Ogólne informacje o Gimnazjum


§ 1


1. Szkoła nosi nazwę "Gimnazjum w Ślemieniu" i zwana jest w niniejszym statucie

gimnazjum.

2. Gimnazjum w Ślemieniu jest jednostką budżetową.

3. Siedzibą gimnazjum jest wieś Ślemień. Gimnazjum do realizacji zadań statutowych

wykorzystuje część dotychczasowego budynku Szkoły Podstawowej, którego fizyczny podział

nastąpił z dniem 01.09.1999r.

4. Do obwodu Gimnazjum należą następujące wsie : Ślemień, Kocoń, Las.

5. Ustalona nazwa, jak w punkcie 1, w pełnym brzmieniu używana jest na stemplach

i pieczęciach urzędowych.

6. Organem prowadzącym Gimnazjum Ślemieniu jest Gmina Ślemień.

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

8. W Gimnazjum w Ślemieniu obowiązuje nauczanie w języku polskim.Cele i zadania gimnazjum

§2


Gimnazjum realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie, jak również zadania wynikające z programu wychowawczego szkoły

a w szczególności:

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia

gimnazjum i dalszego kształcenia się.

2. Umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia.

3. Dba o dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych

uczniów, a także umożliwia korzystanie z opieki psychologicznej.

4. W miarę potrzeb i posiadanych środków organizuje specjalne formy pracy dydaktycznej

z uczniami nie osiągającymi sukcesu szkolnego.

5. Dla uczniów ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami umożliwia realizację

indywidualnych form i programów nauczania.

6. Obejmuje szczególną opieką uczniów uzdolnionych poprzez umożliwienie ukończenia szkoły

w skróconym czasie.

7. Upowszechnia dostęp do szkół średnich.

8. Dba aby nauczanie sprzyjało rozwojowi ucznia i wyposażało go w odpowiednie kompetencje.

9. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród młodzieży gimnazjalnej.

10. Wdraża uczniów do samodzielności.

11. Wprowadza ich w dziedziny kultury i sztuki.

12. Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania.

13. Otacza opieką młodzież osieroconą a także będącą w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

14. Wspomaga rodzinę w jej wychowawczej roli.

15. W nauczaniu i wychowaniu respektuje chrześcijański system wartości.

16. Dba o wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym,

zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym.

17. Dba o bezpieczeństwo nad uczniami przebywającymi w szkole i na wycieczkach

organizowanych przez szkołę.

18. Rozwija u młodzieży poczucie odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla

polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury

Europy i świata.

19. Przygotowuje uczniów do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich.

20. Wyrównuje szanse edukacyjne młodzieży.

21. Sprzyja poprawie jakości edukacji jako integralnego procesu wychowania i nauczania.Sposoby wykonywania zadań

1. Gimnazjum wykonuje zadania dydaktyczne poprzez:

1) Zorganizowanie kształcenia na podstawie ramowego planu nauczania dla gimnazjum.

2) Opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania.

3) Realizowanie podczas zajęć edukacyjnych podstaw programowych zgodnych

z rozporządzeniem MEN.

4) Opracowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, zapewniającego realizację jego

funkcji informacyjnej, motywującej i wspomagającej.

5) Dokumentowanie przebiegu nauczania.

6) Stworzenie warunków umożliwiających sprostaniu wymagań edukacyjnych uczniom

z dodatkowymi potrzebami

7) Organizowanie różnych form zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych sprzyjających rozwojowi uzdolnień i zainteresowań każdego ucznia a w szczególności:

a) kół zainteresowań,

b) zespołów artystycznych,

c) zajęć rekreacyjno-sportowych i turystycznych,

d) konkursów i zawodów.

1) Zorganizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów słabych.

1. Zadania wychowawcze są realizowane w oparciu o program wychowawczy szkoły wypracowany przez nauczycieli przy pomocy rodziców, uczniów i organizacji społecznych.

2. Zasady wykonywania zadań opiekuńczych.

1) Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych

i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia.

2) Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów wychowawczych.

3) Nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach,

w sanitariatach, na klatkach schodowych, oraz na wybiegu w okresie letnim.

4) Dyżur wychowawczy rozpoczyna się 5 minut przed zajęciami dydaktycznymi, równo

z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się równo z dzwonkiem kończącym przerwę.

5) Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel odbywający daną lekcję.

6) Za bezpieczeństwo uczniów pozostawionych w klasach w czasie przerwy odpowiedzialny jest nauczyciel, który ma dyżur.

7) Nauczyciele w razie potrzeby mają obowiązek zgłoszenia dyrekcji o konieczności zwiększenia ilości osób dyżurujących.

8) Za bezpieczeństwo uczniów przebywających na boisku szkolnym odpowiada nauczyciel dyżurujący na podwórku.

9) Za bezpieczeństwo uczniów przebywających na świetlicy oraz uczniów dowożonych odpowiada nauczyciel świetlicy.

10) Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem gimnazjum odpowiadają:

a) kierownik wycieczki i opiekunowie grupy,

b) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udającej się poza teren gimnazjum, lecz w obrębie gminy bez korzystania z publicznych środków lokomocji, opiekę sprawuje co najmniej jeden nauczyciel nad grupą 30 uczniów,

c) na wycieczce udającej się poza teren gimnazjum z korzystaniem z publicznych środków lokomocji w obrębie tej samej miejscowości, opiekę sprawuje jeden nauczyciel na 15 uczniów,

d) na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę sprawuje jeden nauczyciel nad grupą 10 uczniów a kierownik wycieczki musi posiadać odpowiednie uprawnienia,

e) ubezpieczenie młodzieży i nauczycieli uczestniczących w wycieczkach szkolnych jest obowiązkowe,

1) Wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z obiektami gimnazjum, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej.

2) Opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu i wzroku organizuje wychowawca klasy przy pomocy pielęgniarki i rodziców.

3) Opiekę nad uczniami i pomoc z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych organizuje wychowawca i dyrektor.

4) Stałą lub doraźną pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej organizuje dyrektor w porozumieniu z wychowawcami klas.

5) Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu

z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.

6) Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania.

7) Samorząd klasowy lub rada klasowa rodziców w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się z prośbą do dyrektora gimnazjum o zmianę wychowawcy.

8) Gimnazjum przez wychowawców ma stały kontakt z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania, profilaktyki. Kontakty mogą być w formie indywidualnej lub klasowych spotkań.

9) Gimnazjum współdziała z przychodnią psychologiczno - pedagogiczną w Żywcu, świadczącą poradnictwo specjalistyczne, pomoc dzieciom i rodzicom.

10) Szczegółowe zasady systemu oceniania określa załącznik nr 1 do Statutu Gimnazjum.


Organy gimnazjum


§3


Organami gimnazjum są:

1. Dyrektor

2. Rada Pedagogiczna

3. Rada Rodziców

4. Samorząd Uczniowski


DYREKTOR GIMNAZJUM

1. Dyrektor kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Na okres swojej nieobecności dyrektor przekazuje zastępstwo jednemu z nauczycieli.


ZADANIA DYREKTORA

1. Jest kierownikiem zakładu pracy, bezpośrednim przełożonym zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników.

2. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą gimnazjum.

3. Zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych

i opiekuńczo-wychowawczych.

4. Tworzy atmosferę sprzyjającą dobrej pracy uczniów, nauczycieli i innych pracowników.

5. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum.

6. Współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

7. Podejmuje działania, które przyczyniają się do wzrostu kwalifikacji nauczycieli oraz ich awansu zawodowego i życiowego.

8. Podejmuje działania sprzyjające wdrażaniu do praktyki szkolnej nowatorskich doświadczeń pedagogicznych oraz inspiruje nauczycieli do działań innowacyjnych.

9. Zapewnia możliwość osobistego rozwoju wszystkich nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.

10. Włącza nauczycieli do procesu kierowania gimnazjum i współdecydowania.

11. Ustala oceny pracy nauczycielom, w tym również pełniącym funkcje kierownicze

w gimnazjum.

12. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.

13. Prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej.

14. Przedstawia Radzie Pedagogicznej ( co najmniej dwa razy w roku szkolnym ) ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności gimnazjum.

15. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.

16. Koordynuje sprawowanie opieki nad uczniami; stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego.

17. Tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów.

18. Zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

19. Egzekwuje przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość o czystość i estetykę gimnazjum.

20. Nie dopuszcza pracownika do wykonywania zajęć w przypadkach zagrażających bezpośrednio jego lub otoczenia.

21. Organizuje przeglądy stanu technicznego obiektów gimnazjum.

22. Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą.

