Samodzielne stanowisko z zakresu budownictwa i gospodarki komunalnej

 1. Z zakresu realizowania zadań dotyczących dróg, w tym:

  1. przygotowanie projektów opinii w sprawie przebiegu oraz zaliczania dróg do kategorii wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych,

  2. planowanie zarządzanie i orzekanie w sprawach budowy i modernizacji dróg i chodników w Gminie, lokalizacji w pasie drogowym obiektów oraz wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,

  3. nadzór nad bezpieczeństwem mchu na drogach gminnych i przejazdach kolejowych wraz z oznakowaniem,

  4. budowy dróg, mostów, przepustów, itp.

 2. Z zakresu urbanistyki i architektury, w tym w szczególności sprawy:

  1. przygotowania materiałów i spraw dotyczących projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań przestrzennego kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

  2. opracowania i przedkładania Wójtowi i właściwym Komisjom Rady ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy,

  3. przeprowadzania procedury formalno-prawnej związanej z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  4. prowadzenia rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  5. prowadzenia rejestru wniosków (wraz z rejestrem graficznym) do zmiany planu miejscowego,

  6. przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów nieobjętych planem zagospodarowania przestrzennego,

  7. przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszarów innych gmin jako wyznaczony organ zastępczy,

  8. przygotowania decyzji o wygaśnięciu decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

  9. prowadzenia rejestru (w tym graficznego) wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

  10. przygotowania opinii w sprawie opracowania miejscowych planów obszarów funkcjonalnych wykraczających poza obszar jednostki podziału administracyjnego,

  11. opracowania założeń do planu miejscowego wykraczającego poza obszar Gminy,

  12. przygotowania decyzji o ustaleniu opłaty jednorazowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,

  13. wydawania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  14. przygotowania i wydawania postanowień opiniujących wstępny projekt podziału działki oraz decyzji o warunkach zabudowy,

  15. planowania miejsc pochówku dla zwierząt chorych i padłych w przypadku nadzwyczajnych zagrożeń (np. epidemii),

 3. Z zakresu robót związanych z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi, w tym:

  1. zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych,

  2. decydowanie o zamknięciu cmentarza oraz wydawanie decyzji o przeznaczeniu terenu cmentarnego na inny cel,

  3. organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

 4. Z zakresu inwestycji i pozyskiwania środków unijnych: w tym:

  1. sporządzanie wniosków W sprawie pozyskania środków z funduszy pomocowych oraz ich rozliczanie,

  2. koordynacja i nadzór nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w imieniu Gminy, w tym:

   1. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji oraz wdrażanie inwestycji,

   2. remonty i modernizacja obiektów infrastruktury gospodarczej, nadzorowanie wykonywania budów, modernizacji i remontów zleconych przez Wójta,

   3. udział w naradach i komisjach dotyczących realizowanych inwestycji,

   4. opracowanie i upowszechnianie informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Gminie.

  3. prowadzenie, konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego.

 5. Z zakresu zamówień publicznych, w tym:

  1. koordynowanie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych,

  2. przygotowanie oraz organizowanie i przeprowadzanie procedur w ramach zamówień publicznych,

  3. prowadzenie całości dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych,

  4. udzielanie pomocy kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zamówień publicznych,

  5. prowadzenie rejestru zmówień publicznych, prowadzenie centralnego rejestru umów

 6. Z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami, w tym w szczególności sprawy:

  1. nabywania i zbywania nieruchomości i lokali, dzierżawa, najem, użyczenie nieruchomości, zamiana nieruchomości i przyjmowanie darowizn, tworzenie zasobów gruntów,

  2. oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i trwały zarząd, prowadzenie spraw związanych z wyceną, opłatami i rozliczeniami za nieruchomości,

  3.  przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

  4. prowadzenia postępowań związanych z korzystaniem z prawa pierwokupu,

  5. podziałów, scalania i rozgraniczania nieruchomości,

  6. nadawania nazw i numerów porządkowych nieruchomościom,

  7. nabywania mienia komunalnego oraz wywłaszczania z nieruchomości,

  8. wyrażania zgody na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach Gminy przewodów, urządzeń przesyłowych płynów, gazów i energii elektrycznej, ciągów drenażowych oraz łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń,

