Zarządzenie Nr 0151 /27/ 2008

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 5 maja 2008 rokuw sprawie: zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 188 ust.2 pkt 1, 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zm.)


Wójt Gminy Ślemień zarządza, co następuje:§ 1


Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2008 wynikającej z Uchwały Rady Gminy Ślemień Nr XVII/127/2008 z dnia 29 kwietnia 2008


 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę: 467.500,00 zł

Dział 851-Ochrona zdrowia 467.500,00 zł

Rozdział 85195-pozostała działalność

§ 6208-dotacje rozwojowe 467.500,00 zł


 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę: 450.000,00 zł

Dział 600-Transport i łączność 450.000,00 zł

Rozdział 60013-drogi publiczne wojewódzkie

§ 6630 –dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego 450.000,00 zł


3. Zwiększyć plan wydatków bieżących gminy o kwotę: 75.433,00 zł

Dział 710-działalność usługowa 14.000,00 zł

Rozdział 71004-plany zagospodarowania przestrzennego

-zakup usług pozostałych 14.000,00 zł


Dział 801-Oświata i wychowanie 61.433,00 zł

Rozdział 80101 –szkoły podstawowe

-dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej

jednostki systemu oświaty 58.933,00 zł

Rozdział 80113-dowożenie uczniów do szkół

-dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji fundacjom 2.500,00 zł

3. Zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę: 457.067,00 zł

Dział 600-Transport i łączność 450.000,00 zł

Rozdział 60013-drogi publiczne wojewódzkie

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450.000,00 zł

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa 7.067,00 zł

Rozdział 75412-ochotnicze straże pożarne

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.067,00 zł


 1. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę: 550.000,00 zł


Dział 851-Ochrona zdrowia 550.000,00 zł

Rozdział 85195-pozostała działalność

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 467.500,00 zł

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82.500,00 zł


§ 2


Dokonać zmian w układzie wykonawczym


 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę: 467.500,00 zł

Dział 851-Ochrona zdrowia 467.500,00 zł

Rozdział 85195-pozostała działalność

§ 6208-dotacje rozwojowe 467.500,00 zł


 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę: 450.000,00 zł

Dział 600-Transport i łączność 450.000,00 zł

Rozdział 60013-drogi publiczne wojewódzkie

§ 6630 –dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego 450.000,00 zł


3. Zwiekszyć plan wydatków bieżących gminy o kwotę: 75.433,00 zł

Dział 710-działalność usługowa 14.000,00 zł

Rozdział 71004-plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300-zakup usług pozostałych 14.000,00 zł


Dział 801-Oświata i wychowanie 61.433,00 zł

Rozdział 80101 –szkoły podstawowe

§ 2540-dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej

Jednostki systemu oświaty 58.933,00 zł

Rozdział 80113-dowożenie uczniów do szkół

§ 2810-dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji fundacjom 2.500,00 zł


3. Zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę: 457.067,00 zł

Dział 600-Transport i łączność 450.000,00 zł

Rozdział 60013-drogi publiczne wojewódzkie

§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450.000,00 zł

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa 7.067,00 zł

Rozdział 75412-ochotnicze straże pożarne

§ 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.067,00 zł


 1. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę: 550.000,00 zł


Dział 851-Ochrona zdrowia 550.000,00 zł

Rozdział 85195-pozostała działalność

§ 6058-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 467.500,00 zł

§ 6059-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82.500,00 zł§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ślemień§ 4Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 11:55:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 11:55:41
 • Liczba odsłon: 2277
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964390]

przewiń do góry