Bieżące uchwały Rady Gminy Ślemień - rok 2007
V kadencja


POBIERZ UCHWAŁY

DOTYCZY

Grudzień


XIII/101/2007
Nadanie statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu

Załącznik nr 1 do XIII/101/2007

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu

XIII/100/2007
Zmiany w budżecie

XIII/99/2007
Budżetu na rok 2008

Nadanie Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury "Jemioła" w Ślemieniu

Statut Gminnego Ośrodka Kultury "Jemioła" w Ślemieniu

XII/97/2007

Wniosek o dofinansowanie z EFS realizacji projektu "Edukacja mieszkańców szansą rozwoju Gminy"

Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Wyrażenie zgody na nabycie drogi dojazdowej do pól

Szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania spłaty na raty należności pieniężnych Gminy Ślemień i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej.

Zmiany w budżecie

Zaciągnięcie kredytu bankowego na pokrycie deficytu

Zmiany w Statucie Urzędu Gminy Ślemień

Podział GOK "Jemioła" na dwie instytucje kultury: GOK "Jemioła" i Gminną Bibliotekę Publiczną w Ślemieniu

Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ślemień na 2008r.

Zmiany do uchwały Nr IX/57/2007

W sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Listopad


Zmiany w budżecie

Szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w palcówkach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art 42 ust 3 Karty Nauczyciela

Pierwszeństwo w nabywaniu gminnych lokali mieszkaniowych ich najemcom lub dzierżawcom

Nadanie nazw ulicom

Określenie rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Regulamin placu zabaw

Przyjęcie "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ślemień" na lata 2007-2013

Przyjęcie programu współpracy Gminy Ślemień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w swerze pożytku publicznego na rok 2008

Zmiana procedury uchwalania Uchwały Budżetowej

Zmiany w budżecie

Wprowadzenie opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Ślemień

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na 2008 rok.

Ustalenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i nieruchomości.

Powołanie Skarbnika Gminy Ślemień

Odwołanie Skarbnika Gminy Ślemień
PaździernikZaciągnięcie kredytu bankowego na pokrycie środków własnych

Zmiany w budżecie

Odbudowy dróg i mostów i innych obiektów po powodzi

W sprawie procedury uchwalania uchwały budżetowej Gminy Ślemień oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektu uchwały budżetowej

Zmiany w budżecie

Zmiana uchwały nr IV/33/2007

zmiana uchwały nr III/21/2006r Rady Gminy Ślemień z dnia 28 grudnia 2006 roku

Szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w palcówkach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art 42 ust 3 Karty Nauczyciela

Zamiaru podziału GOK "Jemioła" i Biblioteki Publicznej w Ślemieniu

Zmiana uchwały nr VII/43/2007

Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin Utrzymania czystości i Porządku na terenie Gminy Ślemień

Utworzenie jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej Gminy Ślemień

Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu na okres kadencji 2008 - 2011

Wsparcie działań na rzecz organizacji EURO 2012

Pełnienie obowiązków Skarbnika Gminy Ślemień

Przyznanie pierwszeństwa w nabywaniu gminnych lokali mieszkaniowych ich najemcom i dzierżawcom
Wrzesień


Sierpień

LipiecZmiany w budżecie

Opinia o zasadności tworzenia strefy ekonomicznej w Gminie Radziechowy - Wieprz powiat żywiecki

Powołania zespołu d/s zapiniowania kandydatów na ławników
Czerwiec


Zmiana uchwały nr VI/41/2007

Zmiana w budżecie


VII/47/2007

Przeznaczenia do sprzedaży mieszkania w budynku Ośrodka Zdrowia w Ślemieniu.


VII/46/2007

Wydzielenie działki z działki i przeznaczenie do sprzedaży


VII/45/2007

Wystąpienie oraz zbycie udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Żywiec „BESKIDY” sp. z o.o.


VII/44/2007

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Regionalnego Gminy Ślemień na lata 2007-2010


VII/43/2007

cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ślemień


VII/42/2007

utworzenia jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej Gminy Ślemień

Maj

Kwiecień


VI/41/2007

Zmiana w budżecie


VI/40/2007

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ślemień za 2006 rok


VI/39/2007

rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ślemień za 2006 rok

Marzec
V/38/2007

powiadomienia Sekretarza Gminy Ślemień o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Ślemień oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r. oraz skutku niedopełnienia tego obowiązku


V/37/2007

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007


V/36/2007

zmian w statucie Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu


V/35/2007

przystąpienia do Stoważyszenia o nazwie Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach


V/34/2007

Zmiany w budżecie

Luty


IV/33/2007

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego


IV/32/2007

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007


IV/31/2007

zadań bieżących wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska


IV/30/2007

Regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ślemień.


IV/29/2007

ustalenia górnych stawek oplat za wywóz stałych odpadów komunalnych


IV/28/2007

Uchwalenia planów pracyIV/27/2007

Utworzenia Zespołu Szkół w Ślemieniu

Styczeń
III/26/2006

przystąpienia Gminy Ślemień do współdziałania z Miastem Żywiec (Gminą)III/19/2006

uchwalenia budżetu gminy Ślemień na rok 2007

Grudzień 2006
II/17/2006

wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury “Jemioła” w Ślemieniu

Listopad 2006

I/07/2006

powołania Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej


I/06/2006

powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i TurystykiI/05/2006

powołania Komisji Budżetowej,Polityki Gospodarczej i Społecznej oraz Rolnictwa i EkologiiI/04/2006

powołania Komisji RewizyjnejI/02/2006

ustalenia liczby Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ślemieniu


I/01/2006

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Ślemieniu


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-19 21:58:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-14 07:20:13
  • Liczba odsłon: 3539
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808360]

przewiń do góry