Uchwała Nr XVI/120/2008

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 28 marca 2008 rokuw sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.


Na podstawie art.6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Z 2005 r. Nr. 236 poz.2008 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm)Rada Gminy Ślemień uchwala, co następuje


§ 1


Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania niesegregowanych odpadów komunalnych w wysokości 50,00 zł (brutto) miesięcznie.


§ 2


Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w wysokości 40,00 zł (brutto) miesięcznie.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Ślemień.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 12:12:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 12:12:01
  • Liczba odsłon: 2200
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808393]

przewiń do góry