23. Wykonuje zadania dotyczące obrony cywilnej.

24. Organizuje okresowe szkolenia w zakresie BHP i ochrony przeciw pożarowej dla nauczycieli i innych pracowników.

25. Sporządza statystyczne i opisowe analizy, sprawozdania i inne informacje o działalności gimnazjum.

26. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o finansach publicznych, z ustawy o systemie oświaty, z karty nauczyciela, z kodeksu pracy.

UPRAWNIENIA DYREKTORA

1. Reprezentuje gimnazjum na zewnątrz.

2. Powierza stanowiska kierownicze w gimnazjum ( po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego gimnazjum i Rady Pedagogicznej ).

3. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum.

4. Przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe pracownikom gimnazjum.

5. Przyznaje dodatek motywacyjny.

6. Występuje z wnioskiem o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników gimnazjum ( po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ).

7. Wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i niezwłocznie

powiadamia o tym organ prowadzący gimnazjum oraz organ nadzoru pedagogicznego.

8. Nawiązuje stosunek pracy. Kieruje ( z inicjatywy własnej lub zainteresowanego nauczyciela na badania lekarskie.

9. Zobowiązuje nauczyciela do wykonywania w okresie ferii ( w czasie nie dłuższym niż 7 dni ) następujących czynności:

1) przeprowadzenia egzaminów,

2) prac związanych z zakończeniem i przygotowaniem roku szkolnego.

1. Udziela urlopu bezpłatnego lub przenosi nauczyciela w stan nieczynny.

2. Udziela nauczycielom urlopu bezpłatnego dla poratowania zdrowia.

3. Zawiesza pracownika w pełnieniu obowiązków służbowych.

4. Udziela zezwoleń na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza gimnazjum.

5. Skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie gimnazjum ( na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i za zgodą Kuratora Oświaty).

6. Udziela zezwoleń - na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia ( po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej ) na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela-opiekuna temu uczniowi.

7. Wyraża zgodę na podjęcie w gimnazjum działalności przez stowarzyszenia i organizację

( po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej ).

ODPOWIEDZIALNOSC DYREKTORA

Dyrektor ponosi odpowiedzialność za:

1. Dydaktyczny i wychowawczy poziom gimnazjum.

2. Prawidłowe wykorzystanie środków finansowych gimnazjum.

3. Majątek gimnazjum.


RADA PEDAGOGICZNA

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem gimnazjum, realizującym statutowe działania dotyczące kształcenia wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum.

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,

w szczególności:

1) Pracownicy administracyjni i obsługowi gimnazjum.

2) Przedstawiciele rodziców.

3) Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i młodzieżowych organizacji społecznych działających na terenie gimnazjum.

4) Przedstawiciele organizacji społecznych, oświatowych itp.

1. Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych komisjach .Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku

z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

2. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy:

1) Przewodniczącego.

2) Organu prowadzącego gimnazjum.

3) Co najmniej 1/3 członków.

1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie

z regulaminem Rady.

2. Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, dyrektor gimnazjum przedstawia ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności gimnazjum.


UPRAWNIENIA STANOWIĄCE RADY PEDAGOGICZNEJ

1. Zatwierdzanie planów pracy gimnazjum, programu wychowawczego szkoły, szkolnego zestawu programów nauczania.

2. Zatwierdzanie klasyfikacji i promocji uczniów.

3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum.

4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

5. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego gimnazjum

o odwołanie z funkcji dyrektora gimnazjum lub nauczyciela z innej funkcji kierowniczej

Organ prowadzący gimnazjum zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

Dotyczy to także wnioskowania do dyrektora w odniesieniu do innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze.


RADA PEDAGOGICZNA OPINIUJE

1. Organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych

i pozalekcyjnych.

2. Projekt planu finansowego gimnazjum.

3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

4. Propozycje dyrektora w sprawach o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych

i wychowawczych.


RADA PEDAGOGICZNA

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów co najmniej 2/3 jej członków.

2. Rada Pedagogiczna pracuje według oddzielnego regulaminu, zgodnie z planem pracy, opracowanym przez dyrektora gimnazjum i zatwierdzonym na początku roku szkolnego. Zebrania rady są protokołowane.

3. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.


RADA PEDAGOGICZNA REALIZUJE ZADANIA NIEPOWOŁANEJ RADY SZKOŁY

1. Uchwala statut gimnazjum.

2. Przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego i środków specjalnych.

3. Może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie

i dokonanie oceny działalności gimnazjum, jego dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w gimnazjum.

4. Z własnej inicjatywy ocenia stan gimnazjum i występuje z wnioskami do dyrektora lub organu bezpośrednio nadzorującego gimnazjum.

5. W celu wspierania statutowej działalności może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.

6. Zasięga opinii przedstawicieli rodziców i uczniów w sprawach:

1) podziału środków finansowych,

2) organizowania kółek przedmiotowych i zainteresowań oraz innych form pracy

pozalekcyjnej gimnazjum.
RADA RODZICÓW

1. Celem rady rodziców jest:

1) reprezentowanie ogółu rodziców gimnazjum,

2) podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności gimnazjum,

3) występowanie i wnioskowanie we wszystkich sprawach gimnazjum do innych jego organów.

1. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności :

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania

realizacji celów i zadań gimnazjum,

2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności gimnazjum a także ustalenie użytkowania tych funduszy,

3) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami gimnazjum

rzeczywistego wpływu na działalność gimnazjum a w szczególności:

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w szkole i w klasie,

b) uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności w szkole,

c) znajomości regulaminu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów,

d) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy gimnazjum, w tym określania struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

1. W celu zorganizowania się Rady Rodziców na początku roku szkolnego wychowawca zwołuje zebranie rodziców , na którym rodzice wybierają spośród siebie klasową radę rodziców.

2. Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tworzą Radę Rodziców.

3. Rada Rodziców opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności , który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.

4. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży. W tym celu wychowawca klasy organizuje stałe spotkania z rodzicami dwa razy w ciągu semestru a w razie potrzeby odbywa indywidualne konsultacje.


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.

2. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym , tajnym , powszechnym.

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.


KOMPETENCJE SAMORZĄDU

1. Może przedstawiać Radzie Pedagogicznej lub dyrektorowi wnioski, w szczególności te, które dotyczą realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania ,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu ,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej , zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale

w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

7) prawo wydawania opinii o nauczycielu przy ocenie jego pracy przez dyrektora,

1. Uczeń w gimnazjum powinien czuć się tak , jak we własnym domu, będąc współodpowiedzialnym za miejsce i jakość pracy i zabaw , na miarę potrzeb

i możliwości jego wieku oraz zadań i obowiązków uczniowskich.

2. Samorząd Uczniowski może prowadzić działalność nie ujętą w statucie, jeśli uzyska zgodę dyrektora .KOMPETENCJE, ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW GIMNAZJUM ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

1. Dyrektor gimnazjum wszystkie zarządzenia i decyzje przekazuje:

1) Radzie Pedagogicznej na posiedzeniach tej rady, poprzez książkę zarządzeń

i komunikatów lub na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim,

2) uczniom poprzez wychowawców klas lub na apelach,

3) rodzicom na ogólnoszkolnych zebraniach rodziców, na zebraniach klasowych rad rodziców , na zebraniach klasowych przez wychowawców klasowych lub przez uczniów.

1. Dyrektor gimnazjum powinien co najmniej raz w ciągu semestru zorganizować spotkanie z Radą Rodziców, z przedstawicielami Rady Pedagogicznej i Samorządem Uczniowskim w celu bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami gimnazjum

o podejmowanych planowych działaniach lub decyzjach.

2. Organy gimnazjum dla dobra uczniów i prawidłowego funkcjonowania gimnazjum zobowiązane są do rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.

3. Spory kompetencyjne między organami szkoły rozstrzyga komisja statutowa, w skład której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu. Organy Kolegialne wybierają swego przedstawiciela do Komisji , dyrektor szkoły, jako organ o charakterze jednoosobowym, wyznacza swego przedstawiciela np. wicedyrektora, innego nauczyciela na stanowisku kierowniczym albo - jeśli w szkole nie utworzono innych stanowisk kierowniczych - dowolnego nauczyciela. Komisja jest powoływana na trzy lata . Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego na kadencję roczną. Komisja statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków. Rozstrzygnięcia jej są ostateczne. Sprawy pod obrady komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu , którego kompetencje naruszono. Organ, którego winę Komisja ustaliła , musi naprawić skutki swego działania w ciągu 3 miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez Komisję. Rozstrzygnięcie Komisji statutowej podawane jest do ogólnej wiadomości w szkole.

