Uchwała Nr XXII/164/2008

RADY GMINY ŚLEMIEŃ

z dnia 6 listopada 2008r

 

 

w sprawie:   ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 6 „b” ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) art 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.) art. 6 ust. 12 ustawy a dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj.  Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)

 

 

 

Rada Gminy uchwala co następuje

 

 

§ 1  

 

Na terenie Gminy Ślemień zarządza się pobór w drodze inkasa następujących podatków od osób fizycznych:

 

 1. podatku od nieruchomości
 2. podatku leśnego
 3. podatku rolnego

 

§ 2

 

Do poboru należności wymienionych w § 1   na terenie sołectw wyznacza się sołtysów jako inkasentów:

 

1. Kocoń                                  Bąk Józef                     zam. Kocoń

2. Las                                      Ponikiewski Józef         zam. Las

3. Ślemień                               Targosz Danuta           zam. Ślemień

 

 

§ 3

 

Ustala się termin płatności dla inkasentów podatków wymienionych § 1 do czwartego dnia następującego po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata opłaty  powinna nastąpić.

 

§ 4

 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso od zainkasowanej kwoty podatków i opłat wymienionych w § 1 przez inkasenta w wysokości:

 

 1. Inkasent sołectwa Kocoń   w wysokości 14 % zainkasowanej kwoty
 2. Inkasent sołectwa Las        w wysokości 14 % zainkasowanej kwoty
 3. Inkasent sołectwa Ślemień  w wysokości 10 % zainkasowanej kwoty

 

§ 5

 

Wynagrodzenie o  którym mowa w § 4 będzie wypłacone w ciągu miesiąca następującego po terminie płatności poszczególnych rat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Ślemień.

 

§ 7

 

Traci moc uchwała Nr XI/73/2007 Rady Gminy Ślemień z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i nieruchomości .

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2009r oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczotka Henryk
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-17 12:28:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Szczotka Henryk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-17 12:28:41
 • Liczba odsłon: 2470
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964448]

przewiń do góry