Uchwała Nr XXXVII/ 243 / 2005

Rady Gminy Ślemień

z dnia 28 grudnia 2005 r.


w sprawie: zmian do Uchwały Nr XXXVI/240 /2005 Rady Gminy Ślemień z dnia 22 listopad 2005 roku
w sprawie zmian w budżecie


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:


§ 1


Zmienia się treść § 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie:


Z w i ę k s z y ć plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 145 973,00


Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiada-

jących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17 812,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

- pomoc finansowa Fundacji Ekofundusz 128 161,00


§ 2


W § 3 pkt 3 kwotę 1 293 846,00 zastępuje się kwotą – 1 219 846,00


§ 3Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-10 12:21:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-10 12:21:55
  • Liczba odsłon: 2268
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964479]

przewiń do góry