół.

 3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

 4. Propozycje dyrektora w sprawach o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


§ 15

 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 2. Rada pedagogiczna pracuje według oddzielnego regulaminu, zgodnie z planem pracy, opracowanym przez dyrektora zespołu i zatwierdzonym na początku roku szkolnego. Zebrania rady są protokołowane.

 3. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.


§16

Rada rodziców

 1. W Zespole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

 2. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) reprezentowanie ogółu rodziców w Zespole Szkół,

2) podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Zespołu Szkół,

3) występowanie i wnioskowanie we wszystkich sprawach Zespołu do innych jej organów.

 1. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Zespołu,

2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Zespołu, a także ustalanie sposobu użytkowania tych funduszy,

3) zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami Zespołu Szkół rzeczywistego wpływu na działalność Zespołu w szczególności:

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i klasie,

b) uzyskanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności,

c) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

d) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Zespołu Szkół, w tym określania struktur działania ogółu rodziców oraz rady rodziców.

 1. W celu zorganizowania się rady rodziców na początku roku szkolnego wychowawca zwołuje zebranie rodziców, na którym rodzice wybierają spośród siebie klasowa radę rodziców.

 2. Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tworzą radę rodziców.

 3. Rada rodziców opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu Szkół.

 4. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży. W tym celu wychowawca klasy organizuje stałe spotkania z rodzicami cztery razy w ciągu roku szkolnego, a w razie potrzeby odbywa indywidualne konsultacje.

 5. Dyrektor Zespołu organizuje co najmniej raz w ciągu półrocza ogólne spotkania z rodzicami, w trakcie których zapoznaje rodziców ze stopniem realizacji przyjętych przez Zespół Szkół zadań.

 6. W okresach pomiędzy zebraniami ogólnymi rodziców współpraca pomiędzy dyrektorem Zespołu i radą rodziców odbywa się poprzez zarząd rady rodziców.


§ 17

Samorząd uczniowski

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół.

 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu Szkół.


§ 18

Kompetencje samorządu uczniowskiego:

 1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej lub dyrektorowi wnioski, w szczególności te, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania,

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

 4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

 5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z dyrektorem,

 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

 7. prawo wydawania opinii o nauczycielu przy ocenie jego pracy przez dyrektora.

§ 19

Kompetencje, zasady współdziałania organów Zespołu Szkół oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

 1. Dyrektor Zespołu Szkół wszystkie zarządzenia i decyzje przekazuje:

1) radzie pedagogicznej na posiedzeniach tej rady, poprzez książkę zarządzeń i komunikatów lub na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim,

2) uczniom przez wychowawców klas, na apelach lub tablicy ogłoszeń,

3) rodzicom na ogólnoszkolnych zebraniach rodziców, na zebraniach klasowych rad rodziców, na zebraniach klasowych przez wychowawców klasowych lub przez uczniów.

 1. Dyrektor Zespołu powinien co najmniej raz w ciągu półrocza zorganizować spotkanie z radą rodziców, z przedstawicielami rady pedagogicznej i samorządem uczniowskim w celu bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami Zespołu o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

 2. Organy Zespołu Szkół maja prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

 3. Organy Zespołu Szkół dla dobra uczniów i prawidłowego funkcjonowania Zespołu zobowiązane są do rozwiązywania sytuacji spornych wewnątrz szkoły. W przypadku braku zgody w rozwiązywaniu tychże sytuacji dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu Zespół.


§ 20

Nauczyciel świetlicy

Nauczyciel świetlicy wykonuje następujące zadania:

 1. Organizuje funkcjonowanie świetlicy.

 2. Tworzy warunki do nauki własnej uczniów.

 3. Inicjuje różnorodne formy działalności wychowawczej dla uczestników świetlicy.

 4. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami, a w miarę potrzeby z placówkami upowszechniania kultury, sportu oraz instytucjami funkcjonującymi w środowisku.

