Uchwała Nr XXIII/ 165 /2005

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia26 stycznia 2005

w sprawie:zadań bieżących wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony ŚrodowiskaNa podstawie art.7 ust.1 pkt.1 art.18 ust.2 pkt.9 litera e ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001r Nr.142 poz.1591 z póżń.zm./ oraz art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r /Dz.U z 2001r Nr.62 poz.627 z póżn.zm / Rada Gminy w Ślemieniu

uchwala co następuje:

§1


Przeznaczyć kwotę w wysokości. 17.600 zł /siedemnacie tysięcy sześćset złotych/ ze środków finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z programem Ochrony środowiska Gminy Ślemień .

 §2


Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami na poprawę stanu sanitarnego Gminy, oraz na dotację dla Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu na pielęgnację zieleni przydrożnej chroniącej przyległy teren przed nadmiernym hałasem,zanieczyszczeniem powietrza,wody i gleby.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-10 11:21:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-10 11:21:39
  • Liczba odsłon: 2126
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2804504]

przewiń do góry