4. Organy gimnazjum mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji .

Organizacja Gimnazjum

§4


1. Nauka w Gimnazjum trwa 3 lata.

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora gimnazjum z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, oraz planu finansowego szkoły o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja każdego roku.

4. Arkusz organizacji gimnazjum zawiera w szczególności:

1) liczbę pracowników gimnazjum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.

2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum , dyrektor gimnazjum

(z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy) ustala tygodniowy rozkład

zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć

edukacyjnych.§5


1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział, złożony z uczniów , którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania, podstawowe programy i wybrane programy dopuszczone do użytku szkolnego.

2. Oddział nie powinien liczyć więcej niż 30 uczniów.

3. Powołanie nowych klas równoległych przy zmniejszonej liczbie uczniów może nastąpić po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.


§6

1. Podział na grupy oddziału liczącego powyżej 24 uczniów jest obowiązkowy na zajęciach z i informatyki oraz oddziału liczącego powyżej 30 uczniów podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

2. Zajęcia z wychowania fizycznego mogą być prowadzone osobno dla dziewcząt i osobno dla chłopców, w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w pkt. 1 można dokonać za zgodą organu prowadzącego gimnazjum.

4. Mając na uwadze dobro dziecka należy tak przydzielać klasy, aby powierzchnia sali lekcyjnej zapewniała 1,4 m2 na jedno dziecko.
§7


1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć , ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.§8

1. W gimnazjum może być utworzony oddział przysposabiający do pracy dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują jego ukończenia w normalnym trybie.

2. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor gimnazjum, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie

z podstawą programową kształcenia ogólnego, w formach dostosowanych do potrzeb

i możliwości uczniów.

4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.

5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora gimnazjum ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.

6. W przypadku kiedy w gimnazjum nie będzie oddziału przysposabiającego, do pracy

a zaistnieje sytuacja, że jeden lub kilku uczniów będzie spełniało warunki do uczęszczania w takim oddziale, dyrektor gimnazjum może przenieść uczniów, o których mowa, do innego gimnazjum na terenie gminy posiadającego wyżej wymieniony oddział na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, podjętej po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych),kuratora oświaty i dyrektora gimnazjum, do którego uczeń będzie przeniesiony.

7. Tworzenie klasy przysposabiającej do pracy należy uzgodnić z organem prowadzącym

i organem nadzorującym.
§9


1. Dla uczniów , którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na organizację dojazdu do szkoły, gimnazjum organizuje świetlicę.

2. Organizacja pracy świetlicy:

1) w świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych - liczba uczniów

w grupie nie powinna przekraczać 26,

2) świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych,

3) grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy,

4) przy tworzeniu grup wychowawczych należy uwzględnić w miarę możliwości uczniów tej samej klasy,

5) ze świetlicy mogą korzystać doraźnie uczniowie, w miarę potrzeb uwarunkowanych sytuacją szkolną,

6) korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne,

7) dokumentację pracy świetlicy stanowi dziennik zajęć i plan pracy grup, opracowanych przez wychowawców i zatwierdzony przez kierownika świetlicy.

1. Świetlica szkolna w wypełnianiu swoich funkcji spełnia następujące zadania:

1) zapewnia uczniom należyte wychowanie i opiekę w godzinach pozalekcyjnych,

2) organizuje naukę własną, zwłaszcza odrabianie lekcji pod nadzorem nauczyciela,

3) udziela uczniom słabszym pomocy w nauce,

4) organizuje pobyt na świeżym powietrzu,

5) prowadzi zastępstwa doraźne za nieobecnych nauczycieli /w razie koniecznych potrzeb/

6) włącza się w realizację edukacyjnych ścieżek przewidzianych programem gimnazjum,

7) w swoich działaniach realizuje Program Wychowawczy.
§10


1. Biblioteka gimnazjum jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych gimnazjum, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.

2. Z biblioteki korzystać mogą: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum, rodzice oraz studenci odbywający praktyki pedagogiczne w gimnazjum.

