Uchwała Nr XV /115 /2008

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 6 luty 2008w sprawie: zmian w budżecie


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 ze zm.)


Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:


§ 1  1. Dokonać następujących zmian w uchwale Nr XIII/99/2007 Rady Gminy Ślemień z dnia 31 grudnia 2007 w sprawie budżetu na rok 2008


1. § 2 ust.1otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu na 2008 w wysokości

12.753.400,00 zgodnie z zał. Nr 2 dotyczący rezerw w dziale 801, 854 i 758

- Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy o kwotę: 67.462,00 zł

w tym:

1) Dział 801 – Oświata i wychowanie 59.646,00

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe 25.947,00

– rezerwy 25.947,00

Rozdział 80104 – Przedszkola 12.029,00

– rezerwy 12.029,00

Rozdział 80110 – Gimnazja 12.905,00

– rezerwy 12.905,00

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno –

administracyjnej szkół 8.765,00

– rezerwy 8.765,00


2) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 7.816,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 6.585,00

– rezerwy 6.585,00

Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe 1.231,00

– rezerwy 1.231,00


- Zwiększyć plan wydatków o kwotę: 67.462,00 zł

w dziale 758 – Różne rozliczenia 67.462,00 zł

rozdział 785818 – rezerwy ogólne i celowe

– rezerwy 67.462,00 zł


2. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Wydatki związane z wieloletnimi programami

inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów

w latach 2008 – 2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 oraz Nr 4.1

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy: 107.462,00 zł

1) ogólną w wysokości 30.000,00 zł

2) celowe w wysokości 77.462,00 zł z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000,00 zł

b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania 59.646,00 zł

c) na realizacje zadań własnych z zakresu edukacyjna opieka

wychowawcza 7.816,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 11:44:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 11:44:34
  • Liczba odsłon: 2448
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964498]

przewiń do góry