 5. Dokonuje okresowej analizy i oceny sytuacji rodzinnej i wychowawczej stałych uczestników świetlicy i przekazuje jej wyniki wychowawcom.

 6. Wyposaża świetlice w pomoce naukowe i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo – wychowawczej.

 7. Dba o estetykę pomieszczeń.

 8. Kształtuje nawyki higieny i czystości oraz ładu i porządku.

 9. Prowadzi dokumentacje pracy świetlicy.


§ 21

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny wykonuje zadania związane z realizacją funkcji wychowawczych i opiekuńczych Zespołu, a w szczególności:

 1. Dba o realizacje obowiązku szkolnego.

 2. Współdziała w opracowaniu Planu Pracy Zespołu, Szkolnego Programu Wychowania i Programu Profilaktyki.

 3. Udziela rodzicom porad w rozwiązywaniu trudności w wychowaniu dzieci.

 4. Udziela pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zwodu i kierunku dalszego kształcenia.

 5. Dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Zespole Szkół.

 6. Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego.

 7. Wobec uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej rozpoznaje sposoby spędzania przez nich wolnego czasu, zapewnia im udział w zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, współpracuje z organizacjami młodzieżowymi w celu wspólnego oddziaływania na nich i udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

 8. Organizuje pomoc w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.

 9. Organizuje pomoc w zakresie likwidowania i wyrównywania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych.

 10. Organizuje różne formy terapii uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

 11. Udziela uczniom pomocy w zakresie eliminowania napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami w nauce i rozwiązywaniu trudności na tle konfliktów rodzinnych.

 12. Przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

 13. Organizuje opiekę i pomoc materialną w tym dożywianie uczniom opuszczonym i osieroconym, z rodzin alkoholików, zdemoralizowanych, wielodzietnych, mających trudności materialne, uczniom kalekim i przewlekle chorym.

 14. Dba o zapewnienie miejsca w świetlicy uczniom wymagającym szczególnej opieki.

 15. Wnioskuje o skierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.

 16. Wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

 17. Organizuje współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi organizacjami i instytucjami w środowisku zajmującymi się problemami opieki i wychowania.


V. Organizacja Zespołu Szkół


§ 22

 1. Prawną podstawą działalności Zespołu Szkół jest uchwała Rady Gminy Ślemień nr IV/27/2007 z dnia 22 luty 2007 r. o jego utworzeniu, orzeczenie organizacyjne, która określa położenie, zasięg terytorialny i stopień organizacyjny szkół wchodzących w skład Zespołu, a także statut Zespołu Szkół.

 2. Treści kształcenia i wychowania określone są w podstawach programowych - rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, z póź. zm. dla każdego przedmiotu bądź bloku przedmiotów.

 3. W procesie realizacji treści kształcenia nauczyciel danego przedmiotu lub bloku przedmiotów korzysta z dopuszczanych przez MEN podręczników znajdujących się w wykazie zawartym w rozporządzeniu MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych, z póź. zm.


§ 23

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określają arkusze organizacyjne szkół opracowane przez dyrektora Zespołu na podstawie szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do 30 kwietnia każdego roku.

 3. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

 4. Arkusz organizacyjny Zespołu Szkół składa się z arkuszy organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum i zawiera w szczególności:

1) liczbę pracowników szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół Szkół.

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu, dyrektor zespołu (z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy) ustala tygodniowy rozkład zajęć – określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.


§ 24

 1. Podstawową jednostka organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział.

 2. Oddział może liczyć do 30 uczniów.

 3. Podział na grupy oddziału liczącego powyżej 24 uczniów jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz oddziału liczącego powyżej 30 uczniów podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

 4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI szkoły podstawowej i w klasach I – III gimnazjum mogą być prowadzone osobno dla dziewcząt i osobna dla chłopców, w grupach liczących od 12 do 26.

 5. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w pkt. 3 i 4 można dokonać za zgodą organu prowadzącego Zespól.


§ 25

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy:

a) podstawową formą pracy Zespołu są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym,

b) godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólnotygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1.


