Sołectwo Ślemień
Sołtys sołectwa Ślemień -
Pani Lucyna Wiewióra
nr tel. 33 8654 021
Obszar sołectwa Ślemień - 2551 ha
Ludność stanowi 1 984 os.

 

UCHWAŁA VI/41/2003

RADY GMINY W ŚLEMIENIU

z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa ŚLEMIEŃ

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. Nr 142 po z. 1591 z 2001r. z póź. zm.), Rada Gminy w Ślemieniu

uchwala co następuje:

 

 

§ 1

Przyjmuje się Statut sołectwa ŚLEMIEŃ w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i organom sołectwa.

§ 3

Traci moc uch wała Rady Gminy w Ślemieniu Nr XXXVIII/233/2001 z dnia 31 grudzień 2001r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ślemień.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląsk iego.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Ślemień

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały VI/41/2003

Rady Gminy w Ślemieniu

 

S TATUT SOŁECTWA ŚLEMIEŃ

 

 

Uchwalony w dniu 28 kwietnia 2003r.

przez Radę Gminy Ślemień uchwałą nr VI/41/2003

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą tworzoną przez Radę Gminy w drodze uchwały na zasadach określonych w statucie gminy.

 2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zm. Dz. U. Nr 62 poz. 5 58 z 2002r.,Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002r., Dz. U. Nr 214 poz. 1806 z 2002r.);

 2. niniejszego statutu.

 1. Sołectwo jest instytucją prawa publicznego, posiadającą swe własne określone przez ustawę organy w postaci:

 1. zebrania wiejskiego
 2. sołtysa
 3. rady sołeckiej.

§ 2

Terenem działania sołectwa jest wieś Ślemień.

§ 3

1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.

2. Organem wykonawczym jest sołtys. Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

3. Kadencja organów s ołeckich trwa 4 lata, licząc od daty ich wyborów.

 

 

 

 

 

II. ZADANIA SOŁECTWA

§ 4

1. Do zadań sołectwa należy zapewnienie udziału mieszkańców w zaspokajaniu ich zbiorowych potrzeb.

2. Zadania sołectwa obejmują w szczególności s prawy:

 1. organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

 2. zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z miejscem zam ieszkania,

 3. wspomaganie gminy w realizacji jej zadań.

§ 5

1. Sołectwo decyduje w następujących sprawach:

 1. przysługujących mu praw własności, użytkowania lub innych praw rzeczowych i majątkowych zwanych mieniem gminnym,

 2. wybory jego organów wykonawczych,

 3. mie nia komunalnego przekazanego sołectwu w zarząd, w sprawach bieżącego korzystania z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu na zasadach określonych statutem gminy,

 4. przeznaczenia środków finansowych będących w jego dyspozycji.

2. Sołectwo wyraża opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:

 1. planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego realizacji,

 2. rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa,

 3. w sprawach lokalizacji inwestycji uciążliwych dla środowiska ,

 4. sołectwo występuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza jego możliwości,

 5. sołectwo w celu integracji społecznego działania, współdziała z organizacjami społecznymi zainteresowanymi problematyką miejsca zamieszkania i występującymi na jego terenie różnymi formami samorządu.

 

 

III. ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 6

1. Zebranie wiejskie jako forum demokracji bezpośredniej jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim maja wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

3. Zebranie wiejskie może mieć charakter:

 1. zebrania zwyczajnego

 2. zebrania nadzwyczajnego.

 

 

§ 7

 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek pisemny :

  1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

  2. Wójta Gminy.

 2. Zebranie zwyczajne wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Terminy zebrania ustala i określa sołtys w porozumieniu z Wójt em Gminy.

 3. Zebranie nadzwyczajne odbywa się na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 pkt 1-2 powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 4. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem.

Zawiadomienie powinno zawierać:

 1. informację czy zebranie ma charakter zwyczajny czy nadzwyczajny,

 2. w przypadku zebrania nadzwyczajnego wskazanie na czyj wniosek zebranie jest zwołane,

 3. dokładne określenie daty pierwsze go i drugiego terminu zebrania,

 4. oznaczenie godziny i miejsca zebrania,

 5. podanie proponowanego porządku zebrania,

 6. podanie zakresu proponowanych do podjęcia uchwał.

§ 8

1. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej:

 1. dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

 2. jeżeli zebranie odbywa się w drugim terminie, niezbędna jest obecność co najmniej 30-tu mieszkańców uprawnionych do głosowania,

 3. uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,

 4. zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania mieszkańców, obecnych na zebraniu.

 1. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, gdy zebranie odbywa się w II terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 7 ust. 4 pkt 3.

