Uchwała Nr XXXVII / 242 /2005

RADY GMINY ŚLEMIEŃ

z dnia 28 grudzień 2005 roku


w sprawie : zmian do uchwały Nr XXXVI/235/2005 Rady Gminy Ślemień dnia 22.11.2005

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na 2006 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 art.5 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy a dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).


Rada Gminy Ślemień uchwala, co następuje:


§ 1Skreśla się § 2 uchwały.

§ 2


Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5


  1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

  2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku , o którym mowa w ust. 1 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

  3. Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-10 12:20:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-10 12:20:56
  • Liczba odsłon: 2391
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022669]

przewiń do góry