UCHWAŁA Nr XV/110/2008

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 6 luty 2008 r.w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na rok 2008


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późń. zm.) RADA GMINY w Ślemieniu


uchwala co następuje:


§1


Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008” w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§2


Ustala się wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ślemieniu, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.§3


Traci moc Uchwała Nr V/37/2007 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 .


§4


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień i Koordynatorowi Gminnej Komisji ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ślemieniu.


§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.


Załącznik nr 1 do Uchwały XV/110/2008

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 6 luty 2008 r.GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚLEMIENIU W 2008 R.


Cel programu:


 1. Ograniczenie i zmniejszenie rozmiarów negatywnych następstw nadużywania alkoholu, a w szczególności degradacji psychofizycznej rodzin z problemem alkoholowym.

 2. Ograniczenie możliwości spożywania napojów alkoholowych przez osoby nieletnie – dzieci i młodzież.

 3. Monitorowanie i egzekwowanie zasad oraz warunków obrotu napojami alkoholowymi na terenie gminy Ślemień.

 4. Zapobieganie szerzeniu się narkomanii szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

 5. Promowanie postaw ograniczających spożycie napojów alkoholowych.W związku z powyższym przyjmuje się do realizacji następujące zadania i metody działań:

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków.


 1. Współpraca z poradniami lecznictwa odwykowego, jednostkami służby zdrowia oraz zamkniętymi oddziałami lecznictwa odwykowego, wspomagającymi proces zdrowienia osób uzależnionych z terenu gminy Ślemień.

 2. Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym w zakresie: interwencji, konsultacji, porad oraz działań prawno-administracyjnych wobec przemocy w rodzinie.

 3. Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego przy Urzędzie Gminy w Ślemieniu, udzielającego pomocy osobom i rodzinom z problemem alkoholowym.


 1. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży:


 1. Prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i świetlicach.

 2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży, promujących zdrowy styl życia.

 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także podejmowanie działań na rzecz dożywiania uczestniczących w nich dzieci i młodzieży.

 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, związkami sportowymi, ośrodkami kultury, których celem jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez współzawodnictwo w dziedzinie sportu, kultury, turystyki i innych połączone z profilaktyką na temat uzależnień (alkoholizm).

 5. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Gminy, Ochotniczą Strażą Pożarną w Ślemieniu, Koconiu i Lasie, Ludowym Klubem Sportowym „SMREK” w Ślemieniu, Uczniowskim Klubem Sportowym „CZARNI” w Lasie, Uczniowskim Klubem Sportowym przy Szkole Podstawowej w Ślemieniu oraz innymi organizacjami, których celem jest promocja trzeźwego i zdrowego stylu życia.


 1. Ograniczenie możliwości naruszania zasad i warunków obrotu napojami alkoholowymi na terenie gminy Ślemień:


1. Podejmowanie działań kontrolnych i informacyjnych w stosunku do przedsiębiorców i sprzedawców prowadzących obrót napojami alkoholowymi w zakresie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 1. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


 1. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych realizujących zadania służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych:


 1. Współpraca z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Żywcu.

 2. Współpraca z Komisariatem Policji w Gilowicach w realizacji działań interwencyjnych wobec sprawców przemocy domowej odmawiających podjęcia obowiązku leczenia odwykowego orzeczonego przez sąd a także przeprowadzania wizyt w środowiskach objętych działaniami Komisji.


 1. Bieżąca obsługa Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:


 1. Utworzenie rezerwy finansowej na zadania mogące wyniknąć w trakcie realizacji programu.

 2. Przedkładanie Radzie Gminy sprawozdania z realizacji programu.Wyżej przedstawiony program będzie realizowany w 2008 r. przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ślemieniu we współpracy z wyżej wymienionymi jednostkami organizacyjnymi oraz zgodnie z Uchwałą budżetową Gminy Ślemień na 2008 r.Załącznik nr 2 do Uchwały XV/110/2008

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 6 luty 2008 r.ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚLEMIENIU§1


Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ślemieniu , za realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity Dz. U z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) przysługuje wynagrodzenie.


§2


 1. Ustala sie wynagrodzenie ryczałtowe płatne miesięcznie z góry dla Koordynatora Komisji w wysokości 300 złotych brutto, dla Sekretarza 200 złotych brutto.

 2. Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 100 złotych brutto – płatne za udział w posiedzeniu.§3


Wynagrodzenie, o którym mowa w §2 wypłacane będzie członkom Komisji po zakończeniu posiedzenia – w oparciu o listę obecności.


§4


Wykonanie postanowień niniejszego załącznika powierza się Wójtowi Gminy Ślemień

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 12:16:34
 • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 12:16:34
 • Liczba odsłon: 2226
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2804510]

przewiń do góry