Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIX/233/2002

Rady Gminy w Ślemieniu

z dnia 27 luty 2002 r.

 

 

S T A T U T

 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§  1

 

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu zwany dalej GOPS jest samodzielną jednostką organizacyjną, utworzoną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.
 2. Ośrodek działa  w oparciu o przepisy:

1/   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ jt.Dz.U. z 1996 r. Nr 13

      poz.74 z późn. zm./

2/   ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej / j.t.Dz.U. z 1998 r. Nr 64

      poz.414 z późń. zm./

3/   ustaw z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych/ Dz.U. Nr 155,

      poz.1014 z późn. zm./

4/   innych właściwych aktów prawnych,

5/   niniejszego  Statutu.

 

                                                             § 2

 

Siedzibą i terenem działania GOPS jest  gmina Ślemień. Ośrodek mieści się w lokalu Urzędu Gminy Ślemień 430

 

§ 3

 

Bieżący nadzór nad działalnością  GOPS sprawuje Zarząd Gminy Ślemień.

 

ROZDZIAŁ  II

 

Zakres działalności.

 

§ 4

 

1.GOPS realizuje własne i zlecone gminie zadania z zakresu pomocy społecznej polegające

   w szczególności na:

   1/ rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz poddaniu analizie i ocenie zjawisk będących

       ich źródłem,

   2/ organizowaniu funkcjonowania pomocy społecznej na terenie gminy z uwzględnieniem

       rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej,

   3/ wydawaniu decyzji  o przyznaniu i wypłacie świadczeń przewidzianych ustawą

       pomocy społecznej oraz innych ustaw,

   4/ pobudzaniu społecznych aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych

       osób i rodzin,

   5/ prowadzenie fachowej działalności socjalnej/ praca socjalna/ ukierunkowanej na pomoc

       osobom i rodzinom w odzyskaniu lub wzmocnieniu zdolności do funkcjonowania w

       społeczeństwie,

   6/ wykonywanie innych zadań przewidzianych do wykonania przez gminę jako zadania

       własne bądź zlecone na podstawie ustaw i zawartych porozumień.

2.GOPS  realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz

    zasadami określonymi przez Radę gminy w Ślemieniu, natomiast zadania zlecone

    zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez administrację rządową.

 

§ 5

 

W ramach zadań określonych  w § 4 ust.1 GOPS wykonuje:

1/ zadania własne gminy, do których w szczególności należą:

a.       prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym, oraz kierowanie do nich osób

wymagających opieki,

b.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,

c.       przyznawanie pomocy rzeczowej,

d.      przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,

e.       przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,

f.        udzielanie schronienia ,posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

g.       świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

h.       udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne,

i.         udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia

losowego,

j.        udzielanie pomocy poprzez prace socjalną i  poradnictwo specjalistyczne, pomoc

          w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu 

          kontaktów z otoczeniem,

k.      sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

l.         zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników  i warunków realizacji zadań

wymienionych.

 

2/ zadania zlecone gminie do których należą w szczególności:

a.       przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, rent socjalnych,

b.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, okresowych specjalnych i okresowych gwarantowanych,

c.       opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby do tego uprawnione,

d.      opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

e.       przyznawanie i  wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,

f.        przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,

g.       świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

h.       zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,

i.         utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania określone w pkt. a-i.

 

§ 6

 

1. Zadania z zakresu pomocy społecznej GOPS realizuje   przy współpracy z działającymi    na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

    2. GOPS przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy

    społecznej   i innymi instytucjami w zakresie pomocy społecznej z poza terenu gminy.  

 

 

ROZDZIAŁ   III

 

Organizacja i zarządzanie

 

                                                                   § 7

 

 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i działa jednoosobowo na podstawie  pełnomocnictwa udzielonego przez  Zarząd Gminy w Ślemieniu.
 2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest odrębna zgoda Zarządu Gminy.
 3. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Zarząd Gminy w  Ślemieniu.
 4. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy.
 5. W razie nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodka wykonuje w imieniu Ośrodka pisemnie upoważniony przez Kierownika pracownik.

 

                                                                     § 8

 

1.      Kierownik GOPS odpowiada przed Radą Gminy za właściwą realizację przypisanych

zadań, oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo – rzeczowych.

2.      Kierownik wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnień udzielonych

przez Radę Gminy na podstawie art.46 ust.5 ustawy o pomocy społecznej z dnia

            29 listopada 1990 r.

 1. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności

Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 1. Kierownik Ośrodka sprawuje nadzór nad gospodarką finansowo- księgową jednostki,

i  nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

 1. Pracownicy Ośrodka winni posiadać określone przepisami kwalifikacje odpowiednie

do zajmowanego stanowiska.

 

 

 

 

 

§ 9

 

Do obowiązków i uprawnień Kierownika GOPS należy w szczególności:

 1. zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy,
 2. wykonywanie czynności ze stosunku pracy osób zatrudnionych w GOPS,
 3. podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności GOPS,
 4. nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w GOPS pracownikami.
 5. wydawanie  wewnętrznych aktów normatywnych, instrukcji służbowych zarządzeń.

 

§ 10

 

Rada Gminy w Ślemieniu uchwala niektóre zasady odpłatności za świadczenia z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek.

 

ROZDZIAŁ IV

 

Gospodarka finansowa i mienie

 

§ 11

 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego gminy, prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1889 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155, poz. 1040 z późn.zm. /

 

§ 12

 

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Gminy.

 

§ 13

 

Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.

 

§ 14

 

Ośrodek posiada wyodrębniony  rachunek bankowy. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U.Nr 121 poz.591 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku /Dz.U.Nr 153 poz.1752/.

 

§ 15

Skarbnik Gminy Ślemień sprawuje nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka w zakresie rozliczeń z budżetem gminy.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  V

 

Postanowienia ogólne.

 

§ 16

 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nadaje Rada Gminy w Ślemieniu.

 

§ 17

 

Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Gminy w Ślemieniu.

 

§ 18

 

Ośrodek używa pieczątki podłużnej w brzmieniu:

                                     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu.

 

 

 

      Przewodniczący Rady Gminy w Ślemieniu
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Micor Andrzej
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-03-22 12:08:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Micor Andrzej
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-22 12:08:32
 • Liczba odsłon: 3631
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2808337]

przewiń do góry