Zarządzenie Nr 0151 / 24/ 2008

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 31 marca 2008 rokuw sprawie: zmian w budżecie oraz w układzie wykonawczym


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 188 ust.2 pkt 1, 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zm.)


Wójt Gminy Ślemień zarządza, co następuje:§ 1


Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2008 wynikającej z Uchwały Rady Gminy Ślemień Nr XVI/119/2008 z dnia 28 marca 2008


1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę: 916.009,45 zł


Dział 758-Różne rozliczenia 154.847,00 zł

Rozdział 75801-częśćoświatowa subwencji ogólnej dla jst.

§ 2920-subwencje ogólne z budżetu państwa 154.847,00 złDział 010-Rolnictwo i łowiectwo 395.500,00 zł

Rozdział 01095-pozostała działalność

§ 2708-środki na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin, powiatów samorządowych

województw, pozyskiwanie z innych źródeł 395.500,00 złDział 600-Transport i łączność 100.000,00 zł

Rozdział 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) 100.000,00 złDział 700-Gospodarka mieszkaniowa 25.089,29 zł

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami

i nieruchomościami

§ 0470-wpływy z opłat za zarząd,

użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomościami 25.089,29 zł

Dział 801-Oświata i wychowanie 24.789,31 zł


Rozdział 80114-zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§ 2708-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,

powiatów samorządów województw, pozyskiwanie

z innych źródeł 489,31 zł


Rozdział 80195-pozostała działalność

§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących 24.300,00 zł


Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.526,00 zł

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Województwa, wybory wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie

§ 2010- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu adm.

rządowej oraz in. zadań zleconych gminom

ustawami 4.526,00 złDział 900-Gospodarka komunalna 83.280,00 zł

i ochrona środowiska

Rozdział 90002- -Gospodarka odpadami

§ 0830-wpływy z usług 83.280,00 zł


Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 127.977,85 zł

Rozdział 92195-pozostała działalność

§ 2708- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,

powiatów samorządów województw, pozyskiwanie

z innych źródeł 127.977,85 zł
2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę: 250,00 zł


Dział 751-Urzedy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa 250,00 zł

Rozdział 75101- urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu adm.

rządowej oraz in. zadań zleconych gminom

ustawami 250,00 zł


3. Zwiększyć plan wydatków bieżących gminy o kwotę- 463.570,45 złDział 400-Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię

elektryczna, gaz i wodę 11.214,00 zł

Rozdział 40002 –Dostarczenie wody

-opłaty na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego 11.214,00 zł


Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.214,00 zł

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód

– opłaty na rzecz budżetów jst. 11.214,00 złDział 600-Transport i łączność 100.000,00 zł

Rozdział 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych

-zakup usług remontowych 100.000,00 złDział 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.526,00 zł

Rozdział 75109- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województwa, wybory wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.860,00 zł

-wynagrodzenia bezosobowe 439,00 zł

-zakup materiałów i wyposażenia 360,00 zł

-zakup usług pozostałych 867,00 złDział 710-Dizałalność usługowa 15.780,00 zł

Rozdział 71004-plany zagospodarowania przestrzennego

-zakup usług pozostałych 15.780,00 zł


Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67.500,00 zł

Rozdział 90002-gospodarka odpadami

-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 67.500,00 zł


Dział 801-Oświata i wychowanie 237.494,45 zł


Rozdział 80101-szkoły podstawowe 97.484,60 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników 81.924,60 zł

– składki na ubezpieczenia społeczne 13.410,00 zł

– składki na fundusz pracy 2.150,00 zł


Rozdział 80104-Przedszkola 31.610,00 zł

-wynagrrodzenia osobowe pracowników 26.800,00 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne 4.150,00 zł

-składki na fundusz pracy 660,00 zł

Rozdział 80110-Gimnazja 72.080,00 zł

–wynagrodzenia osobowe pracowników 61.080,00 zł

–składki na ubezpieczenia społeczne 9.500,00 zł

- składki na fundusz pracy 1.500,00 zł

Rozdział 80114-zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny

szkół 12.019,85 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników 9.120,00 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne 1.410,00 zł

- składki na fundusz pracy 250,00 zł

-opłaty na rzecz budżetów jst. 1.239,85 zł


Rozdział 80195- pozostała działalność 24.300,00 zł

-zakup usług pozostałych 24.300,00 zł


Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 15.842,00 zł


Rozdział 85401-Swietlice szkolne 8.900,00 zł

-wynagrodzenie osobowe pracowników 7.500,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 1.200,00 zł

-składki na fundusz pracy 200,00 zł


Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe

-opłaty na rzecz budżetów jst. 6.942,00 zł4. Zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę: 67.712,00 złDział751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 250,00 zł

Rozdział 75101- urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

- zakup usług pozostałych 250,00 złDział 758-Różne rozliczenia 67.462,00 zł

Rozdział 75818-rezerwy ogólne i celowe

– rezerwy 67.462,00zł5. Zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę: 64.136,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona 64.136,00 zł

Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne

–wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 64.136,00 zł


6. Zwiększyć plan rozchodów budżetu gminy o kwotę: 455.765,00 zł

§ 2Dokonać zmian w układzie wykonawczym


1.Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę: 916.009,45 zł


Dział 758-Różne rozliczenia 154.847,00 zł

Rozdział 75801-częśćoświatowa subwencji ogólnej dla jst.

