Uchwała Nr XX/142/2008

Rady Gminy Ślemień

z dnia 20 sierpnia 2008 roku

 

w sprawie: uchwalenia regulaminu stołówki w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 2  pkt. 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 67 a ust. 2 w związku z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z póź. zm.).

 

Rada Gminy w Ślemieniu

uchwala co następuje:

§1

 1. Uchwala się "Regulamin stołówki w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Powyższy regulamin będzie obowiązywał w stołówce w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§3

Uchwała podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XX/142/2008

 Rady Gminy Ślemień

z dnia 20 sierpnia 2008 roku

 

Regulamin stołówki w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu

 

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię przedszkolną dla przedszkolaków, nauczycieli i pracowników Przedszkola Publicznego w Ślemieniu

 1. Koszt obiadów kształtuje się w następujący sposób:
  1. dla przedszkolaków Przedszkola Publicznego – 4,50 zł

- koszt samego obiadu – 2,20 zł

- koszt samego śniadania – 1,30 zł

- koszt samego podwieczorka – 1,00 zł

  1. dla nauczyciela i pracownika Przedszkola Publicznego – 10,00 zł

- koszt samego obiadu – 5,00 zł

- koszt samego śniadania – 3,00 zł

- koszt samego podwieczorka – 2,00 zł

 1. Obiady wydawane są dla:
  1.      przedszkolaków wnoszących opłaty indywidualne
  2.      dla przedszkolaków, których dożywianie dofinansowuje GOPS
  3.       dla nauczycieli i pracowników Przedszkola, którzy opłacili posiłek.
 2. Posiłki wydawane są w godzinach  :

- śniadanie w godzinach: 9:00 – 9:15

- obiad w godzinach:  12:00 – 12:15

- podwieczorek w godzinach: 14:15 – 14:30

 1. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 2. Posiłki dla przedszkolaków wydaje pomoc nauczyciela lub wychowawca.
 3. Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.
 4. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować  innych niestosownych zachowań.
 5. W przypadku planowanej nieobecności w przedszkolu należy zgłosić ten fakt przynajmniej 1 dzień wcześniej (osobiście lub telefonicznie) do intendentki.
 6. W przypadku nieplanowanej nieobecności przedszkolaka do chwili dostarczenia informacji o niemożności korzystania z obiadów przygotowany posiłek będzie proponowany chętnym przedszkolakom.
 7. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
 8. W kąciku dla rodziców wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
 9. Na stołówce obowiązuje obuwie zmienne.
 10. Wszyscy korzystający ze stołówki Przedszkola powinni dbać o ład i porządek na niej.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczotka Henryk
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-22 19:48:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Szczotka Henryk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-22 19:48:14
 • Liczba odsłon: 2385
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022823]

przewiń do góry