Uchwała Nr XLII / 283/2006

Rady Gminy Ślemień

z dnia 3 sierpień 2006 rokuw sprawie: zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie deficytuNa podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249, poz.2104 z poźn. zmian.)

Rada Gminy Ślemień uchwala, co następuje:


§ 1


Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 579 072 zł (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu .

§ 2


Kredyt zostanie zaciągnięty w 2006 roku i będzie spłacony z dochodów własnych Gminy
w latach 2007-2009 w 12 ratach .

§ 3


Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco.


§ 4


Zobowiązuje się Wójta Gminy Ślemień do zaciągnięcia kredytu zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych.


§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-05 13:36:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-05 13:36:16
  • Liczba odsłon: 2298
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022675]

przewiń do góry