§ 26

Zespół Szkół zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia drugiego śniadania i obiadu w stołówce szkolnej na zasadach określonych w § 31.


§ 27

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców, uczniów dojeżdżających do szkoły, jak również uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania Zespół prowadzi zajęcia świetlicowe.

 2. Każdy uczeń przebywający w świetlicy zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem świetlicy.

 3. Zajęcia świetlicowe są pozalekcyjnymi formami wychowawczo – opiekuńczej działalności Zespołu Szkół.

 4. Organizacja pracy świetlicy:

  1. świetlica jest czynna od 7:00 do 15:00,

  2. w świetlicy prowadzone są zajęcia dydaktyczne, wyrównawcze i wychowawcze w grupach – liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 26 uczniów,

  3. za organizację zajęć w grupach odpowiedzialny jest kierownik świetlicy,

  4. zakres zajęć i czas pracy w czasie przerw świątecznych, a także w soboty, określa stosownie do potrzeb środowiskowych dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym,

  5. korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne,

  6. dokumentacje pracy świetlicy stanowi dziennik zajęć i plan pracy grup, opracowany przez wychowawców i zatwierdzony przez kierownika świetlicy.


 1. Świetlica szkolna w wypełnianiu swoich funkcji spełnia następujące zadania:

  1. zapewnia uczniom należyte wychowanie i opiekę w godzinach pozalekcyjnych,

  2. organizuje naukę własną, zwłaszcza odrabianie lekcji pod nadzorem nauczyciela,

  3. udziela pomocy uczniom słabszym w nauce,

  4. organizuje pobyt na świeżym powietrzu,

  5. prowadzi zastępstwa doraźne za nieobecnych nauczycieli,

  6. włącza się w realizację ścieżek edukacyjnych przewidzianych programami szkół,

  7. w swoich działaniach realizuje Szkolny Program Wychowania i Program Profilaktyki.§ 28

 1. Biblioteka szkoły jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Zespołu Szkół, doskonaleniu warsztatu pracy ucznia.

 2. Pomieszczenie biblioteki umożliwia korzystanie z księgozbioru w dniach pracy Zespołu, w godzinach zapewniających możliwie najpełniejszy dostęp do ich zbiorów.

 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół, rodzice oraz studenci odbywający praktyki pedagogiczne w Zespole.

 4. Całokształtem zadań biblioteki szkolnej kieruje nauczyciel bibliotekarz. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

a) dobór i wzbogacanie księgozbioru,

b) katalogowanie księgozbioru,

c) zabezpieczenie i utrzymanie księgozbioru w należytym stanie,

d) wyposażenie i ewidencjonowanie księgozbioru,

e) udostępnianie i wypożyczanie książek,

f) udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych,

g) prowadzenie całości dokumentacji biblioteki,

h) prowadzenie instruktażu oraz zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej uczniów,

i) organizowanie i popularyzacja czytelnictwa na terenie Zespołu Szkół.

 1. Biblioteka funkcjonuje w oparciu o regulamin biblioteki, który szczegółowo określa jej organizację jak również zasady funkcjonowania.

 2. Godziny pracy biblioteki umożliwiają najpełniejszy dostęp do jej zbiorów.§ 29

Organizacja zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych

 1. Zespół Szkół organizuje zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne, które mają na celu rozwijanie umiejętności, zainteresowań, talentów i zdolności uczniów oraz ich wszechstronnego rozwoju.

 2. Dla uczniów mających trudności w nauce szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

 3. Dla uczniów z wadami w budowie i postawie ciała oraz z obniżoną ogólną sprawnością fizyczną Zespół organizuje zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompesacyjnej.

 4. Organizację zajęć określonych w pkt. 1, 2 i 3 określa tygodniowy rozkład zajęć.

 5. Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne mogą być organizowane w grupach klasowych, międzyklasowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych.

