Uchwała Nr XVIII/ 132/08

Rady Gminy Ślemień

z dnia 15 maja 2008 r.


w sprawie: przystąpienia Gminy Ślemień do realizacji projektu systemowego pt. ”Program aktywnej integracji w Gminie Ślemień” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art.7 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) art.28 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późń.zm.) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Rada Gminy w Ślemieniu

uchwala co następuje:


§ 1

Gmina Ślemień przystępuje do realizacji projektu systemowego o nazwie ”Program aktywnej integracji w Gminie Ślemień” w ramach Priorytetu VII Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 2

  1. Gmina Ślemień współuczestniczy w realizacji projektu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały poprzez wniesienie wkładu własnego.

  2. Łączna wartość projektu w 2008 roku wynosić będzie 25.381,00 zł

  3. Wkład własny Gminy Ślemień wynosić będzie 10,5 % wartości projektu na 2008 r. o której mowa w pkt.2, tj. 2.665,00 zł

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr XV/109/2008

Rady Gminy Ślemień

z dnia 06 luty 2008 r.w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.


Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6, art.18 ust.2 pkt15, art.40 ust.1,art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jt. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późń. zm/ oraz na podstawie art. 17 ust.1 pkt.11, art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / Dz. U z 2004 r. Nr 64, poz.593 z późń.zm./


Rada Gminy Ślemień

uchwala co następuje:


§ 1

1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje i organizuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

2.Uprawnionymi do korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zwanymi dalej „ usługami opiekuńczymi” są osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.


§ 2

Usługi opiekuńcze, o których mowa w § 1 uchwały obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych , podstawowa opiekę higieniczną zlecaną przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.


§ 3

Usługi opiekuńcze przyznaje oraz odpłatność za nie ustala decyzją Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej, członka rodziny, pracownika socjalnego, przedstawiciela ustawowego w oparciu o zaświadczenie lekarskie i przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy.

§ 4

1.Osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

2.Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w pkt.1 zwracają wydatki za usługi na zasadach określonych w tabeli odpłatności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3.Ustalona w decyzji należność za świadczone usługi opiekuńcze wpłacana będzie na konto Urzędu Gminy w Ślemieniu do dnia 15-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczone były usługi.

§ 5

1. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego, Kierownik Ośrodka pomocy Społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach może częściowo lub całkowicie zwolnić z ustalonej odpłatności.

2. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na podstawie udokumentowanego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.


§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/136/97 Rady Gminy Ślemień z dnia 2sierpnia 1997 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze.


§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.


§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy Ślemień

z dnia 06 luty 2008 r.Zasady zwrotu wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze świadczone na terenie gminy Ślemień.Tabela odpłatności z usługi
Dochód na osobę w rodzinie ustalony na podstawie art.8 ustawy o pomocy społecznej

(stosunek wyrażony w %)

Wysokość odpłatności

ustalona w % od pełnego kosztu usługi

Osoba samotna i samotnie gospodarująca


Osoba w rodzinie

do 100%

101 – 130

131 – 160

161 – 190

191 – 210

211 – 240

241 – 270

271 – 300

powyżej 300bezpłatnie

5 %

10%

20%

30%

50%

70%

90%

100%

bezpłatnie

10%

20%

30%

40%

60%

80%

90%

100%

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-05 12:17:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-05 12:17:20
  • Liczba odsłon: 2346
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022664]

przewiń do góry