Uchwała nr XVII/129/2008

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 29 kwietnia 2008 rokuW sprawie: wprowadzenie zmian do Uchwały VII/43/2007 Rady Gminy Ślemień z dnia 12 czerwca 2007 dotyczącej cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ślemień.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.. Dz.U. z 2001r., Nr. 142, poz. 1591 z póżn. zm.) i art. 24a. ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:


§ 1


W załączniku nr. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:


Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

pobierane będzie kwartalnie.§ 2


Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 12:10:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 12:10:58
  • Liczba odsłon: 2052
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2726168]

przewiń do góry