Uchwała Nr.XXII/165/2008

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 06 listopada 2008r


w sprawie:przystąpienia Gminy Ślemień do Fundacji „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy”Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. Z 2001r Nr.142 ,poz.1591 z pózn.zm./ w związku z art.2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach /Dz.U. z 1991r Nr.46 poz.203 z póżn.zm/ w nawiązaniu do §2 ust.1 pkt.1 lit.b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008r w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 /Dz.U. Nr.103 poz.659/ oraz wniosku Rady Fundacji „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy „Rada Gminy w Ślemienu uchwala co następuje:


§1


Celem aktywnego wkładu w rozwój gospodarczy i społeczny obszarów wiejskich Gmina Ślemień przystępuje w roli partnera do Fundacji „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy”


§2


Gminę Ślemień w Radzie Fundacji reprezentować będzie Wójt Gminy


§3


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy


§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczotka Henryk
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-17 10:56:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Szczotka Henryk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-17 10:56:53
  • Liczba odsłon: 2305
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964409]

przewiń do góry