 6. Zajęcia kół zainteresowań mogą być organizowane w uzasadnionych przypadkach poza terem szkoły – na podstawie pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) uczniowie mogą przybywać na nie i powracać z nich samodzielnie.

 7. Liczba uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć dodatkowych finansowanych z budżetu szkoły, nie powinna być niższa niż 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może obniżyć ten próg w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół.

 8. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych nie powinna przekraczać 12 uczniów.

 9. Na zajęciach finansowanych przez rodziców lub inne podmioty (fundacje, stowarzyszenia) dolny i górny próg liczby uczestników ustala dyrektor Zespołu po zapoznaniu się z opinią prowadzącego zajęcia.

 10. Zajęcia dodatkowe organizowane są przez Zespół w ramach posiadanych środków finansowych.

 11. Dopuszcza się zasadę finansowania zajęć dodatkowych systemem grantów, przyznawanych w wyniku otwartego konkursu dla nauczycieli na opracowanie programu takich zajęć i ich biznes planu. Zasady takiego konkursu i jego regulamin określa dyrektor Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym.

 12. Dopuszcza się przyznanie przez dyrektora Zespołu godzin zajęć dodatkowych, a więc i przyznawanych im środków, nauczycielom wyłonionym w drodze wewnątrzszkolnego konkursu, przeprowadzonego w oparciu o kryteria zbliżone do ustalonych na zasadach w ust. 11.


§ 30

 1. W Zespole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest:

  1. działalność wychowawczo – opiekuńcza wśród dzieci i młodzieży,

  2. rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej Zespołu.

 1. Zgodę na podjęcie działalności przez podmioty wymienione w ust. 1 wyraża dyrektor Zespołu, po uprzednim ustaleniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej.§ 31

Dla zapewnienia uczniom możliwości korzystania z posiłków Zespół posiada stołówkę szkolną. Z obiadów mogą korzystać uczniowie i pracownicy Zespołu, a także osoby nie związane z nim na zasadach określonych przez dyrektora Zespołu.

 1. Odpłatność za korzystanie z obiadów w stołówce ustala dyrektor Zespołu w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 2. Cena jednego posiłku dla ucznia obejmuje koszt surowca zużytego na jego przygotowanie.

 3. Cena jednego posiłku dla pracowników Zespołu i innych osób winna uwzględniać także koszty jego wytwarzania.

 4. Dyrektor Zespołu na podstawie decyzji GOPS – u zapewnia obiady bezpłatne uczniom, którzy potrzebują szczególnej opieki.

 5. Dyrektor czyni starania o pozyskanie środków z innych źródeł w celu zapewnienia jak największej ilości obiadów bezpłatnych lub odpłatnych częściowo.§ 32

 1. Zespół Szkół może przyjmować studentów szkół wyższych i zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem Zespołu lub za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami, a szkoła wyższą lub zakładem kształcenia nauczycieli.

§ 33

 1. Dla realizacji celów statutowych Zespół posiada następujące pomieszczenia i obiekty:

  1. sale lekcyjne, pracownie i klasopracownie (w tym pracownie komputerowe),

  2. salę gimnastyczną,

  3. bibliotekę,

  4. świetlicę,

  5. stołówkę z zapleczem kuchennym,

  6. gabinet pedagoga,

  7. gabinet higienistki szkolnej,

  8. szatnie i szafki indywidualne dla uczniów,

  9. boisko szkolne,

  10. pomieszczenia administracyjne i socjalneVI. Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu§ 34

 1. W Zespole Szkół zatrudnieni są nauczyciele i pracownicy administracyjno – obsługowi.

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają powszechnie obowiązujące przepisy.§ 35

Nauczyciele

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 2. Formalny przydział przedmiotów nauczania, wychowawstw, zajęć pozalekcyjnych, opieki nad organizacjami i salami lekcyjnymi reguluje na początku roku szkolnego projekt organizacyjny oraz wykaz zadań dodatkowych.