§ 2920-subwencje ogólne z budżetu państwa 154.847,00 zł


Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo 395.500,00 zł

Rozdział 01095-pozostała działalność

§ 2708-środki na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin, powiatów samorządowych

województw, pozyskiwanie z innych źródeł 395.500,00 zł


Dział 600-Transport i łączność 100.000,00 zł

Rozdział 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin) 100.000,00 złDział 700-Gospodarka mieszkaniowa 25.089,29 zł

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami

i nieruchomościami

§ 0470-wpływy z opłat za zarząd,

użytkowanie i użytkowanie wieczyste

nieruchomościami 25.089,29 złDział 801-Oświata i wychowanie 24.789,31 zł


Rozdział 80114-zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§ 2708-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,

powiatów samorządów województw, pozyskiwanie

z innych źródeł 489,31 zł


Rozdział 80195-pozostała działalność

§ 2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących 24.300,00 złDział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.526,00 zł

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Województwa, wybory wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie

§ 2010- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu adm.

rządowej oraz in. zadań zleconych gminom

ustawami 4.526,00 złDział 900-Gospodarka komunalna 83.280,00 zł

i ochrona środowiska

Rozdział 90002- -Gospodarka odpadami

§ 0830-wpływy z usług 83.280,00 złDział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 127.977,85 zł

Rozdział 92195-pozostała działalność

§ 2708- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,

powiatów samorządów województw, pozyskiwanie

z innych źródeł 127.977,85 zł2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę: 250,00 zł


Dział 751-Urzedy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa 250,00 zł

Rozdział 75101- urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu adm.

rządowej oraz in. zadań zleconych gminom

ustawami 250,00 zł


3. Zwiększyć plan wydatków bieżących gminy o kwotę- 463.570,45 złDział 400-Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię

elektryczna, gaz i wodę 11.214,00 zł

Rozdział 40002 –Dostarczenie wody

§ 4520 –opłaty na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego 11.214,00 zł


Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.214,00 zł

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 4520– opłaty na rzecz budżetów jst. 11.214,00 zł


Dział 600-Transport i łączność 100.000,00 zł

Rozdział 60078-usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 4270-zakup usług remontowych 100.000,00 złDział 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.526,00 zł

Rozdział 75109- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województwa, wybory wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie

§ 3030 –różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.860,00 zł

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe 439,00 zł

§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia 360,00 zł

§ 4300 –zakup usług pozostałych 867,00 złDział 710-Działalność usługowa 15.780,00 zł

Rozdział 71004-plany zagospodarowania przestrzennego

§ 6060 –wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 15.780,00 zł


Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67.500,00 zł

Rozdział 90002-gospodarka odpadami

§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

Budżetowych 67.500,00 zł


Dział 801-Oświata i wychowanie 237.494,45 zł


Rozdział 80101-szkoły podstawowe 97.484,60 zł

§ 4010 –wynagrodzenie osobowe pracowników 81.924,60 zł

§ 4110– składki na ubezpieczenia społeczne 13.410,00 zł

§ 4120- składki na fundusz pracy 2.150,00 zł


Rozdział 80104-Przedszkola 31.610,00 zł

§ 4010-wynagrrodzenia osobowe pracowników 26.800,00 zł

§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 4.150,00 zł

§ 4120-składki na fundusz pracy 660,00 zł

Rozdział 80110-Gimnazja 72.080,00 zł

§ 4010–wynagrodzenia osobowe pracowników 61.080,00 zł

§ 4110–składki na ubezpieczenia społeczne 9.500,00 zł

§ 4120- składki na fundusz pracy 1.500,00 zł

Rozdział 80114-zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny

szkół 12.019,85 zł

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników 9.120,00 zł

§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 1.410,00 zł

§ 4120- składki na fundusz pracy 250,00 zł

§ 4520 –opłaty na rzecz budżetów jst. 1.239,85 zł


Rozdział 80195- pozostała działalność 24.300,00 zł

§ 4300 –zakup usług pozostałych 24.300,00 zł


Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 15.842,00 zł


Rozdział 85401-Swietlice szkolne 8.900,00 zł

§ 4010 –wynagrodzenie osobowe pracowników 7.500,00 zł

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne 1.200,00 zł

§ 4120-składki na fundusz pracy 200,00 złRozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe

§ 4520-opłaty na rzecz budżetów jst. 6.942,00 zł4. Zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę: 67.712,00 zł


Dział751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 250,00 zł

Rozdział 75101- urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

§4300 – zakup usług pozostałych 250,00 złDział 758-Różne rozliczenia 67.462,00 zł

Rozdział 75818-rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – rezerwy 67.462,00zł5. Zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę: 64.136,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona 64.136,00 zł

Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne

§ 6050–wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 64.136,00 zł


6. Zwiększyć plan rozchodów budżetu gminy o kwotę: 455.765,00 zł§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ślemień


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 12:05:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 12:05:42
  • Liczba odsłon: 2056
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2804546]

przewiń do góry