3. Pomieszczenie biblioteki umożliwia:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów ,

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3) prowadzenie zajęć edukacji czytelniczej i medialnej we wszystkich klasach,

4) dostęp do informacji za pośrednictwem sieci komputerowych.

1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają możliwie najpełniejszy dostęp do jej zbiorów.

2. W bieżącym roku szkolnym uczniowie gimnazjum korzystają z biblioteki Szkoły Podstawowej w Ślemieniu.§11


W gimnazjum nie przewiduje się organizacji internatu.§12

Gimnazjum zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia posiłków w stołówce Szkoły Podstawowej w Ślemieniu, na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem gimnazjum i dyrektorem szkoły podstawowej na następujących zasadach:

1) za odpłatnością ustaloną w wyżej wymienionej umowie,

2) bezpłatnie - finansowane ze środków ośrodka pomocy społecznej, dla dzieci z rodzin ubogich lub zaniedbanych, na podstawie rozpoznania środowiskowego,

3) refundowanych z innych źródeł.§13


1. Gimnazjum może przyjmować studentów szkół wyższych i zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem gimnazjum lub za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami a szkołą

wyższą lub zakładem kształcenia nauczycieli.

2. Gimnazjum może przyjmować uczniów celem realizacji praktycznej nauki zawodu oraz praktyk zawodowych, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem placówki kierującym ucznia na praktykę.


§14


1. Dla realizacji celów statutowych gimnazjum posiada następujące pomieszczenia i obiekty:

a) sale lekcyjne

b) świetlicę

c) stołówkę

d) gabinet pielęgniarki szkolnej

e) pomieszczenia administracyjne i socjalne

1. Gimnazjum korzysta z następujących pomieszczeń będących własnością Szkoły Podstawowej w Ślemieniu w okresie przejściowym to jest od dnia ostatecznej organizacji Gimnazjum:

-biblioteka

-stołówka

Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum


§17


1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych.

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli określa karta nauczyciela oraz ramowy plan nauczania będący podstawą do opracowania arkuszu organizacji pracy szkoły na dany rok.

3. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są na podstawie kodeksu pracy

i w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Obowiązki pracowników niepedagogicznych określa regulamin organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szczegółowy zakres obowiązków otrzymuje indywidualnie każdy zatrudniony pracownik niepedagogiczny.
§18


1. W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może tworzyć stanowiska kierownicze.

3. Wymiar godzin dydaktycznych (wychowawczych) dyrektora określa organ prowadzący.
§19


1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Formalny przydział przedmiotów nauczania, wychowawstw, zajęć pozalekcyjnych, opieki nad organizacjami i salami lekcyjnymi reguluje na początku roku szkolnego projekt organizacyjny oraz wykaz zadań dodatkowych.

3. Zadania nauczyciela:

1) realizuje program wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach

i zespołach, dążąc do osiągnięcia w stopniu optymalnym celów gimnazjum, określonych w statucie i precyzowanych w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania oraz w Szkolnym Programie Wychowania.

2) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do organów kierowniczych gimnazjum.

3) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.

4) bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów.

5) informuje rodziców oraz wychowawcę klasy i dyrekcję a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów.

1. Uprawnienia:

1) decyduje w sprawie wyboru programu nauczania, doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,

2) decyduje o programie prowadzonego przez siebie koła zainteresowań - zajęć dodatkowych,

3) decyduje o ocenie bieżącej , semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów,

4) ma prawo współdecydować o ocenie zachowania swoich uczniów,

5) ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów.

1. Odpowiedzialność:

1) służbowo przed dyrektorem gimnazjum, za poziom wyników dydaktyczno-

wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do

realizowanego programu i warunków, w jakich działa,

2) służbowo przed dyrektorem, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów , skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,

b) przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,

c) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia gimnazjum przydzielonych mu przez dyrektora, a wynikających z nieporządku braku nadzoru i zabezpieczenia,

3) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu

przydzielonych,

4) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

5) sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.


1. Zespoły nauczycielskie :

1) Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem w szczególności jest ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz modyfikowanie w miarę potrzeb.

2) Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.

3) Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek danego zespołu.

1. Rola nauczyciela - wychowawcy :

1) Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca.

2) Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3) Nauczyciel - wychowawca programuje i organizuje proces wychowania w oddziale,

a w szczególności :

a) tworzy warunki do rozwoju uczniów,

b) rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami

a społecznością gimnazjum,

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie / grupie / , koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami,

d) ściśle współpracuje z rodzicami i ich reprezentacją , informuje ich o wynikach

i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy,

e) współdziała z pedagogiem gimnazjum jeżeli jest zatrudniony i innymi komórkami opiekuńczymi, w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców,

f) prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia / dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne itd. /.

1. Pracownicy administracyjno - obsługowi :

1) Spełniają funkcje pomocnicze w realizacji zadań statutowych gimnazjum.

2) Pracują zgodnie z przydziałem służbowym określającym zadania, uprawnienia

i odpowiedzialność.

Uczniowie gimnazjum§20


1. Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa i trwa nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, chyba że ze względu na upośledzenie umysłowe dziecko realizuje obowiązek szkolny

w innej formie zajęć lub w placówce specjalnej.

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców dyrektor gimnazjum za zgodą organu prowadzącego może zezwolić na spełnianie przez dziecko, mieszkające w obwodzie danej szkoły, obowiązku szkolnego poza szkołą. Dyrektor w takich przypadkach określa warunki nauki. Dziecko spełniające obowiązek nauki poza szkołą może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły.

3. Dyrektor gimnazjum kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dziecko zamieszkałe w obwodzie swej szkoły, prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.

4. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Warunki realizacji obowiązku szkolnego w gimnazjach zapewnia organ prowadzący szkołę, ustalając w porozumieniu z dyrektorem szkoły liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych , warunki organizacyjne, kadrowe i finansowe placówki.

6. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmowani są :

1) z urzędu absolwenci sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

2) gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami może , na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów ) przyjąć absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły,

3) w przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu danego gimnazjum, listę przyjętych ustala się na podstawie określonych przez gimnazjum kryteriów np. oceny na świadectwie,

4) kryteria, o których mowa w punkcie 3 podaje się do wiadomości kandydata w terminie ustalonym przez dyrektora gimnazjum.

1. Do klasy programowo wyższej w gimnazjum przyjmuje się ucznia na podstawie :

1) świadectwa ukończenia klasy niższej w gimnazjum publicznym lub niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez gimnazjum, z którego uczeń odszedł,

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę w przypadku gdy uczeń realizował obowiązek nauki poza szkołą zgodnie z art.16 ust. 1 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty,

3) świadectwa wydanego za granicą i ostatniego świadectwa wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy biorąc pod uwagę sumę lat nauki szkolnej ucznia.

Egzamin klasyfikacyjny o którym mowa w pkt. 2 przeprowadza się ze wszystkich przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów z wyjątkiem w - f , sztuki, techniki.

Jeżeli w klasie do której uczeń przechodzi naucza się innego języka obcego niż ten którego uczył się w poprzedniej szkole, uczeń może:

1) uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka, którego uczył się w poprzedniej szkole,

3) uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole .

Ucznia gimnazjum, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego tej samej lub innej szkoły wyznaczony przez dyrektora szkoły macierzystej, a w przypadku gdy dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego języka egzaminatora wyznacza dyrektor innej szkoły.

*Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły a zwłaszcza dotyczących :

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów nauczycieli

i innych współpracowników szkoły

3) odpowiedzialność za własne życie , zdrowie i higienę

4) dbałość o wspólne dobro , ład i porządek w szkole.

9. Dzieci z wadami i przy trwałym kalectwie, po uzyskaniu opinii lekarza i psychologa mogą być objęte indywidualnym tokiem nauczania.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW


§21


1. Uczeń ma prawo do :

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia , zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej ,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, poszanowanie jego godności oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej, uzależnieniem, demoralizacją, przejawami patologii społecznej,

3) korzystania z pomocy materialnej, bądź doraźnej, ze środków budżetu państwa lub gminy przyznanych gimnazjum

4) życzliwego , podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

5) swobody myśli i przekonań, w szczególności dotyczącej życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza to dobra innych osób,

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, zgodnie z formami przewidzianymi organizacją pracy gimnazjum,

7) sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, o których informują nauczyciele poszczególnych przedmiotów na początku roku szkolnego,