 3. Zadania nauczyciela:

  1. realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, dążenie do osiągnięcia w stopniu optymalnym celów szkoły określonych w statucie i sprecyzowanych w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania, Szkolnym Programie Wychowania oraz w Szkolnym Programie Profilaktyki,

  2. wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskowanie o jego wzbogacanie lub modernizację do organów kierowniczych Zespołu Szkół,

  3. wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

  4. bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów,

  5. informowanie rodziców oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów,

  6. branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w Zespole i poza jego terenem,

  7. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań.

 4. Uprawnienia:

  1. decyduje w sprawie wyboru programu nauczania, doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,

  2. decyduje o programie prowadzonego przez siebie koła zainteresowań – zajęć dodatkowych,

  3. decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów,

  4. ma prawo współdecydować o ocenie zachowania swoich uczniów,

  5. ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnienie oraz kar regulaminowych dla uczniów.

 1. Odpowiedzialność:

1) służbowo przed dyrektorem Zespołu za poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach, stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działa,

2) służbowo przed dyrektorem Zespołu, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,

b) przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,

c) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia Zespołu przydzielonych mu przez dyrektora, a wynikających z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

3) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,

4) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych,

5) sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.§ 36

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem w szczególności jest ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek danego zespołu.


§ 37

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel – wychowawca.

 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 3. Nauczyciel – wychowawca programuje i organizuje proces wychowania w oddziale, a w szczególności:

1) tworzy warunki dla rozwoju uczniów,

2) rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkoły,

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie (grupie), koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami,

4) ściśle współpracuje z rodzicami i ich reprezentacją, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy,

5) współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi komórkami opiekuńczymi, w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców,

6) prowadzi prawidłowo dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusz ocen, świadectwa szkolne, itp.).§ 38

Pracownicy administracyjno – obsługowi Zespołu Szkół

 1. Spełniają funkcje pomocnicze w realizacji zadań statutowych Zespołu Szkół.

 2. Pracują zgodnie z przydziałem służbowym określającym zadania, uprawnienia i odpowiedzialność.


§ 39

VII. Uczniowie Zespołu Szkół

 1. Do Zespołu Szkół uczęszczają uczniowie z obwodu szkół wchodzących w skład Zespołu, a także z obwodów innych szkół, podlegający obowiązkowi szkolnemu w zakresie sześcioletniej szkoły podstawowej i trzyletniego gimnazjum zgodnie z przepisami ustawy.

 2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy.

2 a. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, w stosunku do których dyrektor wyraził zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.

 1. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem do 30 kwietnia tego roku kalendarzowego, w którym kończy 6 lat.

 2. Uczniowie, którzy skończyli klasę VI szkoły podstawowej kontynuują naukę w gimnazjum.

 3. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową, a nie ukończyli 18 roku życia.

 4. W wyjątkowym przypadku na pisemny uzasadniony wniosek pełnoletniego ucznia lub jego rodzica dyrektor Zespołu (po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej) może wyrazić zgodę na uczestniczenie ucznia w zajęciach do końca roku szkolnego, w którym ukończył on 18 lat.

 5. Uczniów zamieszkałych poza obwodem własnym szkoły podstawowej lub gimnazjum przyjmuje sie na pisemna prośbę rodziców (opiekunów prawnych) w miarę posiadanych wolnych miejsc.

 6. Decyzje o przyjęciu uczniów spoza odwodu szkoły podstawowej i gimnazjum podejmuje dyrektor Zespołu Szkół.

 7. Uczeń kończy naukę w Zespole Szkól po ukończeniu III klasy gimnazjum i po przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego lub ukończeniu 18 roku życia (z wyjątkiem sytuacji określonych w pkt. 6).

 8. Uczniowie z wadami i przy ustalonej dysfunkcji po uzyskaniu opinii lekarza i orzeczenia poradni pedagogiczno – psychologicznej realizują obowiązek szkolny w toku nauczania indywidualnego lub indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

 9. Na wniosek rodziców dyrektor Zespołu Szkół, w obwodzie których dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego.

