Uchwały Rady Gminy Ślemień w roku 2016

Uchwały z dnia 29.12.2016r.


Uchwała nr XXXIV.170.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu prowadzonym przez Gminę Ślemień.
uchwala_nr_xxxiv.170.2016.pdf

Uchwała nr XXXIV.169.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu użytkowania sali bankietowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu oraz sali bankietowej Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lasie

Uchwała nr XXXIV.168.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straż pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Ślemień.
uchwala_nr_xxxiv.168.2016.pdf

Uchwała nr XXXIV.167.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.
uchwala_nr_xxxiv.167.2016.pdf

Uchwała nr XXXIV.166.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

Uchwała nr XXXIV.165.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.

Uchwała nr XXXIV.164.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na rok 2017.

Uchwała nr XXXIV.163.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

Uchwała nr XXXIV.162.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Ślemień zgody na podpisanie przez Wójta Gminy Ślemień umowy utworzenia Funduszu Remontowego dla właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku wielomieszkaniowym Ośrodka Zdrowia przy ul. Żywieckiej 5 w Ślemieniu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

Uchwały z dnia 08.12.2016r.


Uchwała nr XXXII I.161.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII.157.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Ślemień na rok 2017.

Uchwały z dnia 29.11.2016r.


Uchwała nr XXXII .160.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia  29  listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

Uchwała nr XXXII
.159.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia  29  listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.

Uchwała nr XXXII
.158.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia  29  listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Ślemień i ustalenia dopłat na rok 2017.

Uchwała nr XXXII .157.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia  29  listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Ślemień na rok 2017.

Uchwała nr XXXII .156.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia  29  listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości budynków budowli i gruntów na terenie gminy Ślemień na 2017 rok.

Uchwała nr XXXII .155.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia  29  listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia w drodze umowy darowizny na mienie komunalne Gminy Ślemień nieruchomości na 2297/3, 2300/16, 2300/13 i 2296/2 położonych w Lasie.
Uchwała nr XXXII .154.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia  29  listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy gminy Ślemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

Uchwały z dnia 27.10.2016r.

Uchwała nr XXXI.153.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 października 2016  r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ślemień na lata 2016 - 2025.


Uchwała nr XXXI.152.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 października 2016  r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Ślemień.

uchwala_nr_xxxi.152.2016.pdf

Uchwała nr XXXI.151.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 października 2016  r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania nad odwołaniem radnej Danuty Micor z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ślemień. 

uchwala_nr_xxxi.151.2016.pdf

Uchwały z dnia 20.10.2016r.


Uchwała nr XXX.150.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia  20 października 2016  r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień. 


Uchwała nr XXX.149.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia  20 października 2016  r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.. 


Uchwała nr XXX.148.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia  20 października 2016  r. w sprawie remontu drogi gminnej ul. Jodłowa w Ślemieniu od km 0+000 - 0+375, G125-G000125. 

uchwala_nr_xxx.148.2016.pdf

Uchwała nr XXX.147.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia  20 października 2016  r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie pomocy na zadanie pn. wykonanie uliczki turystyczno -rekreacyjnej ,,Jasna Górka'' (sołectwo Ślemień). 

uchwala_nr_xxx.147.2016.pdf

Uchwały z dnia 06.10.2016r.


Uchwała nr XXIX.146.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

uchwala_nr_xxix.146.2016.pdf

Uchwała nr XXIX.145.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.

uchwala_nr_xxix.145.2016.pdf

Uchwała nr XXIX.144.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 6 października 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Żywieckiego przez Gminę Ślemień polegającej na opracowaniu dokumentacji budowlanej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1413 S od ul. Krakowskiej od km 9+608 do km 10+699.

uchwala_nr_xxix.144.2016.pdf

Uchwała nr XXIX.143.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 6 października 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień - etap 3, realizowanego w ramach Osi priorytetowej V, Działania 2.1, Poddziałania 5.1.2, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

uchwala_nr_xxix.143.2016.pdf
   

Uchwały z dnia 16.09.2016r.

