Uchwała Nr XLII / 280 / 2006

Rady Gminy Ślemień

z dnia 3 sierpień 2006 r.


w sprawie: z m i a n w b u d ż e c i e

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:


§ 1


1. Z w i ę k s z y ć plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 2 284 771,00


Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 872 804,00

- środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy pozyskane z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1 446 012,00

- środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 426 792,00

Dział 600 Transport i łączność 115 235,00

- środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy pozyskane z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projekt po nazwą „ Modernizacja drogi gminnej Obwodnica wokół boiska” 101 678,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji projekt po nazwą „ Modernizacja drogi gminnej Obwodnica wokół boiska” 13 557,00

Dział 750 Administracja publiczna 56 992,00

- środki otrzymane na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z Unii Europejskiej w ramach PROGRAMU Interreg III A Polska-Republika Słowacka 2004-2006 (projekt po nazwą „Skuteczna promocja szansą rozwoju naszych gmin) 56 992,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 189 924,00

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 700,00

- podatek dochodowy od osób prawnych 2 000,00

- wpływy z różnych dochodów 2 000,00

- rekompensata z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej 169 224,00

Dział 758 Rozliczenia różne 19 816,00

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 19 816,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 000,00

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (schroniska młodzieżowego) 30 000,00


2. Z m n i e j s z y ć plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 199 224,00

Dział 550 Hotele i restauracje 30 000,00

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (schroniska młodzieżowego) 30 000,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 169 224,00

- środki PFRON z tytułu utraconych dochodów 169 224,00


§ 2


Z w i ę k s z y ć plan wydatków gminy o kwotę – 2 335 547,00


1. Z w i ę k s z y ć plan wydatków bieżących gminy o kwotę - 525 600,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 431 292,00

Rozdział 01095 Pozostała działalność 431 292,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne 102 500,00

Dział 600 Transport i łączność 8 000,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 8 000,00

Dział 750 Administracja publiczna 65 192,00

Rozdział 75023 Urzędy Gminy 8 200,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 8 200,00

Rozdział 75075 Promocja Gminy 56 992,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne – 4 760,00

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 1 300,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 300,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 816,00

Rozdział 85417Szkolne schroniska młodzieżowe 19 816,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne 15 000,00


2. Z m n i e j s z y ć plan wydatków bieżących gminy o kwotę 1 300,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 300,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność 1 300,00


3. Z w i ę k s z y ć plan wydatków majątkowych gminy o kwotę - 1 906 611,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 696 012,00

Rozdział 01010 Infrastruktura sanitarna i wodociągowa 1 696 012,00

Dział 600 Transport i łączność 135 571,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 135 571,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 75 028,00

Rozdział 80104 Przedszkola 75 028,00


4. Z m n i e j s z y ć plan wydatków majątkowych gminy o kwotę – 95 364,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 95 364,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność 95 364,00


zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały


§ 3


  1. Zmienia się załącznik 8 do uchwały budżetowej na 2006 rok w sprawie zestawienia przychodów i rozchodów budżetu na rok 2006, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik 13 do uchwały budżetowej na 2006 rok w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały


§4

1. Dochody budżetu 12 978 696,00

2. Wydatki budżetu 15 159 331,00

3. Deficyt budżetu 2 180 635,00
który pokryty zostanie z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych w kwocie 579 072,00 i pożyczkami WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1 601 563,00

4. Z dochodów budżetu przeznacza się na spłatę kredytu kwotę 405 038,00

5. Przychody budżetu 6 934 360,00

w tym z : kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 579 072,00

pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 1 954 021,00

pożyczka na prefinansowanie 4 304 895,00

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego 96 372,00

6. Rozchody budżetu 4 753 725,00

w tym: spłata kredytów 405 038,00

pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 43 792,00

pożyczka na prefinansowanie 4 304 895,00

7. Razem dochody i przychody 19 913 056,00

8. Razem wydatki i rozchody 19 913 056,00

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-05 13:35:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-05 13:35:23
  • Liczba odsłon: 2055
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808370]

przewiń do góry