 10. Dyrektor Zespołu kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie swej szkoły, prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

 11. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


§ 40

Prawa i obowiązki uczniów z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka

Uczeń ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

 2. Opieki wychowawczej i zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie zajęć edukacyjnych w szkole i poza szkołą oraz ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

 3. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym przez nauczycieli.

 4. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli robi to taktownie i nie narusza dobra innych osób.

 5. Rozwijania zainteresowań i uzdolnień, udziału w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych.

 6. Uzyskania od nauczyciela pomocy w razie niepowodzeń w nauce.

 7. Wpływania na życie szkoły poprzez swoich przedstawicieli w samorządzie uczniowskim oraz zrzeszania się w organizacjach uczniowskich działających w szkole.

 8. Bieżącej, jawnej i obiektywnej oceny poziomu swoich wiadomości i umiejętności.

 9. Wcześniejszego poznania terminu pisemnych prac kontrolnych.

 10. Korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 11. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych pod opieką nauczyciela.

 12. Zwracania sie poprzez wychowawcę lub bezpośrednio do dyrektora Zespołu Szkół w celu przedstawienia mu swoich problemów i uzyskania pomocy w ich rozwiązaniu.

Uczeń ma obowiązek:

 1. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.

 2. Systematycznie przygotowywać sie do zajęć szkolnych.

 3. Punktualnie przychodzić na zajęcia, dbać o wzorową frekwencje i usprawiedliwiać nieobecności.

 4. Posiadać niezbędne podręczniki, zeszyty i podstawowe przybory szkolne, obuwie sportowe i strój określony przez nauczyciela wychowania fizycznego.

 5. Chodzić po szkole w obuwiu zmiennym, a obuwie i odzież wyjściową przechowywać w szatni zgodnie z ustaleniami wychowawcy.

 6. Dbać o higienę osobistą i schludny wygląd.

 7. Przestrzegać ogólnie przyjętych zasad współżycia i norm zachowania wobec rówieśników i dorosłych.

 8. Dbać o kulturę języka w każdym miejscu i sytuacji.

 9. Szanować mienie własne, kolegów i szkolne.

 10. Korzystać we właściwy sposób z urządzeń sanitarnych.

 11. Dbać o czystość i estetykę pomieszczeń szkolnych i otoczenia.

 12. Przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

 13. Zgłaszać wychowawcy, nauczycielom, pracownikom i dyrektorowi Zespołu Szkół dostrzeżone przedmioty, sytuacje lub zachowania innych zagrażające zdrowiu i życiu.

 14. Naprawić wyrządzoną prze siebie szkodę.

Uczeń powinien czuć się w szkole tak, jak we własnym domu, będąc współodpowiedzialnym za miejsce i jakość pracy i zabawy, na miarę potrzeb i możliwości jego wieku oraz zadań i obowiązków uczniowskich.


§ 41

Rodzaje nagród i kar wobec uczniów

 1. Za rzetelną naukę i pracę na rzecz Zespołu Szkół, wzorowa postawę i wybitne osiągnięcia przyznaje sie następujące nagrody:

1) pochwałę wobec klasy,

2) pochwałę na apelu,

3) nagrody rzeczowe,

4) wpis do złotej księgi,

5) list pochwalny dla rodziców,

6) tytuł prymusa szkoły.

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie stosuje się następujące kary:

1) upomnienie wychowawcy klasy,

2) upomnienie albo nagana dyrektora Zespołu,

3) upomnienie albo nagana dyrektora zespołu wobec klasy lub całej szkoły; zastosowanie nagany wyklucza uzyskanie w klasyfikacji śródrocznej, rocznej lub końcowej oceny wyróżniającej, wzorowej i dobrej z zachowania,

4) zawieszenia prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

5) czasowy zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,

6) czasowy zakaz udziału w imprezach i uroczystościach szkolnych,

7) przeniesienie do równoległej klasy w macierzystej szkole,

8) skreślenie z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej, jeżeli uczeń ukończył 18 lat i kurator zwolnił go z obowiązku szkolnego.