Uchwała nr XXVIII.142.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.Uchwała nr XXVIII.141.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.


Uchwała nr XXVIII.140.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 września 2016 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutów wobec Wójta Gminy Ślemień zawartych w skardze z dnia 9 sierpnia.


Uchwała nr XXVIII.139.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrzne zlokalizowanej w miejscowości Kocoń.
 

uchwala_nr_xxviii.139.2016.pdf

Uchwały z dnia 02.08.2016r.


Uchwała nr XXVII.138.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 02 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.
uchwala_nr_xxvii.138.2016.pdf

Uchwała nr XXVII.137.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 02 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.

uchwala_nr_xxvii.137.2016.pdf

Uchwała nr XXVII.136.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 02 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Ślemień pomocy finansowej dla Powiatu Żywieckiego w kwocie do 12 000zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1415 S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień o długości 862 mb w km od 8+548 (zjazd do Kościoła na Jasnej Górce) do km 9+410 (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1413 S) w Ślemieniu

uchwala_nr_xxvii.136.2016.pdf

Uchwała nr XXVII.135.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 02 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Ślemień zadania własnego Powiatu Żywieckiego polegającego na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 1415 S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień o długości 862 mb w km od 8+548 (zjazd do Kościoła na Jasnej Górce) do km 9+410 (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1413 S) w Ślemieniu na warunkach ustalonych przez Wójta Gminy Ślemień 

uchwala_nr_xxvii.135.2016.pdf

Uchwała nr XXVII.134.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 02 sierpnia 2016 r. w sprawie remontu drogi gminnej ul. Madahorska w Koconiu od km 0+000-0+765, G57-G000057

uchwala_nr_xxvii.134.2016.pdf

Uchwała nr XXVII.133.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 02 sierpnia 2016 r. w sprawie ,,rozpatrzenia wezwania do usunięciu naruszenia prawa polegającego na ustaleniu zbyt wygórowanych stawek opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w uchwale Nr XXIV.116.2016 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenie terminu uiszczania tej opłaty.

uchwala_nr_xxvii.133.2016.pdf

Uchwały z dnia 04.07.2016r.


Uchwała nr XXVI.132.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 04 lipca 2016 r. w sprawie powołania na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ślemień.

uchwala_nr_xxvi.132.2016.pdf

Uchwały z dnia 29.06.2016r.

Uchwała nr XXV.131.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Ślemień.

uchwala_nr_xxv.131.2016.pdf

Uchwała nr XXV.130.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ślemień absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

uchwala_nr_xxv.130.2016.pdf

Uchwała nr XXV.129.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2015 rok.


Uchwała nr XXV.128.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ,,Wezwania do usunięcia naruszenia prawa polegającego na zaliczeniu do dróg gminnych części działek nr 3790/13 i 3783/6 w Ślemieniu na podstawie uchwały Rady Gminy nr XXVII/129/97 z dnia 26.04.1997 r.''
uchwala_nr_xxv.128.2016.pdf

Uchwała nr XXV.127.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.

uchwala_nr_xxv.127.2016.pdf


Uchwała nr XXV.126.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień


Uchwała nr XXV.125.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ślemień opracowanego w ramach projektu pn. ,,Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Ślemień''. realizowanego zgodnie z umową nr POIS.09.03.00-00-153/13 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywności energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

uchwala_nr_xxv.125.2016.pdf

Uchwały z dnia 25.05.2016r.

Uchwała nr XXIV.123.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.

uchwala_nr_xxiv.123.2016..pdf

Uchwała nr XXIV.122.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Ślemień.


Uchwała nr XXIV.121.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ,,Wniosku o unieważnienie decyzji Wójta Gminy Ślemień''

uchwala_nr_xxiv.121.2016..pdf

Uchwała nr XXIV.120.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Ślemień poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej B. Działania 5.5.

uchwala_nr_xxiv.120.2016.pdf

Uchwała nr XXIV.119.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień.

uchwala_nr_xxiv.119.2016.pdf

Uchwała nr XXIV.118.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.


