Uchwała Nr  XXXVIII/ 256 /2006
Rady Gminy Ślemień
z dnia  27 stycznia 2006 roku

w sprawie: zmian do uchwały Nr XXXIII/220/2005 z dnia 15.09.2005 r. w sprawie zaciągnięcia  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne  
w Katowicach  pożyczki  na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Ślemień – zadanie 1 etapu I”

Na podstawie  art. 18 ust 2 pkt 9 lit. c  i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt  2 i art. 169  ust. 1 pkt 1  ustawy z  dnia  30 czerwca  2005 r.  o  finansach  publicznych  (tj. Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104)  
Rada Gminy Ślemień uchwala, co następuje:

§ 1

W § 2 ust.1  kwotę „1 057 414,00 zł” , zastępuje się kwotą „1 266 102,00 zł”

§ 2

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  w sposób  zwyczajowo  przyjęty.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-17 14:54:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-17 14:54:58
  • Liczba odsłon: 2284
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022825]

przewiń do góry