REFERAT ORGANIZACYJNY

Do Referatu Organizacyjnego należą w szczególności sprawy:

 1. Z zakresu obsługi sekretariatu Wójta i dziennika podawczego , w tym:
  1.  wykonywanie czynności związanych z funkcją reprezentacyjną Wójta,
  2. organizowanie spotkań Wójta z mieszkańcami,
  3. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
  4. związane z funkcjonowaniem OSP W zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy, W tym rozliczanie wykonanych czynności konserwacyjnych W samochodach pożarniczych i wyjazdów tych samochodów, rozliczanie paliwa, ubezpieczenia osób,
  5. rejestrowanie i dokonywanie rozdziału, zgodnie z adnotacją, korespondencji wpływającej do Urzędu, rejestrowanie i wysyłka korespondencji z Urzędu,
  6. prowadzenie obsługi centrali telefonicznej,
  7. prowadzenie spraw związanych z transportem własnym i transportem obcym wykorzystywanym na cele Urzędu,
  8. zabezpieczenie i aktualizacja informacji W Urzędzie.
 2. Współpracy z organizacjami pozarządowymi, społecznymi oraz osobami fizycznymi działającymi na terenie Gminy W zakresie wynikającym z ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Z zakresu organizacji, w tym:
  1. zamawianie pieczęci i tablic urzędowych na potrzeby Urzędu oraz prowadzenie ich ewidencji,
  2. prowadzenie archiwum zakładowego oraz współpraca z archiwum państwowym,
  3. organizowanie zaopatrzenia materiałowo-technicznego Urzędu.
 4. Z zakresu oświaty, w tym:
  1. współpraca z Kuratorium Oświaty i Wychowania w zakresie wykonywania zadań własnych Gminy w dziedzinie oświaty,
  2. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem młodocianych,
  3. prowadzenia dowozu dzieci do szkół,
  4. prowadzenia postępowania W sprawie awansu zawodowego nauczycieli,
  5. nadzoru nad realizacją obowiązku szkolnego,
  6. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej uczniom tj. przyjmowanie wniosków, sprawdzanie ich kompletności, występowanie o konieczne uzgodnienia i opinie, sporządzanie projektu decyzji w sprawie przyznania pomocy materialnej, rozliczenie przyznanej pomocy pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  7. nadzoru nad działalnością szkół i przedszkoli, w tym: współpracy w zakresie opiniowania arkuszy organizacyjnych placówek, prowadzenia Systemu Informacji Oświatowej, współpracy z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie organizacji dowozu dzieci do szkół (harmonogramy dowozu, opieki, wyjazdy autobusów inne niż dowóz dzieci).
 5. Z zakresu obsługi technicznej Urzędu:
  1. bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu biurowego,
  2. zapewnienie czystości i porządku na terenie Urzędu,
  3. oflagowanie budynku Urzędu z okazji świąt państwowych.
 6. Z zakresu obrony cywilnej:
  1. przygotowanie i prowadzenie akcji kurierskiej,
  2. tworzenie bazy danych, gromadzenie i przetwarzanie aktualnych informacji o potencjalnych źródłach zagrożenia ludności,
  3. realizowanie programów wynikających z polityki województwa w zakresie obrony cywilnej,
  4. określenie i planowanie zadań obrony cywilnej na terenie Gminy,
  5. sporządzanie i aktualizacja lokalnych planów obrony,
  6. upowszechnianie zagadnień obrony cywilnej wśród ludności,
  7. organizowanie i prowadzenie ćwiczeń ludności,
  8. wydawanie zaświadczeń w sprawie powszechnego obowiązku obrony,
  9. przygotowanie warunków do tworzenia formacji obrony cywilnej,
  10. organizacja i utrzymywanie systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
  11. prowadzenie magazynu sprzętu i środków obrony cywilnej.
 7. Z zakresu zadań obronnych, W tym związanych z nakładaniem i realizacją świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony.
 8. Prowadzenia księgi kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie.
 9. Z zakresu wykonywania zadań Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 201or. o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności:
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych zgodnie z obowiązkiem nałożonym na Urząd,
  2. przeprowadzanie postępowania sprawdzające osób na stanowiskach pracy związanych z dostępem do informacji niejawnych,
  3. wydawanie lub odmawianie wydania poświadczeń bezpieczeństwa osobom sprawdzanym,
  4. prowadzenie wykazu stanowisk prac zleconych, osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
  5. podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  6. prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych,
  7. współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami służb ochrony państwa,
  8. opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową - oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" - uzyskując ich zatwierdzenie przez Wójta,
 10. Z zakresu prowadzenia spraw kadrowych , w tym:
  1. prowadzenie rejestru pełnomocnictw - upoważnień udzielonych przez Wójta,
  2. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
  3. prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników Urzędu,
  4. prowadzenie spraw urlopowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek, organizacyjnych Gminy,
  5. prowadzenie spraw podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników planowanie, organizowanie oraz prowadzenie ewidencji szkoleń pracowników w różnych formach,
  6. opracowanie wniosków o nadanie pracownikom odznaczeń i wyróżnień,
  7. opracowanie wniosków o pociągnięcie pracowników do odpowiedzialności porządkowej,
  8. nadzór nad gospodarką etatami,
  9. organizowanie prac związanych z przeprowadzeniem ocen kwalifikacyjnych pracowników,
  10. prowadzenie spraw wynikających z ustawowego obowiązku składania oświadczeń majątkowych oraz innych oświadczeń, o których mowa w ustawie o samorządzie gminnym i innych ustawach, przez pracowników samorządowych,
  11. prowadzenia postępowania konkursowego na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
  12. rozliczanie czasu pracy pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
  13. dbałość o przestrzeganie przez pracowników dyscypliny pracy oraz informowanie Wójta o przypadkach jej naruszenia.
  14. prowadzenie spraw BHP, z wyjątkiem przeprowadzania szkoleń pracowników, przestrzegania Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-13 17:17:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-13 17:17:38
 • Liczba odsłon: 1874
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964373]

przewiń do góry