Uchwała nr XXIV.117.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ślemień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
uchwala_nr_xxiv.117.2016.pdf
  
Uchwała nr XXIV.116.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustalenie terminu uiszczania tej opłaty.


Uchwała nr XXIV.115.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejUchwały z dnia 23.04.2016r.  
Uchwała nr XXIII.114.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 23 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień .
uchwala_nr_xxiii.114.2016.pdf

Uchwała nr XXIII.113.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 23 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016 .
  uchwala_nr_xxiii.113.2016.pdf

Uchwały z dnia 20.04.2016r.  

Uchwała nr XXII.112.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/128/97 Rady Gminy Ślemień z dnia 26 kwietnia 1997 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
uchwala_nr_xxii.112.2016.pdf  

Uchwała nr XXII.111.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.
uchwala_nr_xxii.111.2016.pdf  

Uchwała nr XXII.110.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.
uchwala_nr_xxii.110.2016.pdf  

Uchwała nr XXII.109.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ślemień.
uchwala_nr_xxii.109.2016.pdf  

Uchwała nr XXII.108.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawdzenia pogrzebu.
uchwala_nr_xxii.108.2016.pdf  

Uchwała nr XXII.107.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie realizacji projektu pn. Jak ryba w wodzie współfinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania pn. Program powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać'' i środków własnych Gminy Ślemień. 

  uchwala_nr_xxii.107.2016.pdf

Uchwała nr XXII.106.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe oraz ustalenie terminu uiszczania tej opłaty.

uchwala_nr_xxii.106.2016.pdf

Uchwała nr XXII.105.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

  uchwala_nr_xxii.105.2016.pdf

Uchwały z dnia 16.03.2016r.  

Uchwała nr XXI.104.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVII.79.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Ślemieniu na rok 2016

uchwala_nr_xxi.104.2016.pdf

Uchwała nr XXI.103.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i O chrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ślemień na lata 2016 - 2022.

uchwala_nr_xxi.103.2016.pdf

Uchwała nr XXI.102.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu .

uchwala_nr_xxi.102.2016.pdf

Uchwała nr XXI.101.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie Przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018 dla Gminy Ślemień .

uchwala_nr_xxi.101.2016.pdf

Uchwały z dnia 27.02.2016r.  


Uchwała nr XX.100.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.

uchwala_nr_xx.100.2016.pdf

Uchwały z dnia 16.02.2016r.  Uchwała nr XIX.99.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany i nadania nazwy ulic zlokalizowanych w miejscowości Kocoń i Ślemień.

uchwala_nr_xix.99.2016.pdf

Uchwała nr XIX.98.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień.

uchwala_nr_xix.98.2016.pdf


Uchwała nr XIX.97.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2016.

uchwala_nr_xix.97.2016.pdf


Uchwała nr XIX.96.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko - Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej.

uchwala_nr_xix.96.2016.pdf

Uchwała nr XIX.95.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ślemień w 2016 roku.

uchwala_nr_xix.95.2016.pdf
 

Uchwała nr XIX.94.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego w Ślemieniu i oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Ślemień jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

  uchwala_nr_xix.94.2016.pdf
 
Uchwała nr XIX.93.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej w Ślemieniu i Gimnazjum w Ślemieniu, dla których Gmina Ślemień jest organem prowadzącym.

uchwala_nr_xix.93.2016.pdf

Uchwała nr XIX.92.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Ślemień na 2016 rok.

uchwala_nr_xix.92.2016.pdf

Uchwała nr XIX.91.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Ślemień na rok 2016.

uchwala_nr_xix.91.2016.pdf
 
Uchwały z dnia 29.01.2016r.  Uchwała nr XVIII.90.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XV.70.2015 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia ,,programu współpracy gminy Ślemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".

uchwala_nr_xviii.90.2016.pdf


Uchwała nr XVIII.89.2016 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Lasie.

  uchwala_nr_xviii.89.2016.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-12 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-12 11:12:22
  • Liczba odsłon: 2607
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022790]

przewiń do góry