Uchwały Rady Gminy w Ślemieniu 2023

Uchwały z dnia 21.12.2023

Uchwała nr LXIII.399.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lxiii.399.2023.pdf

Uchwała nr LXIII.398.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_lxiii.398.2023.pdf

Uchwała nr LXIII.397.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na 2024 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_lxiii.397.2023.pdf

Uchwała nr LXIII.396.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lxiii.396.2023.pdf

Uchwała nr LXIII.395.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ślemień na okres od 1 stycznia 2024 roku do 12 października 2024 roku

/pliki/ugslemien/uchwala_lxiii.395.2023.pdf

Uchwała nr LXIII.394.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

/pliki/ugslemien/uchwala_lxiii.394.2023.pdf

Uchwała nr LXIII.393.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód gminy

/pliki/ugslemien/uchwala_lxiii-393-2023.pdf

Uchwała nr LXIII.392.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lxiii.392.2023.pdf

Uchwały z dnia 07.12.2023

Uchwała nr LXII.391.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 07 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lxii.391.2023.pdf

Uchwała nr LXII.390.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 07 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_lxii.390.2023.pdf

Uchwała nr LXII.389.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 07 grudnia 2023 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód gminy

/pliki/ugslemien/uchwala_lxii.389.2023.pdf

Uchwała nr LXII.388.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 07 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Ślemień na rok 2024

/pliki/ugslemien/uchwala_lxii.388.2023.pdf

Uchwała nr LXII.387.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 07 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Ślemień na rok 2024

/pliki/ugslemien/uchwala_lxii.387.2023.pdf

Uchwała nr LXII.386.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 07 grudnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia "wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. oraz Gminy Ślemień na lata 2021 - 2025"

/pliki/ugslemien/uchwala_lxii.386.2023.pdf

Uchwała nr LXII.385.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 07 grudnia 2023 r. w sprawie skargi za brak dokonania analizy zagrożeń o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

/pliki/ugslemien/uchwala_lxii.385.2023.pdf

/pliki/ugslemien/20231211_analiza_zagrozen_dla_pszyszkolnego_basenu.pdf

Uchwała nr LXII.384.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 07 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+

/pliki/ugslemien/uchwala_lxii.384.2023.pdf

Uchwała nr LXII.383.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 07 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

/pliki/ugslemien/uchwala_lxii.383.2023.pdf

Uchwała nr LXII.382.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 07 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielenie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

/pliki/ugslemien/uchwala_lxii.382.2023.pdf

Uchwała nr LXII.381.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 07 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub  żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

/pliki/ugslemien/uchwala_lxii.381.2023.pdf

Uchwała nr LXII.380.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 07 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

/pliki/ugslemien/uchwala_lxii.380.2023.pdf

Uchwały z dnia 26.10.2023

Uchwała nr LXI.379.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lxi-379-2023.pdf

Uchwała nr LXI.378.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_lxi-378-2023.pdf

Uchwała nr LXI.377.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zakazu wykorzystania górotworu pod powierzchnią Gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami

/pliki/ugslemien/uchwala_lxi-377-2023.pdf

Uchwała nr LXI.376.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ślemień na okres od 1 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

/pliki/ugslemien/uchwala_lxi-376-2023.pdf

Uchwała nr LXI.375.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Stryszawa na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej

/pliki/ugslemien/uchwala_lxi-375-2023.pdf

Uchwała nr LXI.374.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lxi-374-2023.pdf

Uchwała nr LXI.373.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/83/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie nadania nazw ulicom

/pliki/ugslemien/uchwala_lxi-373-2023.pdf

Uchwała nr LXI.372.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Słoneczny Stok zlokalizowanej w miejscowości Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lxi-372-2023.pdf

Uchwała nr LXI.371.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie najmu użytkowego znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu, ul. Żywiecka 5, w celu prowadzenia działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lxi-371-2023.pdf

Uchwały z dnia 28.09.2023

Uchwała nr LX.370.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lx.370.2023.pdf

Uchwała nr LX.369.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_lx.369.2023.pdf

Uchwała nr LX.368.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 września 2023 r. w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Ślemień w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj"

/pliki/ugslemien/uchwala_lx.368.2023.pdf

Uchwała nr LX.367.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyjęcia "programu współpracy Gminy Ślemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

/pliki/ugslemien/uchwala_lx.367.2023.pdf

Uchwała nr LX.366.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu na okres kadencji 2024-2027

/pliki/ugslemien/uchwala_lx.366.2023.pdf

Uchwała nr LX.365.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Pomocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Ślemień na lata 2023 - 2027

/pliki/ugslemien/uchwala_lx.365.2023.pdf

Uchwały z dnia 29.08.2023

Uchwała nr LIX.363.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_lix.363.2023.pdf

Uchwała nr LIX.362.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz policji w 2023 roku

/pliki/ugslemien/uchwala_lix.362.2023.pdf

Uchwała nr LIX.361.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lix.361.2023.pdf

Uchwały z dnia 27.07.2023

Uchwała nr LVIII.360.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia "wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. oraz Gminy Ślemień na lata 2021-2025"

/pliki/ugslemien/uchwala_lviii.360.2023.pdf

Uchwała nr LVIII.359.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Stryszawa porozumienia dotyczącego wspólnego remontu ul. Borowina

/pliki/ugslemien/uchwala_lviii.359.2023.pdf

Uchwała nr LVIII.358.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lviii.358.2023.pdf

Uchwała nr LVIII.357.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_lviii.357.2023.pdf

Uchwała nr LVIII.356.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wyprzedzające finansowanie projektu pn. "Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413S przy ulicy Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798"

/pliki/ugslemien/uchwala_lviii.356.2023.pdf

Uchwała nr LVIII.355.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ślemień nieruchomości nr 288/16 położonej w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/uchwala_lviii.355.2023.pdf

Uchwała nr LVIII.354.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr III.15.2018 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lviii.354.2023.pdf

Uchwała nr LVIII.353.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lviii.353.2023.pdf

Uchwała nr LVIII.352.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Żywcu w wyborach na kadencję 2024-2027.

