Uchwały Rady Gminy Ślemień w roku 2018


Uchwały z dnia 19.12.2018r.


Uchwała nr  IV.27.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ślemień na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku

uchwala_iv-27-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_iv-27-2018.pdf

Uchwała nr  IV.26.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na 2019 rok

uchwala_iv-26-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_iv-26-2018.pdf

Uchwała nr  IV.25.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_iv-25-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_iv-25-2018.pdf

Uchwała nr  IV.24.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

uchwala_iv-24-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_iv-24-2018.pdf

Uchwała nr  IV.23.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_iv-23-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_iv-23-2018.pdf

Uchwała nr  IV.22.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018

uchwala_iv-22-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_iv-22-2018.pdf

Uchwały z dnia 06.12.2018r.


Uchwała nr  III.21.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV.162.2016 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Ślemień zgody na podpisanie przez Wójta Gminy Ślemień umowy w sprawie utworzenia Funduszu Remontowego właścicieli lokali wyodrębnionych mieszczących się w budynku wielomieszkaniowym Ośrodka Zdrowia przy ul. Żywieckiej 5 w Ślemieniu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

uchwala_iii-21-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_iii-21-2018.pdf

Uchwała nr  III.20.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

uchwala_iii-20-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_iii-20-2018.pdf

Uchwała nr  III.19.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_iii-19-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_iii-19-2018.pdf

Uchwała nr  III.18.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień  na rok 2018

uchwala_iii-18-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_iii-18-2018.pdf

Uchwała nr  III.17.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie gminy Ślemień na 2019 rok

uchwala_iii-17-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_iii-17-2018.pdf

Uchwała nr  III.16.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości budynków, budowli i gruntów na terenie gminy Ślemień na 2019 rok

uchwala_iii-16-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_iii-16-2018.pdf

Uchwała nr  III.15.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień.

uchwala_iii-15-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_iii-15-2018.pdf

Uchwała nr  III.14.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI.298.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

uchwala_iii-14-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_iii-14-2018.pdf

Uchwała nr  III.13.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu, dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Ślemień w sprawie zmiany uchwały nr LVI.298.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

uchwala_iii-13-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_iii-13-2018.pdf

Uchwała nr  III.12.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Ślemień

uchwala_iii-12-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_iii-12-2018.pdf

Uchwała nr  III.11.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Filii w Lasie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu”  w odpowiedzi na ogłoszony nabór nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-264/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; Działania: 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; Poddziałania:4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej RIT (Południowy).

uchwala_iii-11-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_iii-11-2018.pdf

Uchwała nr  III.10.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"

uchwala_iii-10-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_iii-10-2018.pdf

Uchwały z dnia 29.11.2018r.


Uchwała nr  II.9.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Ekologii i Rolnictwa

uchwala_ii-9-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_ii-9-2018.pdf

Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Ślemień z
dnia 29 listopada
2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej


  uchwala_ii-8-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_ii-8-2018.pdf  


Uchwała nr 
II.7.2018 Rady Gminy Ślemień z
dnia 29 listopada
2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki


uchwala_ii-7-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_ii-7-2018.pdf
 

 
Uchwała nr  II.6.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej Polityki Gospodarczej i Społecznej

uchwala_ii-6-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_ii-6-2018.pdf

Uchwała nr 
II.5.2018 Rady Gminy Ślemień z
dnia 29 listopada
2018 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji


  uchwala_ii-5-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_ii-5-2018.pdf  


Uchwała nr 
II.4.2018 Rady Gminy Ślemień z
dnia 29 listopada
2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej


uchwala_ii-4-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_ii-4-2018.pdf

Uchwała nr 
II.3.2018 Rady Gminy Ślemień z
dnia 29 listopada
2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ślemień


  uchwala_ii-3-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_ii-3-2018.pdf  


Uchwała nr 
II.2.2018 Rady Gminy Ślemień z
dnia 29 listopada
2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ślemieniu


  uchwala_ii-2-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_ii-2-2018.pdf  

Uchwały z dnia 22.11.2018r.

Uchwała nr 
I.1.2018 Rady Gminy Ślemień z
dnia 22 listopada
2018 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Ślemieniu

uchwala_i-1-2018.pdf
wyniki_glosowania_uchwala_i-1-2018.pdf

Uchwały z dnia 16.10.2018r.