8) znać terminy i zakres sprawdzianów pisemnych z tygodniowym wyprzedzeniem,

9) pomocy, w przypadku trudności w nauce, udzielonej przez nauczycieli i kolegów,

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki w czasie zajęć pozalekcyjnych ,

11) wpływania na działalność szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w gimnazjum,

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania przepisów i postanowień zawartych w statucie gimnazjum, a w szczególności :

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

2) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych,

3) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności,

4) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, pracowników gimnazjum i kolegów,

5) regularnie uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych lub w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych,

6) dbać o własne życie, zdrowie, higienę i rozwój,

7) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny w trakcie zajęć, a także przed ich rozpoczęciem , w czasie przerw oraz w szatni,

8) nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków oraz innych środków odurzających,

9) troszczyć się o mienie gimnazjum, jego wygląd, starać się o utrzymanie czystości i porządku na terenie gimnazjum,

10) naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę,

11) kary nie mogą naruszać godności osobistej ucznia,

1. Jeżeli uczeń nie rokuje nadziei ukończenia gimnazjum to na prośbę rodziców dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku szkolnego .


RODZAJE NAGRÓD I KAR STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW


§22


1. Za rzetelną naukę i pracę na rzecz gimnazjum , wzorową postawę i wybitne osiągnięcia przyznaje się następujące nagrody :

1) pochwałę wobec klasy ,

2) pochwałę na apelu ,

3) nagrody rzeczowe ,

4) wpis do Złotej Księgi ,

5) list pochwalny do rodziców .

2. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie stosuje się następujące kary :

1) upomnienie wychowawcy klasy ,

2) upomnienie albo nagana dyrektora gimnazjum ,

3) upomnienie albo nagana dyrektora gimnazjum wobec klasy lub całej szkoły; zastosowanie nagany wyklucza uzyskanie w klasyfikacji semestralnej oceny wzorowej i dobrej z zachowania,

4) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

5) czasowy zakaz reprezentowania gimnazjum na zewnątrz,

6) przeniesienie do równoległej klasy w macierzystym gimnazjum,

7) przeniesienie do innego gimnazjum na terenie gminy , na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i za zgodą kuratora oświaty w przypadku :

· narażenia życia kolegów , nauczycieli i innych osób,

· szczególnie brutalnego i wulgarnego zachowania wobec kolegów , nauczycieli

i innych pracowników gimnazjum,

· wciągania kolegów w różne formy uzależnień,

· powtarzającej się dewastacji mienia gimnazjum,

· jaskrawej demoralizacji kolegów,

· poważnego zakłócenia toku zajęć,

· innych poważnych przejawów patologii społecznej.

8) skreślenie z listy uczniów na podstawie Rady Pedagogicznej, jeżeli uczeń ukończył 18 lat i kurator zwolnił go z obowiązku szkolnego.

2. Wychowawca klasy ma obowiązek informowania rodziców / prawnych opiekunów / ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

3. Dyrektor gimnazjum może zawiesić karę na czas próbny, jeżeli uczeń pozyska poręczenie Samorządu szkolnego lub klasowego, Rady Rodziców, wychowawcy lub członka Rady Pedagogicznej .TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD KARY

1. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary do dyrektora gimnazjum , jeśli karę uzna za krzywdzącą , także poprzez wychowawcę klasy , samorząd uczniowski lub rodziców.

2. Dyrektor rozpatruje odwołania bez zbędnej zwłoki.

3. Rozpatrując odwołanie, dyrektor :

1) utrzymuje karę w mocy ,

2) zmniejsza ją lub zawiesza jej wykonanie na okres próby ,

3) uchyla karę.

1. Każda nieobecność ucznia na zajęciach obowiązkowych winna być usprawiedliwiona przez rodziców .

2. W czasie pobytu w szkole lub poza szkołą na zajęciach zorganizowanych przez gimnazjum uczeń powinien podporządkować się poleceniom nauczycieli lub opiekunów .


Postanowienia końcowe§23


1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami i według wzoru :

§24

2. Gimnazjum tworzy swój ceremoniał oraz dąży w swych działaniach do nadania imienia patrona szkoły i sztandaru .

3. Gimnazjum gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy .

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Micor Andrzej
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-03-23 12:57:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Micor Andrzej
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-23 12:57:07
  • Liczba odsłon: 3271
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3022834]

przewiń do góry