Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Ślemieniu


Rozdział I

Ogólne informacje o szkole:

1. Typ i nazwa szkoły: sześcioklasowa szkoła podstawowa

2. Siedzibą szkoły jest: Ślemień

3. Do obwodu szkoły należą wsie: Ślemień, Kocoń.

4. Szkołę prowadzi: dyrektor mgr Beata Kościelniak.

5. Organem sprawującym nadzór nad szkołą jest Delegatura Nadzoru Pedagogicznego Śląskiego Kuratorium Oświaty z siedzibą w Bielsku-Białej

6. Celem Szkoły jest:

a) kształcenie i wychowanie przygotowujące do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie.

b) kształcenie i wychowanie służące rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego.

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi zgodnie z zarządzeniem. Ministra Edukacji Narodowej o ramowych planach nauczania sześć lat. W związku z trudnymi warunkami lokalowymi, w szkole wprowadzono sześciodniowy tydzień pracy. Świadectwo ukończenia szkoły uprawnia do kontynuowania nauki w gimnazjum. Załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 15.02.1999r. (poz. 131).
Rozdział II

Cele i zadania Szkoły


1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły.

2. Przygotowuje uczniów do uzyskania jak najlepszych wyników testu kompetencji.

3. Zapewnia uczniom warunki do:

a) zaspokajania potrzeb, rozwijania swoich zdolności i zainteresowań

b) rozwijania takich cech jak: wrażliwość, godność, samodzielność, odpowiedzialność, wytrwałość, obowiązkowość

c) kształcenie umiejętności współżycia w zespole

d) korzystanie z różnych źródeł wiedzy

e) kształcenie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów, dyskutowania i prezentowania własnych poglądów

f) rozwijania umiejętności samokontroli i samooceny

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej "wychowawcą".

Dla zapewnienia, ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania w danym typie szkoły, szczególnie w klasach I-III szkoły podstawowej.


Rozdział III

Sposoby wykonywania zadań

1. Szkoła wykonuje zadania dydaktyczne poprzez:

1) Zorganizowanie kształcenia na podstawie ramowego planu nauczania dla Szkoły Podstawowej.

2) Opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania.

3) Realizowanie podczas zajęć edukacyjnych podstaw programowych zgodnych

z rozporządzeniem MEN.

4) Opracowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, zapewniającego realizację jego

funkcji informacyjnej, motywującej i wspomagającej.

5) Dokumentowanie przebiegu nauczania.

6) Stworzenie warunków umożliwiających sprostaniu wymagań edukacyjnych uczniom

z dodatkowymi potrzebami

7) Organizowanie różnych form zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych sprzyjających rozwojowi uzdolnień i zainteresowań każdego ucznia a w szczególności:

a) kół zainteresowań,

b) zespołów artystycznych,

c) zajęć rekreacyjno - sportowych i turystycznych,

d) konkursów i zawodów.

1) Zorganizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów słabych.

1. Zadania wychowawcze są realizowane w oparciu o program wychowawczy szkoły wypracowany przez nauczycieli przy pomocy rodziców, uczniów i organizacji społecznych.

2. Zasady wykonywania zadań opiekuńczych.

1) Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych

i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia.

2) Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów wychowawczych.

3) Nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach,

w sanitariatach, na klatkach schodowych, oraz na wybiegu w okresie letnim.

4) Dyżur wychowawczy rozpoczyna się 5 minut przed zajęciami dydaktycznymi, równo

z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się równo z dzwonkiem kończącym przerwę.

5) Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel odbywający daną lekcję.

6) Za bezpieczeństwo uczniów pozostawionych w klasach w czasie przerwy odpowiedzialny jest nauczyciel, który ma dyżur.

7) Nauczyciele w razie potrzeby mają obowiązek zgłoszenia dyrekcji o konieczności zwiększenia ilości osób dyżurujących.

8) Za bezpieczeństwo uczniów przebywających na boisku szkolnym odpowiada nauczyciel dyżurujący na podwórku.

9) Za bezpieczeństwo uczniów przebywających na świetlicy oraz uczniów dowożonych odpowiada nauczyciel świetlicy.

10) Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają:

a) kierownik wycieczki i opiekunowie grupy,

b) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udającej się poza teren szkoły, lecz w obrębie gminy bez korzystania z publicznych środków lokomocji, opiekę sprawuje co najmniej jeden nauczyciel nad grupą 30 uczniów,

c) na wycieczce udającej się poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków lokomocji w obrębie tej samej miejscowości, opiekę sprawuje jeden nauczyciel na 15 uczniów,

d) na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawuje jeden nauczyciel nad grupą 10 uczniów a kierownik wycieczki musi posiadać odpowiednie uprawnienia,

e) ubezpieczenie młodzieży i nauczycieli uczestniczących w wycieczkach szkolnych jest obowiązkowe,

1) Wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z obiektami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej.

2) Opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu i wzroku organizuje wychowawca klasy przy pomocy pielęgniarki i rodziców.

3) Opiekę nad uczniami i pomoc z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych organizuje wychowawca i dyrektor.

4) Stałą lub doraźną pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej organizuje dyrektor w porozumieniu z wychowawcami klas.

5) Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.

6) Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania.

7) Samorząd klasowy lub rada klasowa rodziców w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się z prośbą do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy.

8) Szkoły przez wychowawców ma stały kontakt z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki. Kontakty mogą być w formie indywidualnej lub klasowych spotkań.

9) Szkoła współdziała z przychodnią psychologiczno - pedagogiczną w Żywcu, świadczącą poradnictwo specjalistyczne, pomoc dzieciom i rodzicom.

10) Szczegółowe zasady systemu oceniania określa załącznik nr 1 do Statutu Szkoły.Rozdział IV

Organy Szkoły


I. Organami Szkoły są:

1. Dyrektor Szkoły

2. Rada Pedagogiczna

3. Rada Szkoły

4. Samorząd Uczniowski


II. Kompetencje poszczególnych organów:


Ad. 1. Dyrektor Szkoły.

Dyrektor jest wybierany w drodze konkursu zgodnie z art.56 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 IX 1991r.


Do obowiązków dyrektora należy:

· Opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły (program dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy szkoły, roczny plan. pracy, arkusz organizacyjny szkoły, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć).

· Opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły.

· Dobór kadry pedagogicznej oraz zatrudnienie jej.

· Dobór pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnianie.

· Konsultacja zatrudnienia i zwalniania pracowników z Delegaturą Nadzoru Pedagogicznego Śląskiego Kuratorium Oświaty z siedzibą w Bielsku-Białej.

· Opracowanie regulaminu premiowania pracowników administracyjnych i obsługowych.

· Kierowanie całokształtem działania szkoły, a w szczególności:

a) przyjmowanie uczniów do szkoły i sprawdzanie realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego,

b) sprawdzanie i sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stworzenie warunków do harmonijnego ich rozwoju, współdziałanie z Samorządem Uczniowskim,

c) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,

d) pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz ocenianie tej kadry,

e) organizowanie współdziałania z Radą Szkoły i zapewnienie jej realnego wpływu na działalność szkoły,

f) dbałość o ścisłe realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

g) wnioskowanie do Kuratorium Oświaty w sprawie rozwoju bazy materialno - technicznej szkoły, opracowanie projektu wydatków do budżetu szkoły,

h) realizowanie zarządzeń Ministerstwa Oświaty, Kuratorium Oświaty, Delegatury Kuratorium Oświaty oraz uchwał Rady Pedagogicznej,

i) okresowe informowanie Rady Pedagogicznej o wynikach działania szkoły


Dyrektor ma prawo do:

· Wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom, szkoły,

· Zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły po uzgodnieniu z Delegaturą Kuratorium Oświaty.

· Premiowania i nagradzania pracowników zgodnie z "Regulaminem premiowania i nagradzania", a także udzielania kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy.

· Przyjmowanie uczniów do szkoły.

· Formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników.

· Decydowanie o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej funkcjonowania bieżącego.

· Wykorzystanie, według swego uznania (po konsultacji z Radą Pedagogiczną) środków finansowych przyznanych, na działalność szkoły.

· Reprezentowanie szkoły na zewnątrz i podpisywania dokumentów i korespondencji.

·

Dyrektor odpowiada

Przed Kuratorium Oświaty i Delegaturą Kuratorium Oświaty za:

· Poziom uzyskiwanych przez, szkołę wyników nauczania i wychowania oraz. za opiekę nad dziećmi.

· Zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu.

· Bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły i podczas zajęć organizowanych przez, szkołę, oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych.

· Celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność szkoły.

· Zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej

· Za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

Dyrektor szkoły może być odwołany ze stanowiska przed upływem kadencji na własną prośbę lub przez Kuratorium Oświaty zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

Dyrektor szkoły powierza:

· Każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanym "wychowawcą".

· Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania w kl. I - III szkoły podstawowej.

· W uzasadnionych przypadkach, na prośbę rodziców uczniów dyrektor szkoły ma prawo zmienić nauczyciela lub wychowawcę.

W szkole jest stanowisko wicedyrektora pełnione przez mgr Zofię Szymiczek, która jest odpowiedzialna za sprawy wychowawcze.

W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor szkoły.


Ad 2. Rada Pedagogiczna.


1) Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni i pielęgniarka szkolna bez względu na wymiar czasu pracy.

2) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

3) W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział na zaproszenie jej przewodniczącego zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.

4) Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

5) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

6) Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7) Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

a) Uchwalenie regulaminu własnej działalności.

b) Zatwierdzenie planów pracy szkoły wnoszonych przez dyrektora.

c) Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

d) Podejmowanie uchwały przez Radę o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły.

e) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole wymagających jednak uzgodnienia z Kuratorium Oświaty.

8) Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:

a) arkusza organizacyjnego szkoły,

b) tygodniowego rozkładu zajęć w szkole,

c) decyzji dyrektora w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność szkoły

9) W przypadku wstrzymania przez dyrektora szkoły realizacji uchwały Rady Pedagogicznej - sprawę rozstrzyga Kuratorium Oświaty i Delegatura Kuratorium Oświaty w ciągu 14 dni.

10) W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor Szkoły.
Ad. 3. Rada Szkoły.


1. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie:

a) nauczyciele wybierani przez ogół nauczycieli

b) rodzice wybierani przez ogół rodziców

c) uczniowie wybierani przez ogół uczniów

d) Rada powinna liczyć co najmniej 12 osób

e) Rada uchwala regulamin swej działalności oraz przewodniczącego

f) zebrania są protokołowane

g) szczególnym celem rady jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły

2. Zadaniem Rady Szkoły jest:

a) aktywizowanie rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły

b) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły a także ustalenie zasad ich użytkowania

c) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Szkole

d) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły

e) Rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.

f) Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych, dzieci.


Ad. 4. Samorząd Uczniowski.


Samorząd Uczniowski jest organem wspomagającym pracę wychowawczą na terenie szkoły.

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

1. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego.

a) regulamin opracowany przez samorząd nie jest sprzeczny ze statutem szkoły

2. Udział Samorządu Uczniowskiego w zarządzaniu szkołą (udział młodzieży w zebraniach Rady Pedagogicznej i Zespołu Nauczycielskiego - Wychowawczego).

3. Dyskusja na temat treści zawartych w Kodeksie Ucznia (zmiany naniesione przez uczniów do Kodeksu Ucznia).

4. Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

5. Redagowanie gazetki Rady Samorządu Uczniowskiego.

6. Organizowania konkursu "Na najładniejszą klasę".

7. Prowadzenie Złotej Księgi Uczniów.

8. Prowadzenie gazetki szkolnej.

9. Opracowanie terminarza dyżurów uczniowskich na korytarzach i boisku szkolnym.Rozdział V

Organizacja Szkoły


1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, oraz planu finansowego szkoły do 30 kwietnia każdego roku.

3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja każdego roku.. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

a) liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

b) liczbę godzin zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

a) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

b) Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

c) W klasach I-III prowadzone jest kształcenie zintegrowane.

5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

6. Szkoła jest placówką oświatowo - wychowawczą kształcącą dzieci od klasy I do klasy VI włącznie. W każdej klasie, organizuje się do dwóch równoległych oddziałów klasowych (a, b).

7. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział

8. Oddział klasowy liczy do 25 uczniów.

9. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

10. Szkoła realizuje program zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla szkoły podstawowej. Plan nauczania szkoły jest aktualny zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

11. Zajęcia wychowania fizycznego, muzycznego, plastyki prowadzone są w grupach, oddzielnie dla chłopców i dziewcząt od klasy V.

12. Obok zajęć obowiązkowych szkoła organizuje zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne w ramach możliwości finansowych.

13. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z obiadów oraz bezpłatne dowożenie uczniów do szkoły. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Szkoły, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia albo z uwzględnieniem refundowania im opłat ponoszonych w stołówce przez Urząd Gminy - Dział Pomocy Społecznej.

14. Zajęcia szkolne lekcyjne i pozalekcyjne zaczynają się od godz. 800 a kończą się 1555.

15. Tygodniowy rozkład zajęć w kl. I - III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

16. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń.

17. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

18. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w pkt. 15, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

19. Szkoła może organizować zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

20. Szkoła może przyjmować słuchaczy (studentów) szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne na podstawie skierowań uczelni i organizacji prowadzących.

21. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.


a) Szkoła prowadzi świetlicę szkolną w godzinach od 700 do 1400.

b) Do zadań świetlicy należy:

· Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

· Tworzenie grup pomocy koleżeńskiej.

· Praca w zespołach wyrównawczych.

· Zapoznanie uczniów z organizacją pracy świetlicy.

· Zapoznanie uczniów z przepisami bhp na zajęciach świetlicowych.

· Zapoznanie uczniów, za sprawami sanitarno - higienicznymi.

· Prowadzenie zadań administracyjno - finansowych świetlicy.

d) Opiekę nad uczniami przebywającymi na świetlicy szkolnej spełniają dwie wychowawczynie świetlicy.

e) Regulamin świetlicy szkolnej.

· Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie, a szczególnie dojeżdżający do Szkoły Podstawowej w Ślemieniu.

· Każdy uczeń przebywający w świetlicy oraz korzystający z dożywiania zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.

· Uczniowie ww. odpowiadają materialnie za zniszczone sprzęty zarówno te będące w wyposażeniu świetlicy jak i stołówki.


Korzystanie z dożywiania.

1. Uczniowie, którzy korzystają z dożywiania zobowiązani są do oddawania talerzy i sztućców, kubków w stanie, nienaruszonym.

2. Powinni pamiętać również o bezpieczeństwie i higienie podczas jedzenia.

3. Zobowiązani są także do zachowania czystości oraz pełnienia dyżurów po posiłkach.

Korzystanie z gier i zabawek.

1. Każdy uczeń wypożyczający gry lub zabawki odpowiada materialnie za każdą z tych rzeczy.

2. Uczeń ma obowiązek odkupić zniszczoną rzecz.

Bezpieczeństwo w czasie zajęć świetlicowych.

1. Obowiązkiem każdego ucznia przebywającego w świetlicy jest wykonywanie poleceń wychowawców świetlicy oraz zachowanie szczególnej ostrożności w czasie zabaw ruchowych.


Biblioteka szkolna.


W szkole działa również biblioteka szkolna. Biblioteka jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

1. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, rodzice, administracja szkolna.

2. Biblioteka szkolna gromadzi księgozbiór, wypożycza książki i prowadzi zajęcia dydaktyczne z uczniami.

3. Biblioteka szkolna czynna jest 30 godzin wciągu tygodnia tj. od godz. 900 do 1500.

Do zadań biblioteki należy:

1. Udostępnienie nauczycielom zbioru, wypożyczanie książek.

2. Udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych.

3. Realizacja programu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego.

4. Pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych.

5. Praca z aktywem bibliotecznym.

6. Praca biblioteczno - techniczne.

7. Bibliotekarka ma obowiązek prowadzić całą dokumentację biblioteki.

Regulamin biblioteki.

Prawa i warunki korzystania.

1. Z wypożyczalni korzystać mogą wszyscy uczniowie, którzy dobrze opanowali technikę czytania.

2. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki i zapamiętać sobie dni otwarcia.

3. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczoną książkę.

4. Na dwa tygodnie przed końcem roku, wszystkie książki muszą być zwrócone.

wypożyczanie książek.

1. Czytelnik może wypożyczyć książki na swoje nazwisko.

2. Nie można książek wypożyczonych oddawać komu innemu.

3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i uzasadnić prośbę o jej prolongatę.


Poszanowanie książek.

1. Czytelnik przechowuje książki w obłóżce.

2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie książki jest niemożliwe, powinien uczeń za nią zapłacić.

3. Książka jest przyjacielem ucznia, toteż należy ją szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem.


Rozdział VI

Prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów.

Nauczyciele

Nauczycieli zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów ogólnych prawa pracy dyrektor szkoły, działając z upoważnienia Kuratorium Oświaty. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w szkole są posiadane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole podstawowej, które są ustalone w przepisach Ministra Edukacji Narodowej. Pensum pracy godzin nauczyciela określa się jako pensum, w publicznej szkole podstawowej. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły, związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo - wychowawczego. Wynagrodzenie nauczyciela oblicza się na podstawie obowiązujących stawek wynagrodzenia zasadniczego Ministra Edukacji Narodowej.

1) Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność nauczycieli.

a) Obowiązkiem nauczyciela jest realizacja programów nauczania i wychowania i opieki przydzielonych mu klas, a także realizacji zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły.

b) Obowiązkiem nauczyciela jest zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach w szkole oraz organizowanych przez szkołę.

c) Obowiązkiem nauczyciela jest stałe podnoszenie swoich, umiejętności zawodowych, a więc podejmowanie doskonalenia zawodowego w dostępnych formach.

2) Nauczyciele mają prawo do:

a) Formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, wymagają jednak zatwierdzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

b) Decydowania o podręcznikach, środkach, dydaktycznych i metodach kształcenia uczniów.

c) Oceniania uczniów zgodnie z ich postępami i zachowaniem.

3) Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:

a) Poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów.

b) Bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonych ich opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę, oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków.

c) Za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, zgodnie z osiągnięciami współczesnej nauki.

d) Ponoszą odpowiedzialność za warsztat pracy.

e) Stymulowanie rozwodu psychofizycznego uczniów, ich zdolności, zainteresowany oraz. pozytywnych cech charakteru w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.

f) Bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

g) Udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.

h) Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.


Wychowawca.

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie.

2) Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.

3) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

Wychowawca w celu realizacji zadań:

a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

b) planuje, i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

I) różne formy życia zespołów ego y rozwijające jednostki i intrygujące zespół uczniowski,

II) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami)

d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

I) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,

współdziałanie z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich

II) działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich- pomocy w swoich działaniach,

III) włączania ich w, sprawy życia klasy i szkoły,

e) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

f) wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych,

g) młodym nauczycielom - wychowawcom powierza się nauczyciela opiekuna.


W szkole działa Komisja Wychowawców Klas, której celem jest działalność wychowawcza wśród uczniów, rozszerzająca i wzbogacająca działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły.


Pracownicy niepedagogiczni

Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy dyrektor szkoły. Zakres obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych oblicza się na podstawie stawek zaszeregowania, zgodnych z taryfikatorem zatwierdzonym przez MEN dla placówek oświatowych. Wynagrodzenie to może być powiększone o premię uznaniową do 30%. Decyzję co do wynagrodzenia zasadniczego oraz premii uznaniowej podejmuje dyrektor szkoły.


Uczniowie

1. Do szkoły może być zapisany każdy uczeń posiadający świadectwo promocji do danej klasy, a do klasy pierwszej, uczeń zapisany do szkoły w swoim rejonie szkolnym.

2. Uczniowie, mogą być przyjmowani do szkoły także w ciągu roku szkolnego.

3. Uczeń może być przeniesiony do innej szkoły w przypadku naruszenia regulaminu uczniowskiego.

4. Uczniowie do szkoły podstawowej uczęszczają od siódmego roku życia do piętnastego, a nie później niż do siedemnastego roku życia


Uczeń ma prawo do:

1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu, w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.

3. Korzystanie z pomocy doraźnej (finansowej).

4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym.

5. Swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.

7. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.

8. Pomocy w przypadku trudności w nauce.

9. Korzystanie z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego.

10. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.

11. Wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.


Uczeń ma obowiązek:

1. Przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły.

2. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.

3. Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

4. Odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój.

5. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

6. Godnie reprezentować szkołę.


W stosunku do uczniów stosuje się nagrody i kary, uwzględniając następujące zasady:

1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej uczeń może być czasowo zawieszony w prawach ucznia, przeniesiony do innej szkoły, lub skreślony z listy uczniów w przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkoły (skreślenie z listy uczniów może nastąpić jedynie w przypadku gdy uczeń ukończył 15-lat jest opóźniony w nauce co najmniej 2 lata, a jego zachowanie stanowi zagrożenie dla pozostałych uczniów).

2. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary regulaminowej.

3. Rada Pedagogiczna wspólnie z Komitetem Rodzicielskim dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce przyznaje nagrody książkowe i dyplomy.

4. Dla uczniów wyróżniających, się stosuje się pochwały, wyróżnienia, nagrody rzeczowe.


Rozdział VII

Postanowienia końcowe.

- Szkoła posiada własny ceremoniał szkoły.

- Szkoła używa pieczęci okrągłej i stempla według ustalonego wzoru.

- Szkoła prowadzi dokumentację zgodną z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i ustaleniami Ministra Edukacji Narodowej.

- Szkoła przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydawania świadectw i duplikatów zgodnie z odrębnymi przepisami.

- Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Micor Andrzej
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-03-23 13:03:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Micor Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-23 13:03:30
  • Liczba odsłon: 3015
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2804487]

przewiń do góry