Zobacz podgałęzie

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Warunki i przysługujące środki prawne

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona .

 

I.   Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Gminy Ślemień   w celu ich ponownego wykorzystywani a.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna :

1.   udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy   Ślemi eń

2.   udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ślemień   (np.               

      zamieszczona na gminnej stronie internetowej

3.   przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej .

 

II.   Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:


- dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Gminy Ślemień :
Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Gminy Ślemień   nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do :

 

a.  -  poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Gminy Ślemień;

b.  - udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej form ie;

c.  - informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywane j.

- dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

  Gmina Ślemień   (Wójt) określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego

  wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

 

III. Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Gmina Ślemień   zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

IV. Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania.

1.  Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach 

gdy: 

a.  -   informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ślemień   chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, alb o

  b.-   wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

                                                                                                                                       

Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publiczne

2.    Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

3.   Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

4.   Gmina Ślemień (Wójt) może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególnoś ci:

a.        k oszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopi i;

b.       k oszty elektronicznych nośników danych ;

c.        k oszty pracy dodatkowej ;

d.       k oszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki ).

 

W ysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty :

 

1.        nioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Gmina Ślemień   w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opła

2.        Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym ż

a.        dwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni

b.       zasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Gmina Ślemień   uzyskała dany utwór

3.        o skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że

a.   p rzekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi .

b.   skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skarg ę.

 

Zasady Odpowiedzialności Gminy Ślemień

Gmina Ślemień   nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
Gmina Ślemień   ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Gminie Ślemień .

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) .


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Furtak Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-11 15:00:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Furtak Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 15:28:17
  • Liczba odsłon: 4079
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2804533]

przewiń do góry