/pliki/ugslemien/uchwala_lviii.352.2023.pdf

Uchwały z dnia 21.06.2023

Uchwała nr LVII.351.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lvii.351.2023.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_lvii.351.2023.pdf

Uchwała nr LVII.350.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_lvii.350.2023.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_lvii.350.2023.pdf

Uchwała nr LVII.349.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz określenia górnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lvii.349.2023.pdf

Uchwała nr LVII.348.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lvii.348.2023.pdf

Uchwała nr LVII.347.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XLIII.227.2017 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lvii.347.2023.pdf

Uchwała nr LVII.346.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

/pliki/ugslemien/uchwala_lvii.346.2023.pdf

Uchwała nr LVII.345.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę NR LVI.244.2023 Rady Gminy w Ślemieniu w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Żywieckiego zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lvii.345.2023.pdf

Uchwały z dnia 01.06.2023

Uchwała nr LVI.344.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Żywieckiego zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lvi.344.2023.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_glosowania_uchwala_lvi.344.2023.pdf

Uchwała nr LVI.343.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lvi.343.2023.pdf

Uchwała nr LVI.342.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_lvi.342.2023.pdf

Uchwała nr LVI.341.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ślemień absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_lvi.341.2023.pdf

Uchwała nr LVI.340.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2022 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_lvi.340.2023.pdf

Uchwała nr LVI.339.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lvi.339.2023.pdf

Uchwała nr LVI.338.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ślemień na okres od 1 lipca 2023 roku do 31 października 2023 roku

/pliki/ugslemien/uchwala_lvi.338.2023.pdf

Uchwała nr LVI.337.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Ślemień nieruchomości nr 2959/95 położonej w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/uchwala_lvi.337.2023.pdf

Uchwała nr LVI.336.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lvi.336.2023.pdf

Uchwała nr LVI.335.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Ślemień"

/pliki/ugslemien/uchwala_lvi.335.2023.pdf

Uchwały z dnia 20.04.2023

Uchwała nr LV.334.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lv.334.2023.pdf

Uchwała nr LV.333.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_lv.333.2023.pdf

Uchwała nr LV.332.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na dofinansowanie zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego

/pliki/ugslemien/uchwala_lv.332.2023.pdf

Uchwała nr LV.331.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXVI.152.2020 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 12.10.2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_lv.331.2023.pdf

Uchwała nr LV.330.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Ślemień nieruchomości nr 2906/I położonej w Ślemieniu

/pliki/ugslemien/uchwala_lv.330.2023.pdf

Uchwała nr LV.329.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie dzierżawy gruntów mienia komunalnego Gminy położonych w Ślemieniu (6,5 m^2 obok Urzędu Gminy) oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka 189/I.

/pliki/ugslemien/uchwala_lv.329.2023.pdf

Uchwała nr LV.328.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie dzierżawy gruntów mienia komunalnego Gminy położonych w Ślemieniu (30 m^2 obok kościoła parafialnego) oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka 505/I.

/pliki/ugslemien/uchwala_lv.328.2023.pdf

Uchwała nr LV.327.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Ślemień do 2030 roku

/pliki/ugslemien/uchwala_lv-327-2023.pdf

Strategia rozwoju

Uchwały z dnia 02.03.2023

Uchwała nr LIV.326.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 02 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr LIII.318.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 stycznia 2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_liv-326-2023.pdf

Uchwała nr LIV.325.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 02 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_liv-325-2023.pdf

Uchwała nr LIV.324.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 02 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_liv-324-2023.pdf

Uchwała nr LIV.323.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 02 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej

/pliki/ugslemien/uchwala_liv-323-2023.pdf

Uchwała nr LIV.322.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 02 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ślemień w 2023 roku

/pliki/ugslemien/uchwala_liv-322-2023.pdf

/pliki/ugslemien/wyniki_uchwala_liv-322-2023.pdf

Uchwały z dnia 26.01.2023

Uchwała nr LIII.321.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III.10.2018 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 06 grudnia 2018r. w sprawie pdwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"

/pliki/ugslemien/uchwala_liii-321-2023.pdf

Uchwała nr LIII.320.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie transportu osoby niepełnosprawnej - mieszkańca gminy Ślemień, biorącego udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłem Anioła" w Radziechowach

/pliki/ugslemien/uchwala_liii-320-2023.pdf

Uchwała nr LIII.319.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na 2023 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_liii-319-2023.pdf

Uchwała nr LIII.318.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

/pliki/ugslemien/uchwala_liii-318-2023.pdf

Uchwała nr LIII.317.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Ślemieniu na 2023 rok

/pliki/ugslemien/uchwala_liii-317-2023.pdf

Uchwała nr LIII.316.2023 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Ślemieniu na rok 2023

/pliki/ugslemien/uchwala_liii-316-2023.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Czernek Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-02-06 10:26:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-11 10:39:51
  • Liczba odsłon: 2005
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964520]

przewiń do góry