Ogłoszenie o konkursie


Wójt Gminy Ślemień

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ślemieniu,

34-323 Ślemień 404


I. Do konkursu może przystąpić osoba, będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia następujące wymagania:

 1. Posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół.

 2. Ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

 3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

 4. W okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywna ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywna ocenę dorobku zawodowego.

 5. Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

 6. Nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, z póź. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

 7. Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

 8. Nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póź. zm.).


II. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia następujące wymagania:

 1. Ukończyła studia wyższe magisterskie.

 2. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy.

 3. Posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w Zespole Szkół.

 4. Spełnia wymagania określone w pkt. I ppkt. 2 i 5 – 8.


Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół.

 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego.

 3. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem.

 4. Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

 5. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

 6. Ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.

 7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

 8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r., Nr 118, poz. 1112, z póź. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

 9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

 10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póź. zm.).

 11. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z póź. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Konkurs” w terminie do 2 kwietnia 2007 r. do godz. 15-tej na adres:

Urząd Gminy Ślemień, 34-323 Ślemień 430

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Ślemień.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wątroba Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-14 12:35:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Wątroba Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-14 12:35:37
 • Liczba odsłon: 5472
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808283]

przewiń do góry