§ 9

1. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

  1. wybór i odwołanie sołtysa,

  2. wybór i odwołanie rady sołeckiej,

  3. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy sołtysa i rady sołeckiej,

  4. uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz uchwalenie programów działania sołectwa,

    

  5. opiniowanie w zakresie spraw określonych w § 5 ust. 2,

  6. decydowanie o sprawach własności, użytkowania lub innych praw rzeczowych i majątkow ych zwanych mieniem gminnym,

  7. podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu w stosunku do mienia komunalnego przekazywanego w zarząd,

  8. wnioskowanie w sprawach:

  1. zmian w zakresie obsługi produkcyjnej mieszkańców,

  2. dostosowania godzin pracy placówek handlowy ch, usługowych, opieki zdrowotnej i opiekuńczo-wychowawczych do potrzeb ludności,

  3. zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji,

  1. realizacja zadań określonych w § 4 niniejszego statutu w szczególności poprzez:

   1. inicjo wanie czynów społecznych,

   2. przeprowadzanie w sołectwie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego porządku i estetyki wsi,

   3. organizowanie mieszkańców w celu poprawy ochrony przeciwpożarowej w sołectwie oraz zabezpieczenia przeciwpowodzioweg o,

   4. występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu zabezpieczenie opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży, ich wychowanie i wypoczynek,

   5. organizowanie różnych form opieki społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 10

1. Zebranie wiejskie z zastrzeżeniem § 21 prowadzi sołtys.

2. W por ządku obrad każdego zebrania powinno znajdować się sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków, opinii zebrania poprzedniego, które składa sołtys lub członek rady sołeckiej.

 

§ 11

 1. W głosowaniu biorą udział jedynie uprawnieni mieszkańcy sołectwa.

 2. Wyniki g łosowania ogłasza bezzwłocznie prowadzący zebranie.

§ 12

W zebraniu wiejskim mogą brać udział członkowie Rady Gminy, Wójt Gminy oraz upoważnieni przez Wójta Gminy pracownicy Urzędu lub kierownik jednostki organizacyjnej dla referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Poza tym w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.

 

§ 13

 1. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

  1. datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie zebranie się odbyło,

  2. liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza zebrania,

  3. nazwiska zaproszonych gości i oznaczenie ich stano wisk,

  4. stwierdzenie przyjęcia protokołu poprzedniego zebrania,

  5. zatwierdzony porządek obrad,

  6. sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków poprzedniego zebrania,

  7. przebieg obrad, streszczenie przemówień dyskusji oraz sformułowanie zgłoszonych informac ji i uchwalanych wniosków,

  8. informacje o podjętych uchwałach na zebraniu,

  9. podpis osoby prowadzącej zebranie i sekretarza zebrania.

 2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzo wego.

§ 14

 1. Protokół z zebrania powinien być w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazany Wójtowi Gminy.

 2. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały, Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostk om organizacyjnym.

 3. Każdy mieszkaniec danego sołectwa ma prawo wglądu do protokołu, sporządzania z niego notatek oraz wyciągów.

 

IV. SOŁTYS, RADA SOŁECKA

§ 15

 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

 2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

 3. Rada sołecka współdziała w załatwieniu spraw sołectwa w szczególności poprzez:

  Inicjowanie działań społeczno-użytecznych.

 4. Rada sołecka pracuje pod przewodnictwem sołtysa.

 5. Sołtysem i członkiem rady sołeckiej może być wybrany mieszkaniec sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

 6. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 16

Rada sołecka składa się z 10 osób.

 

 

§ 17

Wybory sołtysa i rady sołeckiej z zastrzeżeniem § 21 zarządza Rada Gminy w terminie 1 miesiąca przed upływem ich kadencji.

Szczegółowe zasady dotyczące trybu wyborów sołtysa i rady sołeckiej określa ordynacja wyborcza, stanowiąca załącznik do statutu.

§ 18

 1. Do kompetencji sołtysa należy w szczególności:

  1. reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

  2. organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej,

  3. zwoływanie zebrań wiejskich i przewodniczenie obradom,

  4. kierowanie realizacją uchwał organów gminy zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa,

  5. prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, w tym środkami finansowymi, które gmina przekazała sołectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych,

  6. przewodniczenie radzie sołeckiej,

  7. wstępne opiniowanie wniosków o ulgi w zakresie podatków, opłat i innych należności,

  8. potwierdzanie okoliczności, których przy załatwieniu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,

  9. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności inwestycyjnej,

  10. stosowanie w ramach sołectwa trybu obiegu dokumentów fina nsowych zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy,

  11. sporządzanie rozliczeń m.in. gospodarczej i finansowej działalności sołectwa,

  12. wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów i uchwał Rady Gminy m.in. w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków.

 1. Sołtys jako organ wykonawczy ma prawo uczestniczyć w pracach Rady Gminy, bez prawa uczestnictwa w głosowaniu.

 2. Sołtys otrzymuje zawiadomienie i materiały dotyczące obrad na warunkach przysługujących Radnym Gminy.

 3. Sołtys ma prawo zgłaszania interpelacji i wniosków na sesjach, zabierania głosu w dyskusji zgodnie z regulaminem Rady Gminy.

 4. Gmina ma obowiązek zapewnić sołtysowi:

  1. pomoc i porad ę prawną,

  2. pieczęć sołectwa i pieczęć sołtysa.

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

 1. Przygotowanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań.

 2. Zbieranie wniosków, innyc h wystąpień mieszkańców w sprawie sołectwa.

 3. Podejmowanie uchwał rady w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały zebrania wiejskiego.

 4. Inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

§ 20

 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być odwołani przez zebranie przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują należycie obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrań wiejskich lub dopuszczają się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

 2. Z wnioskiem o odwołanie osób, o których mowa w ustępie 1 może zwrócić się do zebrania Wójt Gminy.

 3. Uchwała o odwołaniu z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.

§ 21

 1. W przypadku odwołania lub wystąpienia sołtysa lub wszystkich członków rady sołeckiej _ Rada Gminy w terminie 30 dni zarządza wybory uzupełniające.

 2. Do czasu wyboru nowego sołtysa, obowiązki pełni zastępca sołtysa lub wyznaczony przez Wójta Gminy członek rady sołeckiej.

 3. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w ordynacji wyborczej.

 

V. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE MIENIA KOMUNALNEGO, GOSPODARKI FINANSOWEJ SOŁECTWA

§ 22

 1. Dochodami sołectwa są:

  1. udział w budżecie gminy w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej,

  2. dotacje celowe z budżetu gminy,

  3. dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych,

  4. saldo środków z roku ubiegłego.

 

 

 

§ 23

 1. Gospodarkę finansową sołectwo prowadzi za pośrednictwem Urzędu Gminy na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego.

 2. Środki finansowe sołectwa winny być przeznaczone w szczególności na:

  1. dofinansowanie czynów społecznych,

  2. wyposażenie, remont i utrzymanie dróg gminnych,

  3. utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarząd sołectwa,

  4. wydatki związane z utrzymaniem lokali, działalnością organów sołectwa,

  5. wydatki związane z utrzymaniem obiektów OSP oraz z zakupem sprzętu przeciwpożarowego,

  6. Wydatki związane z działalnością Oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu.

 3. Uchwalony przez zebranie wiejskie plan finansowo-rzeczowy podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy w terminie do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

 4. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Gminy.

§ 24

 1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada sołtys. Działalność w tym zakresie podlega skwitowaniu przez zebran ie wiejskie.

 2. Nieudzielanie skwitowania jest równoznaczne z odwołaniem w/w organu.

 

 

VI. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA

§ 25

 1. Nadzór nad działalnością sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

 2. Na dzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy.

 3. Działalność finansowa sołectwa podlega nadzorowi i kontroli komisji rewizyjnej Rady Gminy i Skarbnika Gminy.

 4. Wójt zobowiązany jest czuwać, aby dochody sołectwa i świadczenia pobierane na jego rzecz były wydatkowane zgodnie z prawem i statutem.

§ 26

 1. Wójt Gminy oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych są zobowiązani:

  1. uwzględnić w swojej działalności uchwały i opinie organów sołectwa,

  2. w razie konieczności odpowiedzi w sprawach określonych w uchwałach i opiniach organów sołectwa _ udzielić takiej odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania,

  3. w przypadku zajęcia przeciwnego stanowiska do wyrażonego w uchwałach lub opiniach przez organy sołectwa, niezwłocznie przedstawić organom sołectwa to stanowisko na piśmie wraz z uzasadnieniem.

 1. Wójt Gminy, jeżeli uzna, że uchwały i opinie organów sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji _ lub w inny sposób naruszają prawo, powinien wstrzymać ich realizację, zawiadamiając jednocześnie Radę Gminy.

 2. Organy sołectwa zgodnie z ust. 4 mogą wnieść sprzeciw na postępowanie sprzeczne z ust. 1, gdy narusza ono istotne interesy mieszkańców.

 3. Sprzeciw wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania stanowiska do:

  1. Rady Gminy za pośrednictwem Wójta w przypadku gdy stanowisko zostało przedstawione przez kierownika gminnej jednostki organizacyjnej,

  2. Rady Gminy w przypadku gdy stanowisko zostało przedstawione przez Wójta Gminy.

 4. Wójt Gminy badaj ąc sprawę o której mowa w ust. 4 pkt. 1:

  1. uznaje jego zasadność, zobowiązując kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, z której działalnością sprzeciw jest związany, do jego niezwłocznego uwzględnienia,

  2. w razie nie uwzględnienia sprzeciwu wnosi sprawę pod obrady Rady Gminy, której uchwała ostatecznie rozstrzyga sprawę.

§ 27

Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów sołectwa oraz organizuje wymianę doświadczeń w tym zakresie.

 

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 28

Zmiana statutu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy.

§ 29

Niniejszy statut wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Micor Andrzej
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-26 12:45:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-08 10:17:54
 • Liczba odsłon: 3271
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2721376]

przewiń do góry