 1. Wychowawca klasy ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 2. Dyrektor Zespołu może zawiesić karę na czas próby, jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu szkolnego lub klasowego, rady rodziców, wychowawcy lub członka rady pedagogicznej.

 3. Kary nie mogą naruszać godności osobistej ucznia.§ 42

Tryb odwołanie się od kary

 1. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary do dyrektora Zespołu Szkół, jeśli karę uzna za krzywdzącą, także poprzez wychowawcę klasy, samorząd uczniowski lub rodziców.

 2. Dyrektor rozpatruje odwołanie bez zbędnej zwłoki.

 3. Rozpatrując odwołanie dyrektor:

1) utrzymuje karę w mocy,

2) zmniejsza ją lub zawiesza jej wykonanie na okres próby,

3) uchyla karę.

 1. Jeżeli zostały naruszone prawa ucznia, uczeń lub jego rodzic ma prawo wnieść skargę do wychowawcy, pedagoga lub dyrektora Zespołu – dyrektor wyciąga konsekwencje zgodnie z obowiązującym prawem.§ 43

1. Każda nieobecność ucznia na zajęciach winna być usprawiedliwiona prze rodziców w terminie do pięciu dni od pierwszego dnia nieobecności ucznia po zwolnieniu.

2. W czasie pobytu w szkole lub poza szkołą na zajęciach zorganizowanych przez szkołę uczeń powinien podporządkować sie poleceniom nauczycieli lub opiekunów.


VIII. Współpraca Zespołu Szkół z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy uczniom.

§ 44

 1. W celu zapewnienia wszechstronnego psychofizycznego rozwoju oraz objęcia wszechstronną opieką i pomocą uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, Zespół Szkół współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy uczniom.

 2. Uczniowie niepełnosprawni ruchowo oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zakwalifikowani do kształcenia specjalnego mają zapewnioną – we współpracy z rodzicami – szczególną pomoc ze strony nauczycieli.

 3. Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej udziela się pomocy poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.


§ 45

 1. Zespól Szkół współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom, nauczycielom i rodzicom.

 2. Do poradni psychologiczno – pedagogicznej kieruje się uczniów na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.

 3. Wychowawcy klas, a w klasach IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum, a także inni nauczyciele za zgodą rodziców mogą znać treść opinii psychologicznej i stosować się w pracy z uczniem do wskazówek w nich zawartych.§ 46

 1. W celu realizacji zadań statutowych Zespół Szkół współpracuje z rodzicami i opiekunami prawnymi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

 2. Dyrektor Zespołu organizuje i przeprowadza przynajmniej dwa zebrania ogólne z rodzicami w ciągu roku szkolnego, na którym zapoznaje z pracą Zespołu Szkół.

 3. Wychowawca klasy organizuje i przeprowadza w terminie uzgodnionym z dyrektorem Zespołu Szkół przynajmniej cztery zebrania klasowe, na których zapoznaje rodziców z ważnymi sprawami dotyczącymi klasy.

 4. Wychowawca klasy pierwszej organizuje i przeprowadza ponadto zebrania na początku roku szkolnego.

 5. Rodzice w terminie uzgodnionym z nauczycielami lub wychowawcą mają prawo do indywidualnych spotkań w szkole w sprawach dotyczących swojego dziecka.


 1. Postanowienia końcowe.


§ 47

 1. Zespół posiada własny ceremoniał szkoły.

 2. Zespół używa pieczęci urzędowej i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Zespół gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 4. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 5. Wszystkie inne dziedziny życia Zespołu nie ujęte w niniejszym statucie regulują regulaminy wewnątrzszkolne.

 6. Po wprowadzeniu 5 zmian w niniejszym statucie zobowiązuje się dyrektora Zespołu do opracowania tekstu jednolitego statutu Zespołu Szkół.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-14 15:58:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-14 15:58:50
 • Liczba odsłon: 2085
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808391]

przewiń do góry