REFERAT FINANSOWY


 1. Przygotowania i realizacji budżetu , w tym:
  1. gromadzenie materiałów oraz opracowanie projektu budżetu Gminy zgodnie z uchwałą Rady w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu Gminy,
  2. sporządzanie projektów uchwał Rady w sprawie zmian w budżecie Gminy lub innych dotyczących finansów Gminy oraz przedkładanie ich w obowiązującym terminie do zaopiniowania przez odpowiednią Komisję Rady a następnie do zatwierdzenia przez Radę,
  3. przygotowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu,
  4. sporządzanie projektów zarządzeń Wójta oraz przedkładanie ich w obowiązującym terminie do zatwierdzenia przez Wójta,
  5. bieżąca realizacja budżetu Gminy oraz okresowe informowanie organów Gminy o przebiegu jego realizacji,
  6. opiniowanie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zadań realizowanych poza budżetem przed ich zatwierdzeniem,
  7. opracowanie planów finansowych z zakresu zadań administracji rządowej zleconych Gminie, negocjowanie wysokości środków, ich realizacja,
  8. prowadzenie komputerowej ewidencji księgowej operacji gospodarczych, na podstawie dowodów księgowych Urzędu Gminy,
  9. uzgadnianie kont rozrachunkowych z jednostkami podległymi,
  10. prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji Gminy,
  11. sporządzanie i przekazywanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej Gminy,
  12. finansowe rozliczanie otrzymanych dotacji z budżetu państwa oraz z innych źródeł,
  13. finansowe rozliczanie dotacji udzielonych, W tym udzielonych w ramach konkursów,
  14. prowadzenie ewidencji środków trwałych, materiałów i wyposażenia, rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu, jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez Urząd,
  15. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego, p) obsługa finansowo - księgowa Urzędu Gminy, jako jednostki sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym dokonywanie płatności,
  16. finansowe rozliczenie inwestycji realizowanych przez Gminę,
  17. współpraca z organami administracji rządowej ( Izby i Urzędy Skarbowe) oraz bankami,
  18. prowadzenie kasy w Urzędzie.
 2. Podatków i opłat, a w szczególności:
  1. przygotowanie projektów uchwał Rady w zakresie wysokości stawek podatkowych oraz stosowanie ulg i obniżek stawek tych podatków,
  2. prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych oraz innych wpływów Gminy (wymiar, egzekucja, pobór podatków i opłat, opracowanie decyzji dotyczących ulg i umorzeń w spłacie zobowiązań podatkowych),
  3. analiza zeznań i deklaracji podatkowych składanych przez osoby fizyczne, prawne oraz przez podatników podatku od środków transportowych,
  4. wprowadzanie zmian geodezyjnych na podstawie wykazów otrzymanych ze Starostwa Powiatowego,
  5. prowadzenie księgowości podatkowej Gminy jako organu podatkowego,
  6. przygotowywanie niezbędnych sprawozdań z księgowości podatków i opłat,
  7. prowadzenie ewidencji należności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT oraz ich rozliczenie, w tym prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
  8. przedstawianie Wójtowi propozycji dotyczących odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru, rozłożenia na raty oraz stosowania ulg w zakresie podatków i opłat,
  9. prowadzenie całości gospodarki drukarni ścisłego zarachowania (wydawanie i rozliczanie),
  10. rozliczanie inkasentów z zainkasowanych podatków i opłat,
  11. przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń na wniosek podatników.
 3. Płacowe pracowników Urzędu w tym:
  1. prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, w tym naliczanie i wypłata wynagrodzeń pracowników Urzędu z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło,
  2. zgłaszanie i wygłaszanie pracowników do ZUS,
  3. sporządzanie niezbędnych deklaracji rozliczeniowych dla ZUS i Urzędu Skarbowego,
  4. przygotowywanie zaświadczeń Rp-7,
  5. przygotowywanie wypłat diet za pełnienie czynności społecznych i obywatelskich,
  6. realizacja ubezpieczeń pracowniczych, funduszy i innych wydatków pracowniczych,
  7. prowadzenie obsługi finansowej funduszu socjalnego i mieszkaniowego Urzędu,
  8. wydawanie zaświadczeń o zarobkach.


    Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pępek Weronika
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-25 10:44:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Roman Wajdzik
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-13 17:00:10
 • Liczba odsłon: 5360
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2964387]

przewiń do góry