Uchwała nr  LXVII.355.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 października 2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_lxviii-355-2018.pdf


Uchwała nr  LXVII.354.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018

uchwala_lxviii-354-2018.pdf   

Uchwała nr  LXVII.353.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XL.202.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żywieckiemu przez Gminę Ślemień

uchwala_lxviii-353-2018.pdf

Uchwała nr  LXVII.352.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia
16 października   2018 r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ślemień"

uchwala_lxviii-352-2018.pdf

Uchwała nr  LXVII.351.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych

uchwala_lxviii-351-2018.pdf  

Uchwała nr  LXVII.350.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia
16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI.298.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślemień oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

uchwala_lxviii-350-2018.pdf  

Uchwała nr  LXVII.349.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Żywieckiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ślemień, składającej się z dwóch działek drogowych o nr 2334/2 i 691/4, położonej w obrębie Kocoń, Gmina Ślemień, objętej księgą wieczystą BB1Z/00067726/0, stanowiącej własność Gminy Ślemień

uchwala_lxviii-349-2018.pdf  

Uchwała nr  LXVII.348.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.115.2016 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchwala_lxviii-348-2018.pdf

Uchwały z dnia 27.09.2018r.


Uchwała nr  LXVII.347.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Ślemień miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

uchwala_lxvii-347-2018.pdf  

Uchwała nr  LXVII.346.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży

uchwala_lxvii-346-2018.pdf  

Uchwała nr  LXVII.345.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ślemień

uchwala_lxvii-345-2018.pdf

Uchwały z dnia 17.09.2018r.


Uchwała nr  LXVI.344.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 17 września 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Ślemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"

uchwala_lxvi-344-2018.pdf

Uchwała nr  LXVI.343.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV.340.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 6 września 2018 r. w sprawie remontu drogi gminnej ul. Pod Kopcem w Ślemieniu od km 0+000-0+070 oraz remontu drogi gminnej ul. Aroniowa w Ślemieniu od km 0+000-0+230

uchwala_lxvi-343-2018.pdf

Uchwała nr  LXVI.342.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_lxvi-342-2018.pdf
 
Uchwała nr  LXVI.341.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018

uchwala_lxvi-341-2018.pdf
 
Uchwały z dnia 06.09.2018r.

Uchwała nr  LXV.340.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 06 września 2018 r. w sprawie  remontu drogi gminnej ul. Pod Kopcem w Ślemieniu od km 0+000-0+070 oraz remontu drogi gminnej ul. Aroniowa w Ślemieniu od km 0+000-0+230.

uchwala_lxv-340-2018.pdf

Uchwała nr  LXV.339.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia
06 września 2018 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Żywieckiego zarządzania drogą powiatową nr 1413 S na odcinku 737 mb w km od 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień

uchwala_lxv-339-2018.pdf

Uchwała nr  LXV.338.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia
06 września 2018 r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień

uchwala_lxv-338-2018.pdf

Uchwała nr  LXV.337.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia
06 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018

uchwala_lxv-337-2018.pdf

Uchwały z dnia 30.08.2018r.

Uchwała nr  LXIV.336.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia w drodze umowy darowizny na mienie komunalne Gminy Ślemień nieruchomości nr 474/1 i 471/3 położonej w Ślemieniu

uchwala_lxiv-336-2018.pdf

Uchwała nr  LXIV.335.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LX.312.2018 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/128/97 Rady Gminy Ślemień z dnia 26 kwietnia 1997 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 

uchwala_lxiv-335-2018.pdf

Uchwała nr  LXIV.334.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/83/2007 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie nadania nazw ulicom.
 

uchwala_lxiv-334-2018.pdf

Uchwała nr  LXIV.333.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień
 

uchwala_lxiv-333-2018.pdf

Uchwała nr  LXIV.332.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2018
 

uchwala_lxiv-332-2018.pdf

Uchwała nr  LXIV.331.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ślemień na okres od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
 

uchwala_lxiv-331-2018.pdf

Uchwała nr  LXIV.330.2018 Rady Gminy Ślemień z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie