Ślemień 17.03.2004


PROTOKÓŁ


Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ślemieniu, odbytego w dniach od 15 do 17.03.2004 w siedzibie Urzędu Gminy w Ślemieniu na złożony do Rady Gminy Ślemień wniosek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i udzielenia absolutorium za 2003 rok.

W posiedzeniach komisji udział brali:

1. Danuta Micor - przewodniczący

2. Józef Marcak - członek

3. Czesław Górny - członek

Tematem posiedzeń Komisji Rewizyjnej było przeprowadzenie badania sprawozdania Wójta Gminy

z wykonania budżetu gminy za 2003 rok. Komisja przeprowadziła również kontrolę z wykonania budżetu gminy w trakcie roku oraz wykonania zadań gospodarczych za 2003 rok.


W trakcie posiedzeń Komisja dokonała przeglądu następujących dokumentów:

- analiza informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2003 rok

 • zmiany w budżecie gminy dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta,

 • umowy kredytowe i podstawowe dokumenty finansowo-księgowej,

 • protokoły i uchwały Rady Gminy za 2003 rok,

 • dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji,

 • dokumentację z przeprowadzonych przetargów.

W trakcie badania sprawozdań dodatkowych informacji i wyjaśnień udzielali : Wójt Gminy, Skarbnik Gminy , Sekretarz Gminy.

Budżet Gminy na 2003 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2002 uchwałą Rady Gminy Ślemień IV/24/2002.

W budżecie gminy

plan dochodów wyniósł - 4 246 568 zł

plan wydatków - 4 054 681 zł

rezerwę ogólną - 20 000 zł

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków to kwota 191 887 zł, która przeznaczona została miała być na spłatę kredytu.

W ciągu roku Rada Gminy dokonała zmian w budżecie i na koniec roku 2003 plan dochodów po zmianach wyniósł – 4 189 596 zł , a wykonano je w wysokości – 4 065 481 to stanowi 97,0 % planu.

Wydatki zaś na koniec roku wyniosły wg planu po zmianach – 4 883 377, które wykonano w wysokości 4 776 839 co stanowi 97,8 % planu wydatków.

Na spłatę zaś kredytów przeznaczono kwotę 113 100 zł

Na spłatę pożyczki z WFOŚiGW przeznaczono kwotę 10 037 zł

Dochody własne gminy wynosiły w planie po zmianach 1 429 103 zł, a wykonano w wysokości 1 305 258, co stanowi 91,1 %. Wprowadzenie dodatkowych środków oraz przesunięć w budżecie dokonano na sesjach Rady Gminy podejmując 6 Uchwał Rady przy odbytych łącznie w 2003 roku 8 Sesjach.

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z planu 64 983 zł uzyskano 64 982,16 zł, co stanowi 100%.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,9% natomiast dotacje celowe na finansowanie własnych zadań realizacji na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w 100 %, dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych wykonano w 100 %.

Z wystąpienia Wójta Gminy do władz wyższych uzyskano następujące środki :

 • dotację celową na usuwanie klęsk żywiołowych - odbudowa drogi gminnej „Jasna Górka do kościoła”” w Ślemieniu w wysokości 40 000,00 zł

 • premia termomodernizacyjna 86 729,50- przelana na rachunek kredytowy 16.01.2004 rok (zmniejszenie zadłużenia kredytu zaciągniętego w BISE w kwocie 346 918).

Na wniosek pani Wójt Rada Gminy podjęła uchwałę o współudziale w finansowaniu drogi powiatowej Kocoń – Kurów) w wysokości 100.000 przy łącznej kwocie inwestycji 400.000 zł (udział powiatu żywieckiego 300 000 zł).

W 2003 roku prowadzono następujące wydatki z budżetu:

1. Projekt drogi do Targosza - 3.050,00

2. Wykonanie drogi do Targosza – 26.741,00

3. Projekt drogi Jasna Górka za wodą – 3.661,00

4. Wykonanie drogi Jasna Górka za wodą – 25. 980,00

5. Wykonanie drogi Jasna Górka do kościoła – 82.987,00

6. Projekt drogi Topolami - 4.880,00

7. Projekt drogi Szczelinówka – 3.999,00

8. Remont drogi Kocoń- Marcaki – 13.000,00

9. Opracowanie Audytów – 21 350,00

10. Nadzór nad drogami – 1.000,00

11. Nadzór inwestorski – nad całą termomodernizacją – 5 246,00

12. Kosztorys dodatkowy opinii sali gimnastycznej - 1500,00

13. termomodernizacja Urząd Gminy – 93426,00

14. termomodernizacja Szkoła Podstawowa w Ślemieniu - 220 540,00

15. termomodernizacja Szkoła Podstawowa w Lasie 194 927,00

16. termomodernizacja OSP Kocoń – 38280,00

17. OSP Las posadzka - 9 000,00

18. OSP Kocoń - 2 300

19. Meble w OSP Kocoń – 17 278,00

20. Dach Urzędu Gminy – 3.324,00

21. Koparka na wodociąg - 1500,00

22. Meble Urząd Gminy - 10 664,02

Na powyższe zadania, a także planowane inwestycje na 2003 rok przeprowadzono przetargi zgodnie z umową o zamówieniach publicznych.

 1. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej „Jasna Górka – do kościoła” ,

 2. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej „Jasna Górka za wodą”

 3. Przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej „Do Targosza”

 4. Przetarg nieograniczony na odśnieżanie dróg gminnych,

 5. Termomodernizacja obiektów szkół na terenie gminy była za zgodą Prezesa Zamówień Publicznych przeprowadzona z „wolnej ręki”,

 6. Termomodernizacja obiektów : Budynku Urzędu Gminy i remizy OSP w Koconiu przeprowadzona była w drodze negocjacji z zachowaniem zasad konkurencji.

 7. Wykonano projekty techniczne na drogi gminne „Jasna Górka za wodą”, „Do Targosza”, „Topolami” w Ślemieniu, „Szczelinówka” w Lasie jako zamówienia z wolnej ręki.

 8. Remont drogi gminnej Kocoń Marcaki jako zamówienie z wolnej ręki.

Zadania z pkt 7,8 których wartość nie przekracza kwoty 3.000 EUR zlecane były zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych z tzw. „wolnej ręki”.

Na wszystkie realizowane zadania przez Urząd Gminy sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenia na budowę.

Wszystkie zadania realizowane z budżetu gminy na wniosek Wójta były uzasadnione, wynikały z programu wyborczego, zebrań wiejskich oraz dyskusji na sesjach Rady Gminy.

Szereg zadań dotyczyło stworzenia bazy lokalnej, kulturalnej oświatowej wynikającej w dalszym ciągu z reformy oświaty.

W budżecie gminy uwzględnione były zadania oraz środki na działalność bieżącą następujących instytucji i placówek:

 1. Gimnazjum w Ślemieniu,

 2. Szkoły Podstawowej w Ślemieniu,

 3. Przedszkola w Ślemieniu,

 4. Przedszkola w Lasie,

 5. Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu,

 6. Świetlicy środowiskowej w Lasie,

 7. Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu,

 8. Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu,

 9. Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie,

 10. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 11. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lasie,

 12. Sportu i Kultury Fizycznej,

 13. Urzędu Gminy.

Wszystkie faktury, rachunki dotyczące w/w działalności odpowiadają przepisom o rachunkowości budżetowej, stwierdzone były pod względem rachunkowym i merytorycznym, natomiast prace inwestycyjne i remontowe odbierane były komisyjnie przy udziale inspektorów nadzoru. Na powyższe czynności sporządzono odpowiednie protokoły.

Składniki majątkowe są ewidencjonowane w książkach środków trwałych na podstawie faktur zakupu, protokołów .

W protokołach Rady Gminy odnotowane były informacje Wójta Gminy na temat realizacji zdań gospodarczych i budżetu gminy. Informacje te były akceptowane przez Radę pozytywnie. Wszelka dokumentacja księgowa znajduje się w dziale księgowości Urzędu gminy, prowadzone była rzetelnie i przejrzyście zgodnie z uchwałami Rady Gminy, zarządzeniami Wójta Gminy. Dokumentacja jest odpowiednio zabezpieczona.


Komisja Rewizyjna na podstawie badania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003 składa wniosek do Rady Gminy Ślemień o zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania i udzielenie absolutorium za 2003 rok Wójtowi Gminy Ślemień.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Micor Andrzej
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-04-08 10:55:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Micor Andrzej
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-08 10:55:10
 • Liczba odsłon: 2967
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022832]

przewiń do góry