Załącznik do Uchwały Nr IV/33/2007

Rady Gminy Ślemień

z dnia 22 luty 2007 r.


Regulamin

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach Regulaminu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ślemień,

 2. dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 1,

 3. roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

 4. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 lub art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela,

 5. klasie – należy przez to rozumieć oddział, grupę,

 6. rozporządzeniu należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawaniu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181, z póź. zm.)


Dodatek motywacyjny

§ 2

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

 1. uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów lub sprawdzianów oraz sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

 1. pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektowne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

 1. jakość świadczonej pracy w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektowne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszeniu umiejętności zawodowych,

 1. wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

 1. dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy;

 1. posiadanie dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

 2. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

 1. opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

 1. prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

 1. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące kryteria:

a) umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły,

b) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły,

 1. wysokie efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły.


§ 3

 1. Dodatek motywacyjny nauczyciela nie może być większy niż 20%, a dyrektora 40% jego wynagrodzenia zasadniczego.

 2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż rok szkolny.

 3. Nauczycielowi podejmującemu pracę po raz pierwszy w szkole dodatek motywacyjny może być przyznany nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

 4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełnienia warunków, o którym mowa w § 2, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy.

 5. Dodatek motywacyjny jest proporcjonalnie zmniejszany za czas choroby i jest uzupełniany do podstawy chorobowego.


Dodatek funkcyjny

§ 4

 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje miesięcznie dodatek funkcyjny, z tym że:

 1. dyrektorowi:

a) przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie – od 260 zł do 400 zł

b) szkoły liczącej do 8 oddziałów – od 200 zł do 450 zł

 1. szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów – od 200 zł do 500 zł

 1. wicedyrektorowi szkoły – od 200 zł do 400 zł

 1. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:

 1. dla dyrektora wójt gminy, a

 2. dla wicedyrektora dyrektor szkoły.


§ 5

 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że nauczycielowi, któremu powierzono:

 1. wychowawstwo klasy:

a) od 35 zł do 60 zł miesięcznie w przedszkolu,

b) od 35 zł do 50 zł miesięcznie w szkole podstawowej i gimnazjum.

 1. funkcję doradcy metodycznego – w wysokości do 10% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

 2. funkcję nauczyciela konsultanta – w wysokości do 10% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

 3. funkcję opiekuna stażu – w wysokości do 5% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

 1. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zakres i złożoność zadań oraz warunki realizacji, ustala dyrektor.§ 6

 1. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 4 i § 5, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

 2. W przypadku zbiegu tytułów dodatków funkcyjnych, nauczycielowi przysługuje prawo do dodatku z każdego tytułu.

 3. Dodatek funkcyjny, dodatek za wychowawstwo i dodatek za opiekuna stażu jest proporcjonalnie zmniejszany za czas choroby i jest uzupełniany do podstawy chorobowego.


Dodatek za warunki pracy

§ 7

 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za trudne warunki pracy z tytułu prowadzenia:

 1. indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,

 2. zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo.

 1. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od:

 1. stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć,

 2. wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1

 1. Za podstawę do naliczenia dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy przyjmuje się stawkę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli określonego przez Ministra Edukacji Narodowej wydanego w trybie rozporządzenia, o którym mowa w art. 30 ust. 5 Karty Nauczyciela.

 2. Wysokość dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy nie może przekroczyć 25% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 ustalonego wg osobistego zaszeregowania.

 3. W przypadku zbiegów tytułów do dodatków za trudne warunki pracy, nauczycielowi przysługuje prawo do dodatku z każdego tytułu.


§ 8

 1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 7, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora – wójt gminy.


Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.


§ 9

 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania,z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

 2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponad wymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponad wymiarowych.

 3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 2, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z wyjątkiem:

  - opieki nad zdrowym dzieckiem,

  - urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem Pracy,

  - urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia,

  - zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z funkcji związkowej.

 5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:

  - zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

  - wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,

  - rekolekcjami,

  - udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej,

  - chorobą dziecka nauczania indywidualnego trwającej nie dłużej niż tydzień, traktuje sie jako godziny faktycznie odbyte.

 6. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1 / 5 tego wymiaru, za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.


§ 10

Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje sie odpowiednio przepisy § 9 ust. 1, 2 i 3.


Nagrody ze specjalnego funduszu nagród.

§ 11

 1. W budżecie organu prowadzącego szkoły tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z tym że:

 1. 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,

 2. 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

 2. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:

 1. posiadania wyróżniającej oceny pracy,

 2. otrzymania w danym roku szkolnym lub roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania nagrody dodatku motywacyjnego przez conajmniej sześć miesięcy,

 3. legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej,

 4. przepracowanie w zawodzie nauczyciela minimum roku,

 5. spełnienie wymogów Regulaminu przyznawania nagród dyrektora i wójta opracowanego przez dyrektora w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi lub radą pedagogiczną.

  4. Nagrody nauczycielom przyznają:

 1. ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 – dyrektor na wniosek: rady pedagogicznej, rady rodziców lub związków zawodowych,

 2. ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 – Wójt Gminy.

  5.Z wnioskiem o nagrodę wójta może wystąpić:

 1. dyrektor szkoły,

 2. rada pedagogiczna,

 3. rada rodziców,

 4. Komisja Rady Gminy zajmująca się sprawami oświaty.

  6.Wniosek należy złożyć do Wójta Gminy w terminie nie krótszym niż 15 dni przed przyznaniem.

7. Maksymalna wysokość nagrody Wójta nie może przekroczyć 50% kwoty wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z przygotowaniem pedagogicznym, maksymalna wysokość nagrody Dyrektora nie może przekroczyć 50% kwoty wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego z przygotowaniem pedagogicznym.

  8.Nagrody, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznawane pod warunkiem zatrudnienia w szkole przez okres conajmniej 1 roku z okazji:

 1. Dnia Edukacji Narodowej

 2. ważnych wydarzeń w życiu szkoły lub placówki oświatowej,

 3. zakończenia roku szkolnego.§ 12

 1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługę lat określają przepisy art. 33 Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia wykonawcze.

 2. Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Dodatek mieszkaniowy

§ 13

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w placówkach oświatowych gminy Ślemień i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

 1. przy jednej osobie w rodzinie – 6%

 2. przy dwóch osobach w rodzinie – 8%

 3. przy trzech osobach w rodzinie – 10%

 4. przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 12 %

najniższego wynagrodzenia ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 1. Do członków rodziny, o którym mowa w ust. 2, zalicza się nauczyciela i wspólnie z nim zamieszkujących współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

 2. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

 3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, w w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – wójt gminy.

 4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

 1. niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

 2. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

 1. nie świadczenia pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie,

 2. pobierania zasiłku chorobowego,

 3. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta,

 4. korzystania z urlopu wychowawczego.§ 14

Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związków zawodowych


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-14 16:02:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-14 16:02:45
 • Liczba odsłon: 2292
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022803]

przewiń do góry