  9. powoływania biegłych do spraw dotyczących mienia gminnego, zmian w księgach wieczystych oraz w rejestrze gruntu, związanych z wyceną nieruchomości w celu obliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości terenu, wynikającego z jego wyposażenia w urządzenia infrastruktury (w szczególności wodociąg, kanalizacja, utwardzenie drogi), związanych z wyceną nieruchomości w celu obliczenia tzw. renty planistycznej z tytułu wzrostu wartości gruntu, wynikającego ze zmiany jego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

 7. Prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi.

 8. Z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa, leśnictwa, ochrony przyrody, w tym w szczególności sprawy:

  1. przyjmowania, rozpatrywania wniosków i przygotowywania decyzji w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników oraz współpraca z Referatem Finansowym w sprawie rozliczenia dotacji na ten cel,

  2. rozpatrywania interwencji, wniosków i naruszeń w zakresie ochrony środowiska,

  3. tworzenia terenów zieleni, konserwacja drzewostanu,

  4. współdziałania ze służbami ochrony przyrody i zabytków w zakresie sprawowania opieki nad pomnikami przyrody i ochroną krajobrazu,

  5. wydawania zezwoleń w zakresie usuwania drzew i krzewów, wymierzania kar pieniężnych za niszczenie terenów zieleni lub samowolne usuwanie drzew, naliczania opłat z tytułu wycinki,

  6. prowadzenia uzgodnień w sprawie ustanowienia parków, określania jego granic oraz sposobu ochrony,

  7. przygotowania zarządzeń dotyczących potrzeby wykonania niektórych prac na rzecz przyrody,

  8. nadzoru nad właściwą realizacją uchwały porządkowej,

  9. wydawania zezwoleń dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych,

  10. realizacji zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze,

  11.  propagowania proekologicznych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska,

  12. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie,

  13. wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne, prowadzenie rejestru psów,

  14. współpracy z służbami weterynaryjnymi w zakresie profilaktyki i lecznictwa zwierząt,

  15. współpracy z jednostkami specjalistycznymi w zakresie produkcji roślinnej,

  16. opiniowania programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

  17. przygotowania wniosków w sprawie pozyskiwania środków na cele ochrony przyrody,

  18. prowadzenia spraw związanych z melioracją i gospodarką wodną w zakresie kompetencyjnym,

  19. prowadzenie rejestru spółek wodnych i nadzór nad ich działalnością,

  20. prowadzenia rejestru szamb i oczyszczalni przydomowych,

  21. wydawania zaświadczeń w sprawie posiadania gospodarstwa rolnego, pracy w gospodarstwie oraz przygotowywanie dokumentów w sprawie zeznań świadków o pracy w gospodarstwie,

  22. organizowania i przeprowadzania spisów rolnych w Gminie.

 9. Zarządzania budynkami komunalnymi, gospodarowanie lokalami w tych budynkach, prowadzenia okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów komunalnych i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie oraz dbałość o właściwy stan techniczny tych budynków, nadzór nad remontami wykonywanymi W budynkach stanowiących własność gminy lub przekazanych w trwały zarząd.

 10. Zabezpieczenia lokali na rzecz osób pozbawionych mieszkań na skutek klęski żywiołowej.

 11. Zapewnienia ochrony budynków i ubezpieczenia mienia gminnego, w tym pojazdów stanowiących własność Gminy z wyjątkiem ubezpieczenia samochodów OSP.

 12. Prowadzenia zagadnień związanych z ewidencją działalności gospodarczej, funkcjonowaniem handlu, gastronomii i usług.

 13. Prowadzenia kontroli działalności gospodarczych pod względem zgodności z obowiązującym prawem.

 14. Udzielania koncesji na działalność w zakresie przewozów pasażerskich na terenie Gminy, w tym przygotowywania opinii w sprawie utworzenia lub zmian W przebiegu linii komunikacyjnych przebiegających przez teren Gminy.

 15. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z naliczaniem opłat za korzystanie z tych zezwoleń.

 16. Z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym wykonywanie, prowadzenie, aktualizowanie, przechowywanie dokumentacji Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego ( GZRK) i uczestniczenie w pracach Zespołu.

 17. Z zakresu promocji:

  1. współpraca z prasa i innymi mediami, przygotowywanie materiałów promocyjnych o działalności gminy i jej jednostek organizacyjnych,

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Roman Wajdzik
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-14 09:59:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Czernek Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-23 11:28:15
 • Liczba odsłon: 2207
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022757]

przewiń do góry