1. Uchwała Nr XIV/102/2008

  Rady Gminy w Ślemieniu

  z dnia 26 stycznia 2008 roku

  w sprawie: obchodów Jubileuszu 400-lecia powstania Państwa Ślemieńskiego,


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm)


Rada Gminy Ślemień

uchwala, co następuje


§ 1


Wyraża się intencję uroczystego uczczenia Jubileuszu 400 rocznicy powstania Państwa Ślemieńskiego w 2008 roku.


§ 2


 1. W celu podkreślenia doniosłości Jubileuszu Wójt Gminy w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Komisjami Rady Gminy powoła Komitet Organizacyjny Jubileuszu oraz zaprosi do członkostwa w Komitecie Honorowym wybitnych przedstawicieli społeczności lokalnej, życia gospodarczego, społecznego oraz politycznego.

 2. Komitet Organizacyjny podejmie działania dotyczące przygotowania programu obchodów Jubileuszu i jego organizacji. Program powinien uwzględniać historię i tradycję Ślemienia, a także przedstawiać szanse i perspektywy jej rozwoju.

 3. Wójt Gminy Ślemień przedstawi Radzie Gminy informację o składzie osobowym Komitetu Honorowego.


§ 3

Wyraża się wolę, aby w organizacji Jubileuszu wzięła udział cała lokalna społeczność Gminy Ślemień podejmując własne inicjatywy, jak też włączając się w prace Komitetu Organizacyjnego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia a jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.Z A R Z Ą D Z E N I E Nr OGK 0151/6/08

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 14 stycznia 2008 roku

w sprawie: powołania Komitetu Budowy Parku Etnograficznego

Ziemi Żywieckiej w Gminie Ślemień.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami).

z a r z ą d z a m co następuje:


§ 1


Powołuję Komitet Budowy Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Gminie Ślemień – w następującym składzie:


 1. Pani Teresa Kurzyk – etnograf

 2. Pan Marek Zachariasz

 3. Pani Elżbieta Górna.

§ 2


Komitet będzie pracował w oparciu o „Program Budowy Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Gminie Ślemień” - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OGK 0151/6/08

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 14 stycznia 2008 roku

w sprawie: powołania Komitetu

Budowy Parku Etnograficznego

Ziemi Żywieckiej w Gminie Ślemień.PROGRAM BUDOWY PARKU ETNOGRAFICZNEGO

ZIEMI ŻYWIECKIEJ W GMINIE ŚLEMIEŃ


Budowa parku etnograficznego wymaga wykonania szeregu prac projektowych i realizacyjnych według ściśle określonej kolejności. W związku z powyższym program obejmuje osiem etapów:


Etap I – Przejęcie od Skarbu Państwa - na mienie komunalne Gminy Ślemień - działek nr 5098, 170/3 i 5099/1 o łącznej powierzchni 9.2382 ha (karta mapy 11 i 12), położonych w Ślemieniu, a obecnie będących w zarządzie Nadleśnictwa Jeleśnia. ( w trakcie realizacji).


Etap II – Opracowanie koncepcji i planu budowy parku (w trakcie realizacji).


Etap III – Opracowanie wstępnego planu finansowego budowy parku.


Etap IV – Opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonowania parku.


Etap V – Przedstawienie koncepcji i planu budowy, wstępnego planu finansowego i wstępnej koncepcji funkcjonowania parku.


Etap VI – Powołanie - przez władze Gminy Ślemień – muzeum wiejskiego

tj. Parku Etnograficznego Ziemi Żywieckiej w Gminie Ślemień.


Etap VII – Realizacja budowy parku zgodnie z opracowanym planem


Etap VIII – Organizacja pracy parku etnograficznego i rozpoczęcie działalności.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 12:09:54
 • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 12:09:54
 • Liczba odsłon: 2508
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964392]

przewiń do góry